NOTISER

Tidskriften OPERA - - Innehåll - 1

Christi­na Nils­son får Six­ten Ge­mzéus mu­sik­sti­pen­di­um

Six­ten Ge­mzéus sto­ra mu­sik­sti­pen­di­um de­las för and­ra året i rad ut till en be­gåv­ning och ett fram­tids­namn in­om svensk mu­sik. Sti­pen­di­et är på 500 000 kr och är Sve­ri­ges störs­ta mu­sik­sti­pen­di­um. I år till­de­las sti­pen­di­et so­pra­nen Christi­na Nils­son. Hon föd­des 1990 i Ystad men flyt­ta­de till Stock­holm i sam­band med stu­di­er vid Lil­la Aka­de­mi­ens mu­sik­gym­na­si­um. Där­ef­ter har Nils­son ut­bil­dat sig vid bland an­nat Vadste­na folk­hög­sko­la och Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm, där hon av­la­de en mas­terex­a­men 2017. Hon har upp­trätt i fle­ra ope­raupp­sätt­ning­ar, bl.a. i Lyon och på Stock­holmso­pe­ran, där hon nu un­der vå­ren gjort suc­cé med ti­tel­rol­len i Ver­dis Ai­da. I höst gör hon sin förs­ta Ari­ad­ne i Ri­chard Strauss Ari­ad­ne på Nax­os på Oper Frank­furt.

Christi­na Nils­son har ock­så med­ver­kat vid ett fler­tal kon­ser­ter i Ber­wald­hal­len, i Stock­holms Kon­sert­hus och på Kung­li­ga Slot­tet. Hon har fått ett an­tal sti­pen­di­er: 2014 fick hon Jen­ny Lind-sti­pen­di­et, 2015 Bir­git Nils­son-sti­pen­di­et. Tre år i rad har Christi­na Nils­son fått sti­pen­di­er från Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en. 2013 fick hon Mats Lil­je­fors-sti­pen­di­et. 2015 blev hon känd för en stör­re all­män­het för sitt fram­trä­dan­de i Allsång på Skan­sen. I fjol vann hon The Re­na­ta Te­bal­di In­ter­na­tio­nal Vo­ice Com­pe­ti­tion. 2016 vann hon bå­de Förs­ta pris och Publi­kens pris i Wil­helm Sten­ham­mar In­ter­na­tio­nal Mu­sic Com­pe­ti­tion i Norr­kö­ping.

Pri­sce­re­mo­nin hålls i Riks­sa­len på Slot­tet den 30 sep­tem­ber i sam­band med Mu­sik på Slot­tet. Sta­ty­ett och di­plom med mo­ti­ve­ring kom­mer att de­las ut av prin­ses­san Christi­na fru Mag­nu­son.

Årets Bir­git Nils­son-sti­pen­di­um går till Eli­sa­beth Mey­er och To­bi­as West­man

Årets Bir­git Nils­son-sti­pen­di­um till unga lo­van­de sång­a­re går till so­pra­nen Eli­sa­beth Mey­er och te­no­ren To­bi­as West­man. De två sång­ar­na tog emot sitt pris vid en sti­pen­di­e­kon­sert i Mal­mö Ope­ras fo­a­jé den 12 maj.

Bir­git Nils­sons sti­pen­di­e­fond in­stif­ta­des i de­cem­ber 1969 till min­ne av hen­nes sång­lä­ra­re Rag­nar Blen­now. Sti­pen­die­peng­ar­na kom­mer från bil­jettin­täk­ter­na från en Tosca-fö­re­ställ­ning på Mal­mö Stads­tea­ter den 12 de­cem­ber 1969, där Bir­git Nils­son sjöng Flo­ria Tosca.

Det förs­ta sti­pen­di­et de­la­des ut 1973, men det blev in­te re­gel­bun­det åter­kom­man­de för­rän 1984. Då ha­de ock­så ce­re­mo­nin

flyt­tats till Väst­ra Karups kyr­ka. Från och med 2012 de­las sti­pen­di­et ut på Mal­mö Ope­ra. Le­da­mö­ter i stif­tel­sens sty­rel­se är för­re ope­ra­che­fen Bengt Hall, ope­ras­ång­ers­kan och Dal­hal­las ska­pa­re Mar­ga­re­ta Del­le­fors, Hans Lind­blad, Ka­rin Hjal­mers och Gun­nar Boh­lin. Stif­tel­sens mål­sätt­ning är att hjäl­pa be­gå­va­de sång­a­re med de­ras mu­si­ka­lis­ka ut­bild­ning.

