FI­RE BUD PÅ EN VIN­DER:

Tour de France Magasinet - - BJERGRYTTERE -

ADAM YA­TES (ORI­CA-GRE­EN-ED­GE), STOR­BRI­TAN­NI­EN, 22 ÅR

Et bri­tisk ta­lent i særklas­se. Og så er der to af ham. Tvil­lin­ger­ne Adam og Si­mon Ya­tes er beg­ge kla­tre­stær­ke, kø­rer beg­ge for Ori­ca-gre­e­ned­ge og ven­tes beg­ge ud­ta­get til Tour de Fran­ce. Vi pe­ger på Adam som et vin­der­bud i bjerg­kon­kur­ren­cen på grund af hans bed­re resultater på lan­de­vej­en. Si­mon kør­te al­le­re­de Tour de Fran­ce sid­ste år, men ud­gik på lø­bets an­den hvi­le­dag. For Adam bli­ver det Tour-de­but, og i fraværet af en me­re ru­ti­ne­ret klas­se­men­tryt­ter på det au­stral­ske hold er det op­lagt for Ya­tes at kø­re ef­ter den prik­ke­de trø­je. Sid­ste år vandt han Tyr­ki­et Rundt, blev num­mer fem i Tour of Ca­li­for­nia og num­mer seks i Critéri­um du Dap­hiné, før han be­vi­ste sin hold­bar­hed ved at gen­nem­fø­re sin før­ste Grand Tour med Vu­el­ta a Es­paña.

WAR­REN BARGUIL (GI­ANT-ALPE­CIN), FRANKRIG, 23 ÅR

En af en pænt stor ta­lent­mas­se i Frankrig – og der­med end­nu en, der kun un­der helt ek­stra­or­di­næ­re om­stæn­dig­he­der kan gå hen og vin­de en af de store rund­t­u­re. I 30 år har Tour de Fran­ce ik­ke haft en fransk vin­der, men til gen­gæld er vært­slan­det over­le­gen, når det gæl­der den prik­ke­de trø­je. Barguil vandt to etaper i Vu­el­ta a Es­paña i 2013 som nypro­fes­sio­nel, og det er fort­sat hans ene­ste som pro­fes­sio­nel. Han blev num­mer ot­te sam­let i Vu­el­ta­en sid­ste år og har kørt sig i top 10 i en stri­be øv­ri­ge eta­pe­løb. Den prik­ke­de trø­je vil­le væ­re en god skalp på vej­en mod no­get end­nu stør­re.

PI­ER­RE ROL­LAND (EU­RO­PCAR), FRANKRIG, 28 ÅR

Vandt eta­pen til le­gen­da­ri­ske Al­pe d’hu­ez i 2011, da Eu­ro­pcar­hol­det kør­te som mo­tor­cyk­ler og pla­ce­re­de hold­kap­ta­jn Tho­mas Vo­eck­ler på en op­sigtsvæk­ken­de fjer­de­plads i den sam­le­de stil­ling for­an Al­ber­to Con­ta­dor. Det var der ik­ke man­ge, der hav­de for­ud­set. Rol­land den­gang den tro­fa­ste hjæl­pe­ryt­ter, som fik lov til selv at hen­te en stor sejr. Året ef­ter vandt han end­nu en barsk eta­pe, nem­lig til La Tous­su­i­re, som fel­tet og­så i år skal be­sti­ge. Hø­je for­vent­nin­ger var der til Rol­land, men trods top 10-pla­ce­rin­ger i al­le tre Grand Tours har han al­drig le­vet op til dem. Vo­eck­ler tog den prik­ke­de i 2012. Må­ske er det Rol­lands tur til at kø­re ef­ter den.

RO­MAIN BAR­DET (AG2R), FRANKRIG, 24 ÅR

En dyg­tig gut, men ik­ke god nok til po­di­et. Det er den hår­de dom over un­ge Bar­det, som sid­ste år slut­tet som sam­let sek­ser i Tour de Fran­ce i fraværet af tre af de fi­re bed­ste eta­pe­løbs­ryt­te­re i ver­den. Vandt eta­pe­lø­bet Tour de l’ain i 2013 og det lil­le Va­len­ce Drô­me Clas­sic sid­ste år, så sej­re­ne er til at over­se, men han er trods sin un­ge al­der en dre­ven ryt­ter, der for­står at hol­de sig til. Det sik­re­de ham sid­ste år en sam­let fjer­de­plads i Catalonien Rundt og en sam­let fem­te­plads i Critéri­um du Daup­hiné. Dis­se pla­ce­rin­ger vid­ner om en gan­ske be­trag­te­ligt ta­lent. Stil­ler han op i Tou­ren for må­l­ret­tet at kø­re ef­ter den prik­ke­de trø­je, er han et godt bud på en vin­der, og for hans fran­ske hold vil bjerg­trøj­en væ­re en stor sejr.

FO­TO: TIM DE WAELE (YA­TES, BARGUIL OG ROL­LAND), CHRI­STOP­HE ENA (BAR­DET OG BAG­GRUND)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.