NOTISER

Tidskriften OPERA - - Innehåll - Mas­se­ne­to­pe­ra på Fol­ko­pe­ran näs­ta höst 2

Re­bec­ca Fjälls­by wag­ne rsti­pen­di­at

Wag­ner-säll­ska­pet i Gö­te­borg ge­nom­för­de i hös­tas sin år­li­ga täv­ling för att ut­se 2018 års Bay­reu th­sti­pen­di­at. El­va unga sång­a­re i ål­dern 24 till 33 år del­tog i täv­ling­en. Förs­ta pris vanns av mez­zo­so­pra­nen Re­bec­ca Fjälls­by, som får åka till Bay­reuth. Ju­ryns mo­ti­ve­ring: ”För en full­än­dad ge­stalt­ning med klar text­ning samt ega­li­se­rad och fyl­lig klang. Ett ge­di­get och pro­fes­sio­nellt fram­fö­ran­de. Hon le­ve­re­ra­de med skönt mörk Wag­ner­timb­re och kom­mu­ni­ce­ra­de av­spänt som Fric­ka i Val­ky­ri­an samt i 'Sch­mer­zen' ur We­sen­donck-sång­er­na.”

Andra­pri­set gick till te­no­ren Per Lind­ström samt ett de­lat tred­je pris till ba­ry­to­nen Se­basti­an Durán och te­no­ren Wil­li­am Da­vis Lind. I ju­ryn satt i år mu­si­ka­gen­ten Di­etrich E. Gross, so­pra­nen An­na­le­na Pers­son, dra­ma­tur­gen Gö­ran Ga­de­man och ord­fö­ran­den i Gö­te­borgs Wag­ner-säll­skap Lennart Röök. www.wsg.se

Blo­dig som­mar på Läckö slott 2018

Än en gång pre­sen­te­rar Läckö slotts­o­pe­ra ett opera­verk som ald­rig för­ut satts upp i Sve­ri­ge. He­in­rich Marsch­ners Vam­py­ren (Der Vam­pyr), som urupp­för­des i Leip­zig 1828. Ope­rans hand­ling är i sin skräck­ro­man­tis­ka an­da som häm­tad ur vil­ken vam­pyr­film som helst – två so­pra­ner får sät­ta li­vet till av va­rulvs­bett, in­nan den tred­je över­le­ver och lyc­kas bry­ta för­ban­nel­sen.

Re­gis­sör är Jo­han­nes Sch­mid, som har ar­be­tat på Deutsche Oper am Rhe­in (Düs­sel­dorf/du­is­burg), Te­atro al­la Sca­la i Mi­la­no och vid en mängd fes­ti­va­ler, ope­ra- och te­a­ter­hus runt om Eu­ro­pa, gör nu sin förs­ta ope­raupp­sätt­ning i Sve­ri­ge, där han bor se­dan en tid till­ba­ka. Dirigent är Si­mon Phipps och för över­sätt­ning­en sva­rar Ca­ta­ri­na Gnos­spe­li­us. Premiär på Läckö slotts borg­gård den 15 ju­li 2018. www.lac­ko­slott.se Näs­ta höst spe­lar Fol­ko­pe­ran Ju­les Mas­se­nets (1842–1912) ope­ra Don Quijo­te. I rol­ler­na: Lars Ar­vid­son (Don Quijo­te), Marcus Ju­pit­her (San­cho Pan­za) och Katja Dra­go­je­vic (Dul­ci­nea). För re­gin sva­rar Carl Jo­han Karls­son. Premiär den 19 sep­tem­ber 2018.

