NR 5/2017 UTKOMMER DEN 24 NO­VEM­BER!

Tidskriften OPERA - - Noterat -

Vi pre­sen­te­rar kan­di­da­ter­na till Tid­skrif­ten OPERAS pris 2017. Det är ni pre­nu­me­ran­ter och lä­sa­re som rös­tar fram vin­na­ren. Vi in­ter­vju­ar ko­stymö­ren Ka­rin Er­ski­ne. Hon bör­ja­de sin ba­na som ko­stymör på Sve­ri­ges Te­le­vi­sion. Se­dan 1981 är hon fri­lans. Er­ski­ne har bland an­nat sam­ar­be­tat med Ro­bert Le­page. Hur ser fram­ti­den ut för Drott­ning­holms Slottste­a­ter? Var­för spe­las det så få föreställningar nu­me­ra? Är an­sla­gen för små? Det sö­ker vi svar på ge­nom att in­ter­vjua te­a­terns led­ning. OPE­RA be­va­kar ur­pre­miär på Höst­so­na­ten med An­ne So­fie von Ot­ter och Eri­ka Sun­ne­gårdh på Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra i Helsing­fors. Li­kaså ur­pre­miä­ren på Victo­ria Bo­ri­so­va-ol­las ope­ra Dracu­la på Stock­holmso­pe­ran. Dess­utom upp­märk­sam­mar vi bl.a. Sve­ri­ge­pre­miä­ren på The Gre­ek Pas­sion på Werm­land Ope­ra i Karl­stad, Tu­ran­dot på Fol­ko­pe­ran, dub­bel­pro­gram­met De sju döds­syn­der­na och Gi­an­ni Schic­chi på Gö­te­borgso­pe­ran samt Faust i Umeå. Fr. v.: Mas­ke­rad­ba­len, Fol­ko­pe­ran 2012. Ko­stym: Ka­rin Er­ski­ne. Fo­to: Mats Bäcker. Così fan tutte, Drott­ning­holms Slottste­a­ter. Fo­to: Mats Bäcker. Ann So­fie von Ot­ter. Fo­to: Ewa-ma­rie Run­dquist. Press­bild Tu­ran­dot, Fol­ko­pe­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.