OPE­RA har be­sökt Mu­sik- och Ope­ra­hög­sko­lan vid Mä­lar­da­lens hög­sko­la i Väs­terås. Den konst­när­li­ga le­da­ren Le­na Hell­strömFärn­löf be­rät­tar om un­der­vis­ning­en och tar oss med på en rund­tur i lo­ka­ler­na på Väs­terås slott.

OPE­RAS Sö­ren Tran­berg åk­te till Väs­terås för att träf­fa den konst­när­li­ga le­da­ren, Le­na Hell­ström-färn­löf, vid Mu­sik- och Ope­ra­hög­sko­lan vid Mä­lar­da­lens hög­sko­la. Un­der­vis­ning­en äger rum på Väs­terås slott, där MHD dis­po­ne­rar två vå­nings­plan. Samt­li­ga ut­rym

Tidskriften OPERA - - Innehåll - SKRIBENT: SÖ­REN TRAN­BERG

Mä­lar­da­lens hög­sko­la har ex­i­ste­rat i 40 år och kam­mar­mu­sik­ut­bild­ning­en har fun­nits i 24 år, men ut­bild­ning­en har sett li­te an­norlun­da ut ge­nom åren. Hög­sko­lan be­dri­ver konst­när­lig ut­bild­ning in­om klas­sisk mu­sik och ope­ra. Kam­ma­ro­pe­ra­ut­bild­ning­en är tvåå­rig. Se­dan finns Kam­mar­mu­sik­pro­gram­met (180 hög­sko­le­po­äng), som le­der till konst­när­lig kan­di­da­tex­a­men. Här finns fy­ra in­rikt­ning­ar: pi­a­no, stråk, blås och sång. Därut­ö­ver finns en fort­sätt­nings­kurs på halv­fart för in­stru­men­ta­lis­ter. Till­sam­mans med Staf­fan Sand­ström och ett re­nom­me­rat lä­rar­lag dri­ver hon den konst­när­li­ga ut­bild­ning­en.

Se­dan tio år till­ba­ka och ef­ter av­slu­tad sång­ar­kar­riär äg­nar sig Le­na Hell­ström-färn­löf en­bart åt un­der­vis­ning. Hon är se­dan 2013 pro­fes­sor i sång vid Mä­lar­da­lens hög­sko­la. Där­till ger hon re­gel­bun­det na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la mas­ter­clas­ses, age­rar sak­kun­nig vid prov­sjung­ning­ar samt ver­kar som råd­gi­va­re åt agen­tu­rer. – Som pe­da­gog ser jag all­tid till in­di­vi­den, sä­ger Le­na Hell­strömfärn­löf. Det gäl­ler att få stu­den­ten att kän­na väl­be­fin­nan­de bå­de som mu­si­ker och män­ni­ska. Att kän­na gläd­je och trygg­het är en grund­för­ut­sätt­ning för att hit­ta och ut­veck­la var­je stu­dents uni­ka röst och mu­si­ka­li­tet.

Med det­ta som grund ut­veck­lar Le­na Hell­ström-färn­löf stu­den­tens sång­tek­nik och hjäl­per ele­ven mot må­let att kun­na ut­tryc­ka sig gräns­löst med sin röst och att kän­na sig mu­si­ka­liskt helt fri. Instu­de­rings­lä­ra­re är Mag­nus Svensson, Bengt-åke Lun­din och Na­net­te No­wels Sten­holm.

– Att va­ra sitt eget in­stru­ment al­la dyg­nets tim­mar krä­ver oer­hört myc­ket av stu­den­ten. Jag är där­för myc­ket mån om att ele­ver­na vår­dar och ut­veck­lar sin grund­fy­sik, och att man har en god er­go­no­misk med­ve­ten­het, allt för att rös­ten ska ut­veck­las mot sin ful­la po­ten­ti­al.

Ba­ra själ­va slotts­lo­ka­ler­na in­bju­der till kre­a­ti­vi­tet. Det är en mil­jö som in­ne­hål­ler en egen själ och som är rik på histo­ria. Här satt t.ex. Erik XIV fängs­lad.

– Stu­den­ter­na ska lä­ra sig att kom­mu­ni­ce­ra med käns­lor. De ska få ihop ett per­son­ligt ut­tryck som in­te får va­ra pri­vat. En sång­a­re ska ha en stor kän­ne­dom om oli­ka epo­ker, sti­lar och bör ha en god själv­bild.

