SPRIN­TE­RE: HÅ­BETS FAR­VE

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - AF BRI­AN ASKVIG

Den grøn­ne trø­je er sprin­ter­nes for­nem­ste tro­fæ, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis den hur­tig­ste på stre­gen, der vin­der po­int­kon­kur­ren­cen

Po­int­kon­kur­ren­cen i Tour de Fran­ce var i nog­le af lø­bets før­ste år den kon­kur­ren­ce, der af­gjor­de lø­bet. Ef­ter mas­siv svin­del i an­den ud­ga­ve af lø­bet i 1904 gik løbs­di­rek­tør Hen­ri Des­gran­ge væk fra tids­ud­reg­ning for i ste­det at be­nyt­te et po­int­sy­stem. Sy­ste­met var i kraft fra 1905 til 1912, hvor­ef­ter det igen blev den sam­le­de tid, ryt­ter­ne brug­te på at fuld­fø­re lø­bet, der blev må­le­stok­ken. I 1953 blev po­int­kon­kur­ren­ce ge­nind­ført, men den­ne gang som en kon­kur­ren­ce, der blev af­vik­let si­de­lø­ben­de med kam­pen om den gu­le trø­je. Fø­rer­trøj­en i po­int­kon­kur­ren­cen blev grøn for at imø­de­kom­me sponsoren, som den­gang var en fa­bri­kant af græs­slå­ma­ski­ner. Da sprin­ter­ne har fle­re chan­cer for at vin­de en eta­pe end kla­trer­ne i en ty­pisk Tour, blev kon­kur­ren­cen fra be­gyn­del­sen et an­lig­gen­de for de hur­ti­ge folk. Po­int til­de­les de bedst pla­ce­re­de ryt­te­re på hver eta­pe, hvor­for sta­bi­li­tet over he­le lø­bet slår eta­pe­sej­re. Pe­ter Sa­gan vandt for ek­sem­pel trøj­en sid­ste år uden at vin­de en eta­pe un­der­vejs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.