ÅKE HAR­NESK 1926–2018

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Den mångsidi­ge te­no­ren Åke Har­nesk har gått ur ti­den strax fö­re sin 92-års­dag. Han ut­bil­da­de sig vid Cal­le Fly­ga­res te­a­ter­sko­la i Stock­holm. Det blev sång­stu­di­er för Rag­nar Hul­tén, och dans för bl.a. Gra­ham Tain­ton. Har­nesk var en myc­ket all­si­dig ar­tist, främst in­om ope­rett- och mu­sikal­fac­ket men även som re­vy­ar­tist. De­but på Oscarste­a­tern 1958 i Leo Fall-ope­ret­ten Ma­da­me Pom­pa­dour. På Oscars kom han att stan­na i fy­ra sä­song­er. Ge­nom­brot­tet kom som Bo­ni i Csar­das­furs­tin­nan 1963 på Sto­ra Te­a­tern i Gö­te­borg, som blev Har­nesks hem­ma­scen i 20 år. Sam­ma roll gjor­de han även 1976 i Fol­ke Abe­ni­us suc­céupp­sätt­ning.

Åke Har­nesk blev en stor publikfa­vo­rit hos Gö­te­borgs­publi­ken med si­na per­son­li­ga och durk­dri­vet vir­tu­o­sa stil och ge­nom att även i ko­mis­ka rol­ler ge tolk­ning­ar­na dju­pa­re un­der­to­ner. Han var en ar­tist som kun­de in­ta en scen och få and­ra med­ver­kan­de att lyf­ta sig i spe­let.

Han med­ver­ka­de i tal­ri­ka pro­duk­tio­ner: som kung Me­nelaus i Skö­na He­le­na mot Be­rith Bohm och Sven-olof Eli­as­son, ti­tel­rol­len i Or­feus i un­der­jor­den mot Rut Jacob­son, Richt­ho­fen i Tig­gar­stu­den­ten (en Abe­ni­us-upp­sätt­ning, tv-sänd), som kon­fe­ren­ci­e­ren i Ca­ba­ret, Lil­le­man i Stop­pa värl­den, Finch i Hur man lyc­kas i af­fä­rer. Med stor fram­gång gjor­de han även be­tjänt­rol­ler­na i Hoff­manns även­tyr och yt­ter­li­ga­re någ­ra ope­ra­rol­ler blev det, som t.ex. cir­kus­di­rek­tö­ren i Brud­kö­pet och Pep­pe i Do­ni­zet­tis en­ak­ta­re Ri­ta. Det sista Har­nesk kom att gö­ra på Sto­ra Te­a­tern var ned­rust­nings­ge­ne­ra­len Nel­son i Lars Jo­han Wer­les och Tage Da­ni­els­sons me­gasuc­cé Ani­ma­len 1979 – en upp­sätt­ning som spe­la­des un­der fle­ra år. Det blev gäst­spel med den här pro­duk­tio­nen på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm, vid fest­spe­len i Ber­gen och vid maj­fest­spe­len i tys­ka Wi­es­ba­den.

Från 1975 med­ver­ka­de Har­nesk i tio re­vy­er hos Hag­ge Gei­gert på Li­se­bergs­te­a­tern, där hans ko­mis­ka be­gåv­ning fick blom­ma ut. Film­de­but i Gö­ran Gen­te­les Säng­kam­mar­tju­ven 1959. Han med­ver­ka­de ock­så i tv-se­ri­er­na Mor gif­ter sig, Po­li­sen som väg­ra­de ge upp och Po­li­sen och do­mar­mor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.