Förs­ta Vi­ta­bys­ti­pen­di­et till mez­zo­so­pra­nen Em­ma Sven­te­li­us

Vi­ta­bys­ti­pen­di­et till­de­las Em­ma Sven­te­li­us. Sti­pen­di­et de­la­des ut vid en gala­kon­sert på Mal­mö Ope­ra den 24 maj. Mar­git och Elis An­der­son från Vi­ta­by – som lig­ger en knapp mil från Ki­vik – tes­ta­men­te­ra­de me­del till en sti­pen­di­e­fond för sång­stu­di­er, Vi­ta­bys­ti­pen­di­et. Fon­den för­val­tas av OVIS (Oper­a­kons­tens Vän­ner i Skå­ne). Var­je el­ler vartan­nat år pla­ne­ras sti­pen­di­et på to­talt 100 000 kro­nor att de­las ut till en el­ler två sång­a­re som har an­knyt­ning till Skå­ne.

Em­ma Sven­te­li­us är född och upp­vux­en i Lund. Hon har en ge­di­gen sång­ut­bild­ning med stu­di­er vid Vadste­na folk­hög­sko­las mu­sik­lin­je 2011–13, Det Konge­li­ge Dans­ke Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um, Bache­lor of Vo­ice, 2013–16 och Uni­ver­si­tät für Mu­sik und darstel­len­de Kunst i Wi­en. Dess­utom har hon va­rit ut­by­tesstu­dent ge­nom Erasmus, 2015–16 och Mas­ter of Li­ed and Ora­to­ri­um, 2016–18. Vi­da­re Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm, Mas­ter of Ope­ra, 2016–18.

Sven­te­li­us har gjort fle­ra ope­ra­rol­ler i Sve­ri­ge och ut­om­lands och har haft so­listupp­drag i kon­sert­sam­man­hang och i ora­to­ri­er. Hon kom­mer att sjunga ti­tel­rol­len i Car­men i Mal­mö Ope­ras tur­ne­ran­de kam­mar­ver­sion i höst. Sång­ers­kan vann ock­så OVIS sång­täv­ling ”Ovis-rös­ten” 2016.

Drott­ning­holms­tea­terns Vän­ners Ope­rasti­pen­di­um på 100 000 kro­nor …

… går till mez­zo­so­pra­nen Lin­nea Andre­as­sen. DTV:S ny­in­stif­ta­de Ope­rasti­pen­di­um vän­der sig till unga sång­a­re som just av­slu­tat sin ope­ra­hög­sko­le­ut­bild­ning och som är sär­skilt in­tres­se­ra­de av Drott­ning­holms­tea­terns 16- och 1700-tals­re­per­to­ar.

Lin­nea Andre­as­sen är den förs­ta att ta emot det­ta sti­pen­di­um. Hon tog sin mas­terex­a­men vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm 2017 och har en Bache­lor i klas­sisk sång från Kung­li­ga Mu­sik­hög­sko­lan. För­ra året de­bu­te­ra­de hon på Opera­verk­stan vid Mal­mö Ope­ra som trum­sla­ga­ren i Vik­tor Ull­manns ope­ra Kej­sa­ren av At­lan­tis. 2015 med­ver­ka­de hon i en li­ten roll i Kung­li­ga Ope­rans nyupp­sätt­ning av Ro­sen­ka­val­je­ren.

