DE SID­STE SKUD I BØS­SEN

Tour de France Magasinet - - ALBERTO CONTADOR - TEKST: BRI­AN ASKVIG

Al­ber­to Con­ta­dor er kørt ind i sin kar­ri­e­res ef­ter­år, men ‘El Pi­sto­lero’ har sta­dig am­bi­tion om at sæt­te nog­le sid­ste mar­kan­te af­tryk på den cy­kel­sport, der har fejret og for­dømt ham

På den sid­ste dag i maj vandt Al­ber­to Con­ta­dor Giro d’ita­lia, og han skrev sig der­med ind i hi­sto­ri­en som den kun an­den ryt­ter, der har vun­det hver af de tre Grand Tours mindst to gan­ge. Den an­den er fransk­man­den Ber­nard Hi­nault. Det af­tryk er dog ik­ke dybt nok for den 32-åri­ge madri­le­ner, som ef­ter sin sejr i Vu­el­ta a Es­paña sid­ste år in­drøm­me­de, at han i sit stille sind sta­dig drøm­mer om at vin­de al­le tre Grands Tours på sam­me sæ­son. ‘Det står for mig som en kæm­pe­mæs­sig mo­ti­va­tion. Det vir­ker dra­gen­de på mig, og jeg kan ik­ke la­de væ­re med at spe­ku­le­re over det’, sag­de Con­ta­dor. Al­le­re­de i 2010, da han skif­te­de til det dan­ske Team Saxo Bank, blev den am­bi­tiø­se mål­sæt­ning luf­tet af Bjar­ne Ri­is, men Con­ta­dor har al­drig for­søgt sig. Han blev fan­get i en do­ping­kon­trol, før han hav­de kørt sin før­ste ki­lo­me­ter på Ri­is’ hold, og det luk­ke­de for en tid ned for den mon­strø­se am­bi­tion om som den før­ste no­gen­sin­de at vin­de Giro d’ita­lia, Tour de Fran­ce og Vu­el­ta a Es­paña i det sam­me hal­vår.

GIRO KO­STER KRÆF­TER

Do­pings­a­gen øde­lag­de kar­ri­e­ren på et tids­punkt, da drøm­men om tre Grand Tour-sej­re i sam­me sæ­son syn­tes en anel­se me­re re­a­li­stisk, end den er nu. Con­ta­dor var da ver­dens uden sam­men­lig­ning bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter, mens han i dag er i sin kar­ri­e­res ef­ter­år, og han har an­non­ce­ret, at 2016 bli­ver hans sid­ste sæ­son - hvis han vel at mær­ke når nog­le af si­ne store mål in­den da. Giro-tour-doub­len er den­ne sæ­sons store sats­ning. Som den ene­ste af ’de fi­re store’ kør­te Con­ta­dor den ita­li­en­ske rund­t­ur, som af man­ge an­ses for at væ­re hår­de­re end Tou­ren. De tre an­dre er på høj­de­træ­nings­lej­re på Te­ne­ri­fe, Si­ci­li­en el­ler i Co­lom­bia for at øge mæng­den af rø­de blod­le­ge­mer, så mus­k­ler­ne kan bli­ve il­tet op­ti­malt i Tour de Fran­ce.

ER­FA­RING FRA SKY

Con­ta­dor slår for­ment­lig og­så lejr i høj­der­ne her i ju­ni. Til­sy­ne­la­den­de kø­rer han hver­ken Critéri­um du Daup­hiné el­ler Schweiz Rundt, som er de tra­di­tio­nel­le op­takt­sløb til Tou­ren. I ste­det er han nævnt som ho­ved­navn i det me­re be­sked­ne Rou­te du Sud i Frankrig, som Tin­koff-saxo kør­te og do­mi­ne­re­de sid­ste år. Bå­de før og ef­ter er der tid til høj­de­træ­ning på vulka­nen El Tei­de på Te­ne­ri­fe. Den­ne lov­li­ge må­de at boo­ste blo­det på - i alt væ­sent­ligt har høj­de­træ­ning sam­me ef­fekt som epo - har Con­ta­dor re­la­tivt sent i kar­ri­e­ren ta­get til sig. An­spo­ret af sport­s­di­rek­tør Ste­ven De Jongh, som på Team Sky hav­de stu­de­ret ef­fek­ten af høj­de­træ­ning på nært hold, boo­k­e­de Con­ta­dor plads på Ho­tel Pa­ra­dor på El Tei­de.

BIT­TER ER­FA­RING

Høj­de­træ­nin­gen var med til at for­vand­le ham fra den usik­re, util­fred­se ryt­ter, han var i 2013, til en gen­født vin­der i 2014. I samt­li­ge løb i for­å­ret blev Con­ta­dor en­ten num­mer et el­ler to, og han frem­stod som en langt yn­gre ud­ga­ve af sig selv, da han stil­le­de op i Tou­ren i sin bed­ste form læn­ge. Det va­re­de li­ge ind­til 10. eta­pe, hvor han styr­te­de på ned­kørs­len fra Pe­tit Bal­lon i Vo­ge­ser­ne og på­drog sig brud på skin­ne­be­net. Skuf­fel­sen i hans an­sigt var som hug­get ud i be­ton, da han ef­ter et be­søg på ho­spi­ta­let mød­te pres­sen uden for Tin­koff-saxos ho­tel i Besançon. Det er må­ske net­op den bit­re er­fa­ring, der er hans stær­ke­ste driv­kraft, når han i juli gør end­nu et for­søg på at vin­de ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.