Mas­se­net skrev ti­tel­rol­len för den rys­ke ba­sen Fjo­dor Sjal­ja­pin. Ope­ran urupp­för­des den 19 feb­ru­a­ri 1910 på Opé­ra de Mon­te-car­lo i Mo­naco. Den svens­ka pre­miä­ren äg­de rum den 9 mars 1983 med Stock­holms Mu­sik­dra­ma­tis­ka En­semb­le på Gö­ta Le­jon i Stock­holm. Då med Curt Ap­pel­gren, Krister St. Hill och Ann So­fie von Ot­ter. www.fol­ko­pe­ran.se

Svensk ope­ra­suc­cé spe­las i New York och To­kyo

Vadste­na-aka­de­mi­ens sto­ra ope­ra­suc­cé Four Nights of Dream sätts upp i New York och To­kyo. Mo­to Osa­das ope­ra ha­de sin ur­pre­miär på Vadste­na Slott i ju­li 2008 och blev en for­mi­da­bel fram­gång för al­la med­ver­kan­de. I sep­tem­ber fick ver­ket en ef­ter­läng­tad nypre­miär i New York och flyt­ta­des där­ef­ter till To­kyo i ett sam­ar­be­te mel­lan Ja­pan So­ci­e­ty i New York och kul­tur­cent­ret Bun­ka Kai­kan i To­kyo. www.vadste­naa­ka­de­mi­en.org

Små­landso­pe­ran får stöd av Re­gi­on Kro­no­berg

Små­landso­pe­ran har länge sak­nat eko­no­miskt stöd för sin verk­sam­het, men nu har man fått ett till­skott på 300 000 kro­nor i kul­tur­stöd av Re­gi­on Kro­no­berg för 2018. Små­landso­pe­ran bil­da­des 2013 och se­dan dess har man ar­be­tat helt ide­ellt. Peng­ar­na kom­mer att be­ty­da myc­ket för den fort­sat­ta verk­sam­he­ten. Nu kan man ut­vid­ga sin verk­sam­het och på del­tid an­stäl­la en pro­du­cent. Det ska­par en helt an­nan kon­ti­nu­i­tet, där pro­du­cen­ten blir en sam­man­hål­lan­de länk för den kom­man­de verk­sam­he­ten.

Små­landso­pe­ran by­ter ock­så spel­plats för de närms­ta tre åren och flyt­tar sin som­ma­ro­pe­ra till Åse­da Fol­kets Park. Som­ma­rens stor­sats­ning Car­men får sin premiär den 21 ju­li och den sista fö­re­ställ­ning­en ges den 12 au­gusti. Än­nu är in­te rollis­tan klar och in­te hel­ler hur stor or­kes­tern blir. Car­men-pro­duk­tio­nen in­ne­bär en ut­ök­ning av en­semb­len, då rol­ler­na är fler och kö­ren är stör­re än vid ti­di­ga­re upp­sätt­ning­ar. www.smop.se

Christi­na Nils­son vin­na­re i Te­bal­di-täv­ling­en

Den unga svens­ka so­pra­nen Christi­na Nils­son vann ny­li­gen den pre­stige­fyll­da täv­ling­en Re­na­ta Te­bal­di In­ter­na­tio­nal Vo­ice Com­pe­ti­tion i San Ma­ri­no och 2016 till­de­la­des hon bå­de förs­ta pris och Publi­kens pris i Wil­helm Sten­ham­mar In­ter­na­tio­nal Mu­sic Com­pe­ti­tion. I hös­tas gäs­ta­de sång­ers­kan Opé­ra na­tio­nal de Lor­rai­ne i Nan­cy, där hon sjöng Ri­chard Strauss Vi­er letz­te Li­e­der. Christi­na Nils­son gör i vin­ter sin roll­de­but som Ai­da i en nyupp­sätt­ning av Ver­dis ope­ra på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm. www.braathen­ma­na­ge­ment.com

Tjec­kis­ka fil­har­monins nye chefs­di­ri­gent he­ter ...

… Se­myon Bych­kov (64 år). Han ef­ter­trä­der den i vå­ras bort­gång­ne Jirí Be­lohlá­vek. Bych­kov till­trä­der sin chefs­tjänst fr.o.m. sä­song­en 2018/19. Han är född i S:t Pe­ters­burg, men läm­na­de då­va­ran­de Sov­je­tu­ni­on när han var drygt 20 år p.g.a. an­ti­se­mi­tism och bo­sat­te sig i USA. På skiv­bo­la­get Dec­ca har Bych­kov till­sam­mans med Tjec­kis­ka fil­har­mo­nin, i or­kes­terns kon­sert­sal Ru­dol­fi­num i Prag, spe­lat in Tjaj­kov­skijs samt­li­ga sym­fo­ni­er. www.ceska­fil­har­mo­nie.cz