Andre­as­sen får Vän­ner­nas Ope­rasti­pen­di­um för sin öns­kan att för­kov­ra sig i ita­li­ensk och tysk ba­rock­mu­sik. Hon vill lä­ra sig mer om prax­is, tra­di­tio­ner och im­pro­vi­sa­tion i fram­för allt Mo­zarts, Vi­val­dis och Hän­dels mu­sik för att där­i­ge­nom få en ökad för­stå­el­se för fram­fö­ran­de­prax­is. … i en nyupp­sätt­ning på Deutsche Oper am Rhe­in. Li­sa är en ny roll för Strid och någ­ra av hen­nes mot­spe­la­re är Sergej Po­ly­a­kov (Her­mann) och le­gen­da­ren Han­na Sch­warz (gam­la gre­vin­nan), som sit­ter in­ne med den hem­li­ga kort­kom­bi­na­tio­nen. Ly­dia Ste­i­ner re­gis­se­rar. Pre­miär i Düs­sel­dorf den 25 maj 2019. Hös­ten 2019 sjung­er Eli­sa­bet Strid Si­eglin­de i Gö­te­borgso­pe­rans upp­sätt­ning av Ni­be­lung­ens ring och sam­ma roll gör hon åter­i­gen i Chi­ca­goo­pe­rans Ring i mars och april 2020. Vå­ren 2020 de­bu­te­rar Strid på Deutsche Oper i Ber­lin, där hon i sam­ma upp­sätt­ning kom­mer att gö­ra bå­de Ve­nus och Eli­sa­beth i Tann­häu­ser. Ve­nus är ock­så en ny roll för sång­ers­kan. www.ope­ramr­he­in.de

För Iré­ne The­o­rin vän­tar två nya rol­ler

På den flam­länds­ka ope­ran gör Iré­ne The­o­rin sin förs­ta Or­trud i Lo­hengrin. Zo­ran To­do­ro­vich sjung­er ti­tel­rol­len och Li­e­ne Kin­cˇa gör El­sa. För re­gin sva­rar Da­vid Al­den och upp­sätt­ning­en är en sampro­duk­tion med Co­vent Gar­den i Lon­don. Först ges Lo­hengrin i Gent mel­lan den 20 och 28 sep­tem­ber och där­ef­ter i An­twer­pen un­der pe­ri­o­den 7 till 23 ok­to­ber. www.ope­ra­bal­let.be

Vå­ren 2019 tar sig Iré­ne The­o­rin an ti­tel­rol­len i Amil­ca­re Pon­chi­el­lis ope­ra La Gi­ocon­da på Gran Te­at­re del Li­ceu i Bar­ce­lo­na. Upp­sätt­ning­en, som in­te är ny, är re­gis­se­rad av ve­te­ra­nen Pi­er Lui­gi Piz­zi. Do­lo­ra Za­jick gör ri­va­len Lau­ra Ador­no och den de slåss om, En­zo Gri­mal­di, görs av te­no­ren Bri­an Jad­ge. La Gi­ocan­da spe­las mel­lan den 1 och 15 april 2019. www.li­ceu­bar­ce­lo­na.cat

Ma­lin By­ström gör sin förs­ta Tosca …

… på Oper Frank­furt i höst. Andre­as Kri­e­gen­burgs upp­sätt­ning ha­de pre­miär 2011. Nu sjung­er Ma­lin By­ström mot Ste­fa­no La Col­la (Ca­va­ra­dos­si) och Da­rio So­la­ri (Scar­pia). Lo­ren­zo Vi­ot­ti di­ri­ge­rar de sex fö­re­ställ­ning­ar­na un­der pe­ri­o­den den 22 sep­tem­ber och 20 ok­to­ber. www.oper-frank­furt.de

La Tra­vi­a­ta i Umeå

Ver­dis mäs­ter­verk La Tra­vi­a­ta blir hös­tens ope­ra på Norr­landso­pe­ran i Umeå. För re­gi, sce­no­gra­fi och ljus sva­rar Li­nus Fell­bom och för ko­stym Sil­via Ay­mo­ni­no. I hu­vud­rol­ler­na Mag­da­le­na Ris­berg som Vi­o­let­ta, Ole Alek­san­der Bang som Al­fre­do och Gabri­el Su­o­vanen som Gi­or­gio Ger­mont. Norr­landso­pe­rans Sym­fo­nior­kes­ter di­ri­ge­ras av Eric So­lén. Pre­miär den 6 ok­to­ber. Ver­di­o­pe­ran ges tolv gång­er t.o.m. den 1 no­vem­ber. www.norr­landso­pe­ran.se Sö­ren Tran­berg

