FI­RE BUD PÅ EN VIN­DER:

Tour de France Magasinet - - SPRINTERE -

PE­TER SA­GAN (TIN­KOFF-SAXO), SLOVAKI­ET, 25 ÅR

Vin­der de se­ne­ste tre år, hvor han i alt har vun­det fi­re eta­pe­sej­re – nem­lig tre i 2012 og en i 2013. Sid­ste år mis­se­de han gang på gang eta­pe­sej­ren. Han kør­te sig i top fem på i alt ni etaper, og fru­stra­tio­nen stod ty­de­ligt at læ­se i an­sig­tet på den stær­ke slo­vak. Skif­tet til Tin­koff-saxo blev ik­ke den sej­rs­march, som team­e­jer Oleg Tin­kov hav­de reg­net med. Sa­gan vandt en en­kelt eta­pe i Tir­reno-adri­a­ti­co, men han skuf­fe­de fælt i for­årklas­si­ker­ne. I maj fol­de­de han sig dog om­si­der ud med to sej­re og den sam­le­de tri­umf i Tour of Ca­li­for­nia. Sa­gan er en al­si­dig ryt­ter med sær­lig for­ce i klas­si­ker-ter­ræn. Han er en dyg­tig sprin­ter og er tek­nisk dyg­tig i kraft af sin for­tid som mo­un­tain­bi­ke-ryt­ter. Kun i de hø­je bjer­ge kom­mer han til kort.

MARKCAVENDISH (ETIXX-QU­I­CK-STEP), STOR­BRI­TAN­NI­EN, 30 ÅR

Ti­dens stør­ste sprin­ter med 25 eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce og en en­kelt sejr i po­int­kon­kur­ren­cen, nem­lig i 2011. Styr­te­de sid­ste år i spur­ten på før­ste eta­pe, da Tou­ren af­lag­de hans fæd­re­land be­søg, og han måt­te ud­gå, før han fik chan­ce for at bril­le­re over for si­ne lands­mænd. Ca­ven­dish får tit skyld for, at han er håb­løs i høj­der­ne, men han har fak­tisk ved ad­skil­li­ge lej­lig­he­der de­mon­stre­ret, at han er ab­so­lut ha­bil på kor­te­re stig­nin­ger. Den bri­ti­ske sprin­ter er en af få, der har en chan­ce for at slå Ed­dy Merckx’ re­kord på 34 Tou­re­ta­pe­sej­re, og det er gi­vet­vis en re­kord, han jag­ter. Med sin uti­di­ge exit i 2014 og ’kun’ fem eta­pe­sej­re i de to løb, der lå for­ud, er hans ha­sti­ge frem­march dog ble­vet stop­pet.

ALE­XAN­DER KRI­STOFF (KA­TUSHA), NOR­GE, 27 ÅR

En af fel­tets stær­ke­ste klas­si­ker­ryt­te­re og en yderst ha­bil sprin­ter. Vandt sid­ste år Mila­noSan­re­mo og tog i år sin an­den sejr i et af cy­kel­spor­tens monu­men­ter, da han vandt Flan­dern Rundt. Han vandt og­så Tre Da­ge ved Pan­ne og Schel­de­pri­js, og det fik nor­ske me­di­er til at gå gras­sat af be­gej­string. En avis er­klæ­re­de på for­si­den, at Kri­stoff nu er stør­re end sel­ve­ste Ed­dy Merckx. Det er en over­dri­vel­se, mildt sagt, men nord­man­den er fak­tisk en ene­stå­en­de ryt­ter, som ef­ter alt at døm­me kan nå end­nu hø­je­re mål. De to se­ne­ste år har han kørt Tour de Fran­ce, og han vandt sid­ste år to etaper. Han blev des­u­den num­mer to i po­int­kon­kur­ren­cen ef­ter Pe­ter Sa­gan.

AN­DRÉ GREIPEL (LOTTO-SOU­DAL), TYS­KLAND, 32 ÅR

Store Greipel er li­ge så ær­ger­rig, som han er stærk, og ef­ter en lang kar­ri­e­re med mas­ser af sej­re tør­ster han ef­ter en klas­si­ker­sejr som kro­nen på vær­ket. El­ler en grøn trø­je i Tour de Fran­ce. Fi­re gan­ge har han kørt den fran­ske rund­t­ur. Seks eta­pe­sej­re har han vun­det, og så er han ble­vet num­mer tre og num­mer to i po­int­kon­kur­ren­cen i 2012 og 2013. Sam­let har han i Grand Tour-sam­men­hæng vun­det 13 eta­pe­sej­re, og han har vun­det po­int­kon­kur­ren­cen i Vu­el­ta a Es­paña. Greipel, som of­te i me­di­er­ne kal­des ’Go­ril­la­en’, var i fle­re år su­per­sprin­te­r­en Mark Ca­ven­dish’ skar­pe­ste ri­val, og de­res stri­dig­he­der gav sig of­te ud­slag i bit­re ud­fald i pres­sen – for­trins­vis fra Ca­ven­dish’ si­de. De var op­rin­de­ligt hold­kam­me­ra­ter på Htc-hol­det, før Greipel ryk­ke­de til det bel­gi­ske Lot­to­mand­skab.

FO­TO: DA­NI­EL DAL ZEN­NA­RO/POLFOTO, DAVID CRA­NE/POLFOTO, GE­ERT VAN­DEN WI­JN­GA­ERT/POLFOTO, PHO­TOSPORT IN­TER­NA­TIO­NAL/REX/ AL­LOVER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.