Ni­na Stem­me är smick­rad över att ha fått The Bir­git Nils­son Pri­ze på en mil­jon dol­lar. Hon tyc­ker det är myc­ket an­svars­fullt att ha till­de­lats den här ut­mär­kel­sen.

THE BIR­GIT NILS­SON PRI­ZE 2018

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Hon kän­ner en enorm gläd­je och är smick­rad över att ha fått det­ta för­näm­li­ga mu­sik­pris.

– Det känns myc­ket an­svars­fullt och fint att få ax­la det här för oper­a­kons­ten, sä­ger Ni­na Stem­me. Det är ock­så ett stort er­kän­nan­de för mig per­son­li­gen.

– Bir­git Nils­son var en myc­ket stark per­son­lig­het, in­te minst ge­nom att hon of­ta fö­re­kom i of­fent­li­ga sam­man­hang, i oli­ka tv-pro­gram och blev känd för en stör­re all­män­het. Hon gjor­de kar­riär just när skivin­du­strin slog ige­nom och där­för blev hon mer än nå­gon an­nan gyn­nad och ha­de möj­lig­he­ten att spri­da oper­a­kons­ten ge­nom många kom­plet­ta ope­ra­in­spel­ning­ar. Själv är jag ing­en me­di­e­män­ni­ska, ut­an jag vill att det jag gör på sce­nen ska få ta­la för sig självt.

– Bir­git Nils­son är en stor fö­re­gång­a­re för mig. Hon ha­de ock­så möj­lig­he­ten att sam­ar­be­ta med de främs­ta re­gis­sö­rer­na på den ti­den, som t.ex. Wi­e­land Wag­ner.

Vad Ni­na Stem­me ska gö­ra med pris­sum­man är in­te be­stämt.

– Jag har knappt haft tid att tän­ka ige­nom sa­ken än­nu, men nå­gon del blir pri­vat me­dan res­ten ska ha nå­got med mu­sik att gö­ra. Jag får åter­kom­ma.

Ni­na Stem­me är glad över att ha fått med­ver­ka vid hyll­nings­kon­ser­ter­na bå­de på Gö­te­borgso­pe­ran och Kung­li­ga Ope­ran.

– Ex­tra ro­ligt var det att få kom­ma till­ba­ka till Gö­te­borg, där jag fick mitt ge­nom­brott med Ma­da­me But­ter­fly 1995. Där träf­fa­de jag ock­så Bir­git Nils­son när ope­ra­hu­set in­vig­des året in­nan. Se­dan de­la­de hon även ut Tid­skrif­ten OPE­RAS pris till mig vid en tret­ton­dags­kon­sert i ope­ra­hu­set 1996. Ja, hon var till och med kon­fe­ren­ci­er för den kon­ser­ten.

– Vid hyll­nings­kon­ser­ten i Gö­te­borg den 17 maj var det all­ti­me-high med en oer­hört stark kvin­no­si­da, som vi­sa­de på bå­de bredd och kva­li­tet. Det är främst på kvin­no­si­dan som den svens­ka sång­ar­ex­por­ten är känd. Och så har vi ju en fan­tas­tisk Wo­tan i John Lund­gren.

Jag und­rar hur långt hon har kom­mit i för­be­re­del­ser­na med fär­gar­frun i den kom­man­de nyupp­sätt­ning­en av Die Frau oh­ne Schat­ten. En roll som hon ska gö­ra för förs­ta gång­en näs­ta sä­song på Wi­e­ner Staatso­per.

– Jag har ar­be­tat mu­si­ka­liskt in­ten­sivt med rol­len i ett halv­år. Det går lång­samt fram­åt, för det är en enorm läxa att lä­ra in, in­te minst ef­tersom di­ri­gen­ten Christi­an Thi­e­le­mann gör ver­ket ut­an stryk­ning­ar, vil­ket är myc­ket ovan­ligt. Det blir en topp­be­sätt­ning med Step­hen Gould och Ca­mil­la Nylund som kej­sar­pa­ret, Wol­f­gang Koch gör min man, Barak, och Evelyn Her­lit­zi­us ge­stal­tar Am­man. Det blir pre­miär den 25 maj 2019.

Ni­na Stem­me fick hu­vud­rol­len Alice Hau­ser spe­ci­al­skri­ven för sig när Hans Ge­fors kom­po­ne­ra­de No­to­ri­ous ef­ter Hit­ch­cocks film som för­la­ga. I den­na Gö­te­borgsupp­sätt­ning, som ha­de ur­pre­miär hös­ten 2015, var Stem­me på sce­nen i he­la 20 av ope­rans 22 sce­ner. Hur kän­des det?