Kö­pen­hamn 2018 /19

Sä­song­en 2018/19 är den förs­ta sä­song som den nye ope­ra­che­fen på Det Konge­li­ge i Kö­pen­hamn John Full­ja­mes an­sva­rar för. Någ­ra nya vi­sio­ner el­ler per­spek­tiv syns dock in­te. In­rikt­ning­en är li­ka snäv som för­ra sä­song­en med blytung över­vikt för ita­li­ens­ka stan­dard­verk. Liksom för­ra sä­song­en sak­nas rysk och fransk ope­ra. Då re­pre­sen­te­ra­des dess­utom tysk­språ­kig ope­ra en­bart av en re­pris på Troll­flöj­ten, i år ba­ra av en re­pris på Lä­der­lap­pen. Till och med Wag­ner och Ri­chard Strauss ly­ser allt­så se­dan länge med sin från­va­ro. Vid en or­kes­ter­kon­sert ger man and­ra ak­ten av Par­si­fal kon­ser­tant.

En­da pre­miä­ren un­der hös­ten 2018 är Ver­dis Tru­ba­du­ren, där Fran­ci­sco Ne­g­rin re­gis­se­rar och ko­re­ans­ka Eun Sun Kim di­ri­ge­rar, me­dan Di­e­go Ca­vazzin sjung­er Man­ri­co, Gi­se­la Stil­le Le­o­no­ra, Su­san­ne Res­mark och Ran­di Ste­ne de­lar på Azu­ce­na och Da­vid Kemp­s­ter sjung­er gre­ve Lu­na.

Även näs­ta pre­miär i ja­nu­a­ri gäl­ler ett ita­li­enskt stan­dard­verk, Puc­ci­nis Tu­ran­dot, där Ann Pe­ter­sen prö­var lyc­kan i den fruk­ta­de ti­tel­rol­len. Sung Kyu Park ut­ma­nar ödet med ”Nes­sun dor­ma”, och Si­ne Bund­gaard be­går of­fer­död som Liu`. Nye chefs­di­ri­gen­ten Alex­an­der Ve­der­ni­kov le­der Det Konge­li­ge Ka­pel, me­dan Lo­ren­zo Fi­o­ro­ni re­gis­se­rar.

Ett av de verk som pre­ten­de­rar på att va­ra Dan­marks na­tio­na­lo­pe­ra Paul Hey­ses Drot og marsk har pre­miär i mars i re­gi av Kasper

Hol­ten, som från och med i höst åter är chef på Det Konge­li­ge, dock den här gång­en för tal­te­a­ter­sek­tio­nen. När hans gam­la sam­ar­bets­part­ner re­gis­se­rar åter­vän­der Mi­kael Schøn­wandt och di­ri­ge­rar upp­sätt­ning­en. Den me­del­ti­da kraft­mät­ning­en mel­lan två makt­män­ni­skor i den dans­ka sta­tens led­ning ge­stal­tas av Jo­han Reu­ter och Pe­ter Lo­dahl.

I april följer någ­ra föreställningar av Hän­dels Il Tri­onfo del Tem­po e del Di­sing­an­no som man sampro­du­ce­rar med Mal­mö Ope­ra.

Fjär­de och sista pre­miä­ren i maj 2019 blir John Adams Nix­on in Chi­na, där ope­ra­che­fen John Full­ja­mes själv re­gis­se­rar och Alex­an­der Ve­der­ni­kov di­ri­ge­rar. Och näs­ta makt­män­ni­ska för Jo­han Reu­ters del blir Ri­chard Nix­on, me­dan Ar­nold Be­zuy­en gäs­tar som Mao och Sa­rah Ty­nan som Pat Nix­on.

För­u­tom Lä­der­lap­pen kom­mer ock­så Fi­garos bröllop, La Bo­he`me och Tosca som nypre­miä­rer. www.kgl­te­a­ter.dk

1. Christi­na Nils­son. Foto: Pe­ter Knut­son. 2. Em­ma Sven­te­li­us. Foto: Mar­tin Lund­ström. 3. Lin­nea Andre­as­sen. Foto: Mar­tin Hell­ström. 4. Iré­ne The­o­rin. 5. Ma­lin By­ström. Foto: Pe­ter Knut­son. 6. Det Konge­li­ge Te­a­ter i Kö­pen­hamn. Foto: Egon Ga­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.