PÄR-OLOF JO­HANS­SON 1932 – 2017

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Karak­tärste­no­ren Pär-olof Jo­hans­son har av­li­dit 85 år gam­mal. Allt­se­dan de­bu­ten 1963 på Sto­ra Te­a­tern i Gö­te­borg som He­in­rich der Sch­rei­ber i Tann­häu­ser kom han att bli en omist­lig länk i en myc­ket väl sam­man­svet­sad en­semb­le. Själv minns jag ho­nom från en mängd rol­ler som t.ex. Dr Cajus i Fol­ke Abe­ni­us Fal­staff-upp­sätt­ning, de fy­ra be­tjänt­rol­ler­na i Hoff­manns även­tyr, en myc­ket ro­ligt ge­stal­tad fri­a­re, jun­ker Spin­kel, i Munt­ra fru­ar­na i Wind­s­or, Mo­ralès i Car­men, Sch­midt i Wert­her, Dr Blind i Lä­der­lap­pen och in­te minst som Ut­tern i Tage Da­ni­els­sons och Lars Jo­hans Wer­les suc­cé­pro­duk­tion av Ani­ma­len, som Gö­te­borgsen­semb­len även gäst­spe­la­de med i Ber­gen och Wi­es­ba­den.

Pär-olof Jo­hans­son ha­de en ovan­ligt hög te­nor och han pro­fi­le­ra­de sig all­tid sce­niskt ge­nom myc­ket ut­mejs­la­de roll­por­trätt som jag fort­fa­ran­de kan fram­bringa ur mitt min­ne. And­ra väs­sa­de roll­ge­stal­ter var Mo­nosta­tos i Troll­flöj­ten. Spo­let­ta i Tosca och Ghe­rar­do i två upp­sätt­ning­ar av Gi­an­ni Schic­chi. Sören Tran­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.