IR­WIN GAGE 1939–2018

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Den ame­ri­kans­ke pi­a­nis­ten och ro­man­sac­kom­pan­ja­tö­ren Ir­win Gage har av­li­dit ef­ter en läng­re tids sjuk­dom. Han blev 78 år gam­mal. Gage föd­des i Cle­ve­land, Ohio. Han stu­de­ra­de pi­a­no, mu­sik- och lit­te­ra­tur­ve­ten­skap vid Uni­ver­si­ty of Michi­gan och på Ya­le. I Wi­en un­der­vi­sa­des han av ro­mans­spe­ci­a­lis­ten Erik Wer­ba.

Som ro­mansin­ter­pret var Ir­win Gage en fli­tig sam­ar­bets­part­ner med den yp­pers­ta sång­a­re­li­ten, som t.ex. Ar­leen Au­ger, Bri­git­te Fass­baen­der, El­ly Ame­ling, Di­etrich Fi­scher-di­eskau, Pe­ter Sch­rei­er, Chris­ta Lud­wig och Wal­ter Ber­ry. Själv upp­lev­de jag Gage fle­ra gång­er i Stock­holm, bl.a. som ac­kom­pan­ja­tör när Her­mann Prey fram­för­de Franz Schu­berts sång­cy­kel Die schö­ne Mül­le­rin i Kon­sert­hu­set.

Un­der åren 1979 till 2005 un­der­vi­sa­de Gage i ro­mansin­ter­pre­ta­tion vid Hoch­schu­le für Mu­sik und Thea­ter i Zürich. År 2001 fick han en pro­fes­sur i ro­mansin­ter­pre­ta­tion vid Hoch­schu­le i Saar­brüc­ken. Sö­ren Tran­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.