DE 4 STORE

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: BRI­AN ASKVIG

De ir­ske le­gen­der Se­an Kel­ly og Step­hen Ro­che for­ud­ser en Tour i særklas­se og har især kig på de før­ste etaper, som kan ven­de al­ting på ho­ve­d­et i fa­vo­rit­fel­tet

Ud­mat­tel­sen stod ma­let i an­sig­tet på ham, da han kør­te over stre­gen. Mud­de­ret hav­de ta­get den gu­le glans af fø­rer­trøj­en, og sand­korn må ha­ve kna­set mel­lem tæn­der­ne, mens mus­k­ler og se­ner si­tre­de af over­be­last­ning. Han blev num­mer tre, men al­li­ge­vel glø­de­de et tri­um­fe­ren­de lys i øj­ne­ne på Vin­cen­zo Ni­ba­li, da re­sul­ta­tet af hans hær­gen på de nord­fran­ske bro­sten stod klart. Hans stær­ke hjæl­pe­ryt­ter Jakob Fuglsang smi­le­de skævt og ind­for­stå­et til ham. De vid­ste, at ita­li­e­ne­ren hav­de vun­det et af­gø­ren­de slag i Tour de Fran­ce. Han sag­de det ik­ke højt, men Vin­cen­zo Ni­ba­li hav­de al­le­re­de den dag god grund til at tro, at han hav­de vun­det ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Det var lø­bets fem­te eta­pe sid­ste år. Et ka­os på glat­te, smat­te­de bro­sten i et uvejr, der fik selv de dyg­tig­ste cyk­li­ster i fel­tet til at mi­ste gre­bet og mo­ti­va­tio­nen og hå­bet.

BE­SØG HOS PA­VEN

I år kan Ni­ba­li gen­ta­ge kunst­styk­ket og brin­ge sig selv helt tæt på end­nu en Tour-sejr. Han skal ba­re kryd­se fin­gre for, at det bli­ver elen­digt vejr, når fel­tet på fjer­de eta­pe at­ter bli­ver sendt ud på de for­ræ­de­ri­ske bro­sten i Bel­gi­en og Nord­frank­rig. “Det vil­le ik­ke un­dre mig, hvis Ni­ba­li op­søg­te pa­ven i Rom for at be­de om regn i de før­ste fem da­ge af Tou­ren. Reg­ner det, har han en vir­ke­lig god chan­ce for at for­sva­re sin Tour-ti­tel,“si­ger den ir­ske le­gen­de Se­an Kel­ly, som at­ter i år kom­men­te­rer lø­bet for Eu­rosport. Hans lands­mand Step­hen Ro­che, som vandt Tou­ren i 1987, er enig. Den før­ste uge kan af­gø­re lø­bet i år, si­ger han. “Vi har de ryt­te­re, der står ved start­s­noren i Utrecht, og så har vi dem, der er kom­met igen- nem den før­ste uge. Desvær­re vil de to grup­per ik­ke væ­re ens,“si­ger Step­hen Ro­che. “Der vil væ­re fle­re ryt­te­re, der er ud­gå­et. For­hå­bent­lig er al­le fa­vo­rit­ter­ne der, men det kan ske igen, at den før­ste uge kræ­ver sin pris.“

DE FI­RE STORE

Årets Tour teg­ner til at bli­ve et læn­ge ven­tet op­gør mel­lem ’de fi­re store’. Mel­lem de fi­re, der bredt an­er­kendt er ver­dens ak­tu­elt bed­ste eta­pe­løbs­ryt­te­re: Vin­cen­zo Ni­ba­li (Asta­na), Chris Froo­me (Sky), Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff-saxo) og Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar). “Det bli­ver en ex­cep­tio­nel Tour, hvis al­le fi­re mø­der op. Det vil bli­ve en Tour som få an­dre i ny­e­re tid, for vi har fi­re fa­vo­rit­ter – fi­re Grand Tour-vin­de­re – som al­le kø­rer for at vin­de, og de har al­le et stærkt hold i ryg­gen,“si­ger Se­an Kel­ly. Ni­ba­li har vun­det bå­de Giro d’ita­lia, Vu­el­ta a Es­paña og Tour de Fran­ce, men i en kvar­tet af top­mo­ti­ve­re­de og top­træ­ne­de fa­vo­rit­ter er han den sva­ge­ste, vur­de­rer Kel­ly og Ro­che. Han har ik­ke de an­dres eks­plo­si­ve ag­gres­si­vi­tet i bjer­ge­ne, og han står in­gen chan­ce på en­kelt­star­ten over for hver­ken Con­ta­dor el­ler Froo­me. Til gen­gæld er Ni­ba­li hård­før og frygt­løs på bro­ste­ne­ne. “Un­der de ret­te om­stæn­dig­he­der har Ni­ba­li uden tvivl for­del af bro­ste­ne­ne, for­di han er en så dyg­tig cy­kel­ryt­ter,“si­ger Se­an Kel­ly.

