DEN TIL­FÆL­DI­GE VIN­DER?

Tour de France Magasinet - - DE 4 STORE: VINCENZO NIBALI - TEKST: BRI­AN ASKVIG

Vin­cen­zo Ni­ba­li vandt Tou­ren su­verænt sid­ste år, men må­ske vandt han kun, for­di Froo­me og Con­ta­dor ud­gik. ‘Haj­en fra Mes­si­na-stræ­det’ sæt­ter i år alt ind på at be­vi­se, at skep­ti­ker­ne ta­ger fejl

Jenkin Ro­ad i Sh­ef­fi­eld er ik­ke no­get sær­ligt. Ba­re en ga­de som så man­ge an­dre i den nord­li­ge ud­kant af by­en – hvis det alt­så ik­ke li­ge var for den be­ryg­te­de, stej­le stig­ning, som vej­en bug­ter sig op over. Ik­ke en stig­ning, der af­gør et løb som Tour de Fran­ce, men nok en, der kan gi­ve et fin­ger­peg om styr­ke­for­hol­de­ne i fel­tet. Vin­cen­zo Ni­ba­li vandt eta­pen til Sh­ef­fi­eld, da Tou­ren sid­ste år be­gynd­te i Yorkshire til mil­li­o­ner af bri­ti­ske cy­kel­fans’ udel­te be­gej­string. Han af­vær­ge­de et an­greb fra Chris Froo­me på Jenkin Ro­ad og kør­te ale­ne til stre­gen på den­ne an­den eta­pe, hvor han sik­re­de sig den gu­le trø­je. Stor­fa­vo­rit­ter­ne Chris Froo­me og Al­ber­to Con­ta­dor tab­te kun to se­kun­der til Ni­ba­li. Men de tab­te. De kun­ne ik­ke føl­ge med, da Ni­ba­li luk­ke­de op. Si­den styr­te­de bå­de Froo­me og Con­ta­dor ud af lø­bet, mens Ni­ba­li vandt yder­li­ge­re tre etaper og sej­re­de sam­let med langt over syv mi­nut­ter til num­mer to.

GUL UDEN GLANS

Hæ­vet over en­hver tvivl er det, at Ni­ba­li var den stær­ke­ste af de ryt­te­re, der nå­e­de til Pa­ris. De to stor­fa­vo­rit­ters uti­di­ge exit har blot de­va­lu­e­ret Ni­ba­lis sejr - som yder­li­ge­re mi­ste­de glans, for­di co­lom­bi­a­ne­ren Nairo Qu­in­ta­na helt hav­de holdt sig helt væk. Når Ni­ba­li næv­nes som Tour-vin­der, føl­ger der of­te et ‘men’ med. Den ær­ger­ri­ge si­ci­li­a­ner mø­der op til Tour de Fran­ce i år med det alt­over­skyg­gen­de mål at be­vi­se sit værd. I hø­je­re grad end si­ne nær­me­ste ri­va­ler i Tou­ren er han klas­si­ker­ryt­ter, og han har utvivl­s­omt fo­kus ret­tet mod den før­ste uge, hvor der i Hol­land, Bel­gi­en og Frankrig kø­res i klas­si­ker­ter­ræn. I si­de­vin­den, på bro­ste­ne­ne og på de kor­te, stej­le fi­na­lestig­nin­ger Mur de Huy og Mûr de Bre­tag­ne på hen­holds­vis tred­je og ot­ten­de eta­pe kan Ni­ba­li hen­te tid på si­ne ri­va­ler. Sid­ste år kør­te han for ek­sem­pel Al­ber­to Con­ta­dor over to et halvt mi­nut bag­ud på bro­ste­ne­ne på fem­te eta­pe, og hav­de Froo­me fuld­ført eta­pen, vil­le hans tidstab ha­ve væ­ret mindst li­ge så stort. Der­til er det til Ni­ba­lis for­del, at Tou­ren 2015 by­der på et ab­so­lut be­græn­set an­tal en­kelt­start-ki­lo­me­ter. 13,7 ki­lo­me­ter er før­ste eta­pe i Utrecht, og det er be­græn­set, hvad Ni­ba­li kan nå at sæt­te til på en så kort di­stan­ce. Hold­tids­kørs­len i Bre­tag­ne bør hel­ler ik­ke ko­ste Ni­ba­li me­gen tid. Det er i de hø­je bjer­ge, at Ni­ba­li kan kom­me til kort i for­hold til Froo­me, Con­ta­dor og Qu­in­ta­na.

BA­LAN­CE­RER PÅ KNIV­SÆG

En an­den trus­sel er den mod­vil­je, som er ble­vet Asta­na til del i den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­ons pran­gen­de ho­ved­kvar­ter i Aig­le i Schweiz. Uci-præ­si­dent Bri­an Cook­son yn­der at pu­ste sig op og spil­le hård­kogt re­vol­ver­mand i kam­pen mod do­ping, og Asta­na og hol­dets bloddo­ping­døm­te ma­na­ger, Ale­xan­dre Vi­nokou­rov, er hans ynd­lings­a­ver­sion. Så da Asta­na-or­ga­ni­sa­tio­nen sid­ste år le­ve­re­de ik­ke fær­re end fem do­pings­a­ger, kræ­ve­de Cook­son hol­dets Wor­ld Tour-li­cens ind­dra­get. UCI’S li­censkom­mis­sion lod Asta­na be­hol­de li­cen­sen, hvil­ket var et pi­ne­fuldt ne­der­lag for Cook­son. Men sta­dig ba­lan­ce­rer Asta­na på en kniv­sæg, og der hersker næp­pe tvivl om, at der blot skal ét yder­li­ge­re fejl­trin til, før hol­det ry­ger ud af det go­de sel­skab. De træ­der var­somt på Asta­na i dis­se uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.