– Det gav mig nya in­sik­ter och aspek­ter på rös­tens möj­lig­he­ter. Det var ett myc­ket tätt sam­ar­be­te med Ge­fors, in­te minst i hans egen ton­sät­tar­stu­dio. För att få ru­tin på ny­skri­ven ope­ra mås­te man få fler chan­ser än att ba­ra med­ver­ka i ett urupp­fö­ran­de.

För­u­tom fär­gar­frun und­rar jag om det finns fler nya rol­ler på gång.

– Ja, det gör det! Men jag kan in­te av­slö­ja vad det blir än­nu. Jag är nöjd med att få sjunga mi­na öns­ke­rol­ler och att kun­na för­dju­pa mig och att få sli­pa på de­tal­jer­na.

Har di­na Ver­di­rol­ler fått stry­ka på fo­ten?

– Ja, och det be­ror på att jag har haft otur med re­gis­sör i ett par Ver­di­o­pe­ror. Ödets makt i Wi­en blev en re­gi­flopp. Men Ver­di har myc­ket att ge i form av de oer­hört mång­fa­cet­te­ra­de lag­ren i ver­ken. Det gäl­ler att hit­ta dju­pet i to­nen och mu­si­ka­liskt går det be­tyd­ligt for­ta­re än hos t.ex. Wag­ner.

Någ­ra kom­man­de svens­ka en­ga­ge­mang finns in­te in­bo­ka­de i Stem­mes ka­len­der för­u­tom att hon ska sjunga Ju­dith i Rid­dar Blåskäggs borg i ja­nu­a­ri på Kon­sert­hu­set i Stock­holm. Ni­na Stem­mes man Bengt Gomér gör en sce­nisk upp­sätt­ning och kom­bi­ne­rar den med Schön­bergs Er­war­tung.

– Ef­ter No­to­ri­ous finns ing­et in­pla­ne­rat i Gö­te­borg. Om det är den kom­man­de om­bygg­na­den av Kung­li­ga Ope­ran som gör att jag in­te har till­frå­gats, det vet jag in­te. Jag är bo­kad fem år fram­åt och mer vill jag in­te ta på mig. Ge­ne­rellt kom­mer för­fråg­ning­ar­na för sent. Att den svens­ka ope­ra­publi­ken in­te svi­ker oss ut­lands­sång­a­re är gläd­jan­de.

I vil­ka ope­ra­hus kän­ner du dig mest hem­ma?

– På Bay­e­rische Staatso­per i Mün­chen och Wi­e­ner Staatso­per. Bå­da ope­ra­hu­sen har fan­tas­tisk aku­stik och där­till två top­por­kest­rar. Ock­så Staatso­per i Ber­lin, även om jag ald­rig sjöng där fö­re om­bygg­na­den. Ge­nom att hö­ja in­ner­ta­ket har man fått mer klang i sa­long­en. När jag sjöng Tu­ran­dot på Züricho­pe­ran var rum­met för li­tet och min röst kän­des för stor. Züricho­pe­ran är stor­leks­mäs­sigt jäm­för­bar med Stock­holmso­pe­ran, som in­te hel­ler är akus­tisk op­ti­mal med sin tor­ra aku­stik.

– Jag tyc­ker att man ska byg­ga ett nytt ope­ra­hus i Stock­holm, för man kom­mer ald­rig till­rät­ta med trång­bodd­he­ten, det har för små öv­nings­rum och ett för trångt scenut­rym­me osv. De två mil­jar­der som av­satts för om­bygg­na­den kun­de i stäl­let ha va­rit grund­plå­ten till ett nytt och topp­mo­dernt ope­ra­hus.

På­föl­jan­de mor­gon ef­ter min in­ter­vju fly­ger Ni­na Stem­me till­ba­ka till Mün­chen för att fort­sät­ta re­pe­ti­tio­ner­na av Par­si­fal, där hon ska gö­ra Kund­ry i en nyupp­sätt­ning.

Min in­ter­vju­tid är ty­värr slut och jour­na­list­kol­le­gan Bo Löfven­dahl står på tur.

Och jag sä­ger till ho­nom: ”Fält­mar­skal­kin­nan tar emot nu!” Sö­ren Tran­berg

1. Ni­be­lung­ens ring, Kung­li­ga Ope­ran 2017. Foto: Mar­kus Går­der. 2. No­to­ri­ous, Gö­te­borgso­pe­ran 2015. Foto: Mats Bäcker. 3. No­to­ri­ous, Gö­te­borgso­pe­ran 2015. Foto: Mats Bäcker.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.