STEP­HEN RO­CHE VUR­DE­RER:

Tour de France Magasinet - - DE 4 STORE: VINCENZO NIBALI -

• Ni­ba­li er en for­mi­da­bel ryt­ter, en stærk all-ro­un­der. På de lange stig­nin­ger er han dog be­græn­set i for­hold til de tre an­dre, og han ved, at hans chan­ce lig­ger i den før­ste uge.

• Han vil kø­re Tou­ren som et løb, der va­rer en uge, hvor hver dag er som en for­års­klas­si­ker. Når ugen er over­stå­et, gør han sta­tus og læg­ger en plan for re­sten af lø­bet.

• Man­ge ser Ni­ba­lis Tour-sejr som et ud­slag af held og til­fæl­dig­he­der, men man bør ik­ke pil­le ved hans Tour-sejr. Han var den bed­ste af dem, der fuld­før­te lø­bet, og det er al­tid en stor præ­sta­tion at vin­de Tour de Fra­c­ne.

• Må­ske kan han gø­re det igen i år. Hvem ved? Hvis de al­le fi­re stil­ler op, bli­ver det lidt svært for ham, vil jeg tro, men Ni­ba­li er en me­ster. In­gen vin­der Giro d’ita­lia, Vu­el­ta a Es­paña og Tour de Fran­ce uden at væ­re en god cy­kel­ryt­ter.

FO­TO: LAU­RENT RE­BOURS/POLFOTO Tour Ro­che­vandt Step­hen sæ­son, i1987i­en de­fran­ce Giro og­såvandt hvor­han ar­ranVm.idag d’ita­li­a­og rog cy­kel­fe­rie ge­rer­ro­che Mall­orca lej­re­på træ­nings oche.com). step­henr (www.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.