Två guld till Gö­te­borgso­pe­ran

När Svens­ka De­sign­pri­set de­la­des ut den 19 ok­to­ber blev Gö­te­borgso­pe­ran dub­belt pri­sad. Guld i ka­te­go­rin In­for­ma­tion Print för årets sä­songs­pro­gram samt Ju­ryns Pris för Gö­te­borgso­pe­rans nya vi­su­el­la iden­ti­tet. Gö­te­borgso­pe­rans nya, rör­li­ga vi­su­el­la iden­ti­tet är ska­pad ge­nom en ex­pe­ri­men­tell in­ter­ak­tion mel­lan ett O och hu­sets ar­tis­ters ut­tryck i form av ljud­vå­gor från stäm­band, dans­steg och in­stru­ment – fort­plan­ta­de i vat­ten. En pas­san­de sym­bol för en kul­turin­sti­tu­tion med äl­vens vat­ten vid si­na föt­ter. Ar­be­tet, som ut­förts i sam­ar­be­te med Hap­py F&B, har upp­märk­sam­mats och no­mi­ne­rats till pri­ser så­väl na­tio­nellt som in­ter­na­tio­nellt. Svens­ka De­sign­pri­sets mo­ti­ve­ring för Ju­ryns Pris:

"För en bok­stav, så vi­tal i sin fram­to­ning, så loc­kan­de i sin iver att till­freds­stäl­la al­las vå­ra kul­tur­be­hov."

Det and­ra gul­det vanns i ka­te­go­rin In­for­ma­tion Print för sä­songs­pro­gram­met, form­gi­vet av Ca­mil­la Si­mon­son, Art Director på Gö­te­borgso­pe­ran. Även här står vatt­net i fo­kus ge­nom en hel se­rie un­der­vat­tens­bil­der med hu­sets ar­tis­ter, ska­pa­de av fo­to­gra­fen Mats Bäc­ker och Mu­ham­mad Ali, som ut­fört den om­fat­tan­de bild­be­ar­bet­ning­en.

Mo­ti­ve­ring­en för Svens­ka De­sign­pri­set i ka­te­go­rin In­for­ma­tion Print: "För en fan­ta­si­eg­gan­de, näs­tan sur­re­a­lis­tisk, stän­digt be­rö­ran­de re­sa i va­ri­e­rad fram­åt­rö­rel­se bland oli­ka konst­for­mer." www.ope­ra.se

Adri­an Ange­li­co får norskt ope­ra­pris

Mez­zo­so­pra­nen Adri­an Ange­li­co till­de­las Tom Wil­helm­sens ope­ra­pris 2017 på 300 000 nors­ka kro­nor. Pri­set är Nor­ges störs­ta kul­tursti­pen­di­um och är in­stif­tat av skepps­re­da­ren och fi­lan­tro­pen Tom Wil­helm­sen (1911–78). Ange­li­co, som kom­mer från Tromsø, till­hör den nya ge­ne­ra­tio­nen nors­ka ope­ras­ång­a­re som med stor fram­gång ar­be­tar bå­de na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt. Han de­bu­te­ra­de på Co­vent Gar­den i Lon­don som­ma­ren 2014 i den ford­ran­de rol­len som Marqui­se de Mer­teuil i Luca Fran­ce­sco­nis ope­ra Kvar­tett. Ange­li­co har även ge­stal­tat Gun­hild Fin­ne i Gis­le Kvern­dok­ks Den fjer­de nat­te­vakt och kom­po­nis­ten i Ri­chard Strauss Ari­ad­ne på Nax­os. Hans näs­ta roll blir Octa­vi­an i Ro­sen­ka­val­je­ren i vår på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm. Adri­an Ange­li­co är ti­di­ga­re känd som Ange­li­ca Vo­je, men val­de i fjol att änd­ra ju­ri­diskt kön och namn.

Tom Wil­helm­sens ba­lett­pris 2017 gick till dan­sa­ren och ko­re­o­gra­fen Me­lis­sa Hough, som ock­så får 300 000 nors­ka kro­nor. www.wil­helm­sen.com

2 3 1

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.