STEP­HEN RO­CHE VUR­DE­RER:

Tour de France Magasinet - - DE 4 STORE: CHRIS FROOME -

• Froo­me har er­fa­ring og har et stærkt hold bag sig. Des­u­den har han for­be­redt sig 100 pro­cent på lø­bet, og in­gen for­be­re­der sig vel så mi­nu­tiøst, vi­den­ska­be­ligt og pro­fes­sio­nelt som Team Sky.

• Han ved, hvor­dan han skal age­re på cyk­len og af cyk­len, idet han er vant til pres­set fra me­di­er­ne, og den er­fa­ring sik­rer ham et bed­re ud­gangs­punkt end for ek­sem­pel Qu­in­ta­na, som trods sin Giro­sejr sta­dig har me­get at læ­re.

• Froo­me er ud­for­dret på bro­ste­ne­ne og i det he­le ta­get i den før­ste uge. Sid­ste år styr­te­de han end­nu før, han nå­e­de bro­ste­ne­ne, og det vid­ner om, at dis­se før­ste, stres­sen­de etaper ik­ke er til hans for­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.