“Ni­ba­li vil uden tvivl for­sø­ge at la­ve det sam­me num­mer som sid­ste år, mens de an­dre tre sna­re­re har som mål at mi­ste så lidt tid som mu­ligt til ham,“si­ger Kel­ly, som i sin stor­heds­tid i 1980’er­ne var et af spor­tens stør­ste nav­ne og vandt tal­ri­ge sej­re i de hårdeste løb i ver­den.

MØB­LER PÅ VEJ­EN

Al­le­re­de an­den eta­pe kan ven­de op og ned på al­ting, vur­de­rer Kel­ly. Må­let lig­ger i Zélan­de, som er et mek­ka for windsur­fe­re, og der er nær­mest stats­ga­ran­ti for strid nord­s­øvind og split­tel­se i fel­tet. Ro­che pe­ger på de sæd­van­lig­vis uhyr­li­ge mæng­der ’ro­ad fur­ni­tu­re’, som man i Hol­land og Bel­gi­en re­gu­le­rer tra­fik­ken med, som en ud­for­dring for et nervøst felt. “Lø­bet be­gyn­der i en stor­by og fort­sæt­ter gen­nem tæt­be­fol­ke­de om­rå­der med man­ge små­by­er,“si­ger Ro­che. “Der er mas­ser af tra­fi­kø­er og vej­bump, som er de­sig­net til at be­græn­se far­ten i den al­min­de­li­ge tra­fik. Men dis­se for­hin­drin­ger er cy­kel­ryt­te­rens fjen­de num­mer ét – ik­ke mindst, når 200 af dem skal for­bi sam­ti­dig.“Tred­je eta­pe by­der på no­get, der lig­ner for­års­klas­si­ke­ren Flè­che Wal­lon­ne med fi­na­le på den bruta­le Mur de Huy, og så kom­mer bro­ste­ne­ne. Ik­ke i et om­fang, der ba­re nær­mer sig Pa­ris-rou­baix, men de 13 ki­lo­me­ter med ’pavéer’ kan for klas­se­ments­ryt­ter­ne be­ty­de for­skel­len på fi­a­sko og suc­ces. “Tit sku­er man mod Py­re­næ­er­ne og Al­per­ne, når Tou­ren skal af­gø­res, men i år bli­ver det den før­ste uge, som al­le vil fo­ku­se­re på først og frem­mest. Når bro­ste­ne­ne er over­stå­et, gør man sta­tus og læg­ger en stra­te­gi for re­sten af lø­bet,“si­ger Se­an Kel­ly. “Al­le læg­ger fuldt fo­kus på at nå frem på den an­den si­de af bro­ste­ne­ne. Der­ef­ter kan de så skue frem mod hold­tids­kørs­len og bjer­ge­ne.“

GYL­DIG TOUR-SEJR

Sid­ste år var Chris Froo­me stor­fa­vo­rit til at gen­vin­de Tour de Fran­ce, men han styr­te­de og ud­gik på den be­ryg­te­de fem­te eta­pe, hvor Ni­ba­li og Fuglsang del­te øre­tæ­ver ud. Froo­me styr­te­de to gan­ge in­den den før­ste pavé og for­vær­re­de den ska­de, han hav­de på­dra­get sig i et styrt da­gen før. Tid­lig exit blev det og­så for Al­ber­to Con­ta­dor, som røg så vold­somt ned på ni­en­de eta­pe, at han på­drog sig et brud på skin­ne­be­net. Han kør­te yder­li­ge­re 10 ki­lo­me­ter un­der store pin­s­ler, før han måt­te træk­ke sig ud. Det rok­ker imid­ler­tid ik­ke ved Ni­ba­lis Tour­sejr, me­ner Kel­ly. “Sid­ste år le­ve­re­de Ni­ba­li en pragt­præ­sta­tion på bro­ste­ne­ne, og der er grund til at tro, at han hav­de vun­det Tou­ren, selv om Froo­me og Con­ta­dor ik­ke var styr­tet og ud­gå­et.““Nu får Ni­ba­li chan­cen for at be­vi­se, at han er en vær­dig vin­der. Det kan en­de i et for­ry­gen­de væd­de­løb, hvis li­ge vi ik­ke har set i fle­re år,“si­ger Kel­ly.

MI­CHA­EL RO­GERS (TIN­KOFF-SAXO) PÅ VEJ MOD SEJ­REN PÅ 16. ETA­PE I BAGNÈRES-DE-LU­CHON SID­STE ÅR. EF­TER CON­TA­DORS UTI­DI­GE EXIT GJOR­DE RO­GERS OG RA­FAL MA­J­KA MED DE­RES I ALT TRE ETA­PE­SEJ­RE AL­LI­GE­VEL TOU­REN TIL EN SUC­CES FOR TIN­KOFF-SAXO. FO­TO: LAU­RENT CI­PRI­A­NI.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.