STOR­SLÅ­ET SHOW

Tour de France Magasinet - - ANALYSE AF DE 4 STORE - SE­AN KEL­LY

Si­de­vind, stej­le fi­na­lestig­nin­ger, bro­sten. Den før­ste uge af Tour de Fran­ce er ik­ke læn­ge­re ke­de­li­ge, fla­de etaper, som en­der i for­ud­si­ge­li­ge mas­ses­pur­ter, mens al­le har Py­re­næ­er­ne el­ler Al­per­ne i tan­ker­ne. In­gen kan læn­ge­re ba­re sid­de på hjul og spa­re kræf­ter den før­ste uge. Det sik­rer til­sku­er­ne et stor­slå­et show, hvor selv de stør­ste nav­ne i fel­tet må vi­se sig frem fra dag ét. Bro­ste­ne­ne på fjer­de eta­pe i år er en ga­ve til tv-se­e­re ver­den over, men stra­bad­ser­ne væk­ker ik­ke udelt be­gej­string i fel­tet, si­ger Se­an Kel­ly. “Når man kig­ger på lø­bet fra et sted uden for af­spær­rin­ger­ne, er bro­ste­ne­ne ab­so­lut med til at gø­re lø­bet me­re in­ter­es­sant, og ud­for­drin­gen be­ty­der, at vin­de­ren af Tour de Fran­ce skal væ­re en me­re kom­plet ryt­ter end blot en dyg­tig en­kelt­start­s­ryt­ter el­ler bjer­gryt­ter,“si­ger Kel­ly. “For ryt­ter­ne er det dog no­get helt an­det. Bro­ste­ne­ne gør lø­bet me­re til­fæl­digt, og det er må­ske ik­ke ri­me­ligt for en ryt­ter, der har for­be­redt sig på Tour de Fran­ce i man­ge, man­ge må­ne­der, at det he­le kan vi­se sig for­gæ­ves på grund af en til­fæl­dig­hed,“si­ger Se­an Kel­ly og er­klæ­rer sig overrasket over, at Tour-ar­ran­gør ASO for an­det år i træk har lagt ru­ten hen over de van­ske­li­ge pavéer. “Går det galt for nog­le af de store nav­ne, vil der uden tvivl rej­se sig vold­som kri­tik af ASO. An­dre år har der væ­ret skar­pe pro­te­ster, for­di bro­ste­ne­ne gør lø­bet far­li­ge­re og alt for til­fæl­digt,“si­ger Kel­ly. “Bro­ste­ne­ne hø­rer ef­ter min me­ning ik­ke hjem­me i Tou­ren år ef­ter år, og jeg sy­nes, det er for me­get af det go­de at læg­ge en bro­sten­se­ta­pe ind i lø­bet igen i år.““Men vi får da helt sik­kert no­get spek­taku­lært cy­kel­løb at se“, si­ger Se­an Kel­ly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.