LE­DA­RE

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Det tys­ka ope­ra­ma­ga­si­net Oper­nwelts kri­ti­ker har rös­tat fram Opé­ra Lyon till årets ope­ra­hus. Se­dan fjor­ton år till­ba­ka leds verk­sam­he­ten av Ser­ge Dor­ny. Un­der hans egid har ope­ra­hu­set ut­veck­lats till ett la­bo­ra­to­ri­um för scen­konst. Dor­ny bör­ja­de sin ba­na som dra­ma­turg en­dast 22 år gam­mal hos Ge­rard Mor­ti­er på Brys­se­lo­pe­ran. Lyo­no­pe­ran med si­na 1 100 plat­ser är ing­en stor te­a­ter. 1985 to­tal­sa­ne­ra­des ope­ra­hu­set från 1831 och en­trén fick en helt ny fa­sad vid åter­in­vig­ning­en 1993.

För­mod­li­gen är Lyon­publi­ken den yngs­ta i he­la opera­värl­den, där mer än hälf­ten är un­der 45 år. På­tag­ligt många ton­å­ring­ar och tju­go­å­ring­ar ut­gör kär­nan av publi­ken. To­tal­be­lägg­ning­en är drygt 90 pro­cent. Man spe­lar i sta­gi­o­ne (block) ef­tersom man in­te har platska­pa­ci­tet för att va­ra en re­per­to­ar­te­a­ter. Re­per­to­a­ren är bred och span­net sträc­ker sig från Mon­te­ver­di till nu­ti­da ope­ror. Dess­utom har man år­li­gen ar­ran­ge­rat fes­ti­va­ler som be­lyst oli­ka ope­ra­ton­sät­ta­re, som t.ex. Tjaj­kov­skij, Puc­ci­ni och Brit­ten.

När Ser­ge Dor­ny till­träd­de som chef ut­gjor­des he­la 85 pro­cent av bil­jett­för­sälj­ning­en av abon­ne­mang. Hans upp­fatt­ning var att abon­ne­mang­en in­te skul­le va­ra till för en spe­ci­ell publik så nu­me­ra ut­gör abon­ne­mang ba­ra 45 pro­cent. Verk­sam­he­ten har vid­gats på ett sätt som är unikt, där även an­nex­sce­ner­na har bred­dat verk­sam­he­ten. Nå­got lik­nan­de skul­le jag vil­ja se på t.ex. Kung­li­ga Ope­ran.

Nu­me­ra ver­kar det som om mark­nads­av­del­ning­ar­na på vis­sa ope­ra­hus har ta­git över. Den ak­tu­el­la pro­duk­tio­nens in­ne­håll stäm­mer in­te över­ens med mark­nads­fö­ring­en. Mest på­tag­ligt har det va­rit i Fol­ko­pe­rans kam­panj ”Kom för att få kom­ma”. Spe­la in din ur­kraft och skic­ka in den till te­a­tern. Vad finns det för lik­he­ter mel­lan att sjunga ope­ra och att ha sex? Det­ta är på­stå­en­den, för­slag och frå­gor som pr-by­rån In­go rört upp när de har mark­nads­fört Fol­ko­pe­rans upp­sätt­ning av Tu­ran­dot. Kring det­ta fun­de­rar vår gäst­skri­bent Hen­ri­ik­ka Grön­dahl, som sjung­er Liù på Fol­ko­pe­ran.

Nu är det dags att be­stäm­ma vem som får vårt Ope­ra­pris 2017. Det är som van­ligt ni pre­nu­me­ran­ter och lä­sa­re som av­gör ut­gång­en. Pri­set kom­mer att de­las ut för tret­tio­förs­ta gång­en. Spon­sor för Ope­ra­pri­set är Kjell och Mär­ta Bei­jers Stif­tel­se. I år har vi lyft fram två te­no­rer, en so­pran och en re­gis­sör. Om­röst­ning­en gäl­ler konst­när­li­ga be­drif­ter som har ut­förts un­der sä­song­en 2016/17. Rös­ta se­nast den 10 ja­nu­a­ri 2018.

Vi upp­ma­nar ock­så vå­ra lä­sa­re och pre­nu­me­ran­ter att ge bort OPE­RA i jul­klapp. För mer in­for­ma­tion se si­dan 36.

Vi tac­kar sär­skilt de pre­nu­me­ran­ter som har stöt­tat oss eko­no­miskt un­der året. Det har be­tytt myc­ket för vår ut­giv­ning.

Sam­ti­digt pas­sar jag på att öns­ka al­la lä­sa­re och an­non­sö­rer en God Jul och Ett Gott Nytt År!

SÖREN TRAN­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.