FUGLSANG: STA­DIG BRÆN­DER EN ILD

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: BRI­AN ASKVIG

Boble­van­det flød, da Asta­na 27. juli 2014 på Con­cor­de-plad­sen i Pa­ris fejre­de Vin­cen­zo Ni­ba­lis Tour-sejr, men den bit­re ef­ter­s­mag, som sad i Jakob Fuglsang ef­ter det 3656 ki­lo­me­ter lange væd­de­løb, kun­ne han ik­ke skyl­le væk. I ab­so­lut top­form var han mødt frem til lø­bet, og han var i nog­le da­ge kun to se­kun­der fra den gu­le fø­rer­trø­je, li­ge som han var tæt på en eta­pe­sejr for an­det år i træk. Og så øde­lag­de et styrt det he­le for den dan­ske Tour-ryt­ter. Nu ven­der han tilbage for at ind­hen­te det tab­te. Igen skal han kø­re som hjæl­pe­ryt­ter for Ni­ba­li, men han reg­ner med at­ter at få en fri

Jakob Fuglsang har en re­kord­li­ste, som man­ge pro­fes­sio­nel­le vil­le pri­se sig lyk­ke­lig for, men den nu 30-åri­ge Asta­na-ryt­ter stræ­ber sta­dig ef­ter at for­bed­re sig ba­re en lil­le smu­le hvert år

rolle, så han dels kan jag­te en eta­pe­sejr og dels kan for­sø­ge at for­bed­re sit bed­ste re­sul­tat i lø­bet, sy­ven­de­plad­sen i 2013. “Et mål for Tou­ren i år er helt sik­kert at vin­de en eta­pe. Jeg har to an­den­plad­ser i de se­ne­re år, og nu vil jeg ger­ne et skridt vi­de­re“, si­ger Jakob Fuglsang. “Det hand­ler det ik­ke om at be­vi­se no­get i for­hold til 2013. Jeg vil ba­re ger­ne byg­ge oven­på. Jeg sy­nes, jeg for­bed­rer mig år for år, og der­for skul­le jeg ger­ne kun­ne gø­re det bed­re end i 2013.“

BED­RE, BED­RE, BED­RE

At Fuglsang fak­tisk ud­vik­ler sig som cy­kel­ryt­ter, vid­ner hans for­års­klas­si­ker-kampag­ne om. I de tre Ar­den­ner-klas­si­ke­re sad han med i fi­na­ler­ne

og var skar­pe­re end læn­ge. Det blev til en 17. plads i Am­stel, en 8. plads i Flè­che Wal­lon­ne og en 9. plads i Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge. “Jeg vil fort­sæt­te min ud­vik­ling, og jeg må be­va­re tro­en på, at der sta­dig er me­re at kom­me ef­ter – at jeg kan bli­ve bed­re, bed­re, bed­re. Og­så i Tou­ren“, si­ger Jakob Fuglsang. “At jeg hvert år kan læg­ge lidt på og gø­re det bed­re end året før, er en stærk mo­ti­va­tion for mig. Jeg ved, at det ik­ke fort­sæt­ter til evig tid, men jeg tror på, at jeg en dag når derop, hvor jeg har ni­veau­et til at kø­re med om po­di­e­plad­ser­ne og må­ske en­dog sej­ren i en Grand Tour.“Sy­ven­de­plad­sen i Tou­ren er Fuglsangs bed­ste i en Grand Tour, men han kan og­så bryste sig af en 11. plads i Vu­el­ta a Es­paña i 2011.

NEMT JOB

Det er svært at kni­be sig læn­ge­re op i klas­se­men­tet, når man først og frem­mest er hjæl­pe­ryt­ter og skal of­re sig for en hold­kap­ta­jn. Fuglsang vil dog ik­ke op­gi­ve si­ne eg­ne am­bi­tio­ner, selv om Ni­ba­li er ube­stridt kap­ta­jn på Asta­na. “Hvis jeg fik at vi­de, at jeg ba­re skul­le væ­re hjæl­pe­ryt­ter for Ni­ba­li i de næ­ste fem år, og at jeg ik­ke skul­le be­kym­re mig om an­det, vil­le det på sin vis væ­re et nemt job. Der vil­le ik­ke væ­re no­get pres, og det vil­le væ­re en for­holds­vis let op­ga­ve“, si­ger Jakob Fuglsang.

“Men jeg vil­le hur­tigt bli­ve lu­l­let i søvn, og de man­ge træ­nings­ti­mer vil­le bli­ve et surt slid. Vil man op­nå resultater, må man yde lidt ek­stra un­der træ­ning, men når re­sul­ta­ter­ne så kom­mer, er det he­le og­så me­get sjove­re.““Jeg har ik­ke no­get pro­blem med at kø­re som hjæl­pe­ryt­ter, men jeg har og­så nog­le per­son­li­ge mål, som jeg vil ha­ve mu­lig­hed for at for­føl­ge.““Og det skul­le ger­ne bli­ve en re­a­li­tet i Tou­ren i år“, si­ger Jakob Fuglsang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.