– Därut­ö­ver ska stu­den­ter­na lä­ra sig te­o­ri och ve­ta var man be­fin­ner sig i oli­ka pro­ces­ser. De ska ta del av vår ro­mans­skatt. Vi tar in gäst­lä­ra­re re­gel­bun­det, bå­de från Sve­ri­ge och ut­om­lands. Var­je ter­min har vi ett språk­ligt te­ma ut­i­från att sjunga på tys­ka, eng­els­ka, frans­ka el­ler ett nor­diskt språk. Det­ta le­der till ro­manskon­ser­ter för ele­ver­na till­sam­mans med pi­anoklas­sen. Det är vik­tigt för stu­den­ter­na att få mö­ta publi­ken of­ta. Vi ger cir­ka 50 kon­ser­ter och föreställningar per år. Det­ta ska­par er­fa­ren­he­ter och ru­tin hos ele­ver­na. De ska be­härs­ka att sjunga på tre-fy­ra oli­ka språk. Of­ta sker kon­ser­ter­na i Riks­sa­len på slot­tet, men även i Väs­terås dom­kyr­ka. Där har vi bl.a. fram­fört Mo­zarts Requ­i­em och hans c-moll­mäs­sa samt För­klädd gud. Ny­li­gen sjöng sång­stu­den­ter­na till­sam­mans med Väs­terås Sin­fo­ni­et­ta och di­ri­gen­ter från Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan i Väs­terås kon­sert­hus. Det blev sex kon­ser­ter med mu­sik ur Ro­sen­ka­val­je­ren, Lä­der­lap­pen och Ido­me­neo.

Ett myc­ket stort och be­ty­dan­de pro­jekt är kam­ma­ro­pe­ra­ut­bild­ning­en in­vol­ve­rad i, näm­li­gen ihop med Vadste­na-aka­de­mi­en och med stöd av Väst­man­lands Te­a­ter i Väs­terås. Den 12 ju­ni urupp­för­des Carl Unan­der-scharins ope­ra Riddar­tor­net på Väst­man­lands Te­a­ter. Ope­ran byg­ger på Erik Jo­han Stag­ne­li­us gast­kra­man­de dra­ma från 1822. För li­bret­tot sva­ra­de Mag­nus Flo­rin, me­dan Vadste­na-aka­de­mi­ens konst­när­li­ge le­da­re Nils Spang­en­berg re­gis­se­ra­de. Di­ri­gent var Jo­achim Gustafs­son.

Riddar­tor­net är en ny­kom­po­ne­rad kam­ma­ro­pe­ra spe­ci­al­skri­ven för stu­den­ter­na som ett konst­när­ligt ut­veck­lings­pro­jekt un­der led­ning av hög­sko­lans konst­när­li­ga le­da­re Le­na Hell­ström-färn­löf.

– Grun­didén byg­ger på att kons­ten och pe­da­go­gi­ken i det­ta pro­jekt be­ri­kar varand­ra. Därav det tä­ta och uni­ka sam­ar­be­tet mel­lan kom­po­si­tör och sång­pe­da­gog, se­na­re även sång­pe­da­gog, re­gis­sör och di­ri­gent.

– Ope­ran kom­mer ock­så att spe­las på Gam­la te­a­tern i Vadste­na i bör­jan av ju­li. Och fy­ra av vå­ra kam­ma­ro­pe­rastu­den­ter med­ver­kar: Fri­da Ber­gquist, Ame­lie Flink, Re­bec­ca Hell­bom och Vik­tor Jo­hans­son. Även al­la sång­a­re från pro­gram­met och tio in­stru­men­ta­lis­ter från ut­bild­ning­en med­ver­kar.

Den en­tu­si­as­tis­ka och po­si­ti­va Le­na Hell­ström-färn­löf guidade mig ge­nom slot­tet och verk­sam­he­ten med oför­tru­ten ener­gi. Det var en myc­ket gi­van­de dag.

Och ut­an­för slot­tet rin­ner Svar­tån. På väg hem ha­de jag hop­pats få syn på en strömsta­re i det stri­da vatt­net, men in­te.

"Att va­ra sitt eget in­stru­ment al­la dyg­nets tim­mar krä­ver oer­hört myc­ket av stu­den­ten."

1. L'ate­li­er ly­ri­que de l'opé­ra de Mon­tréal. 2. Väs­terås slott. Foto: Torg­ny Forslund. 3. L'ate­li­er ly­ri­que de l'opé­ra de Mon­tréal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.