PAS­SER PÅ GULD­FUG­LEN

Tour de France Magasinet - - SIMON ANDREASSEN -

Træ­ner­sta­ben i Dan­marks Cyk­le Uni­on er na­tur­lig­vis ud­mær­ket klar over, at uni­o­nen med Si­mon An­dreas­sen rå­der over en guld­fugl, som kan sik­re Dan­mark store resultater ved OL og VM i frem­ti­den. Men DCU er var­som med at læg­ge alt for store for­vent­nin­ger på den 17-åri­ge ryt­ter. „Vi går lidt stille med dø­re­ne, men han er rig­tigt in­ter­es­sant, ja. Vi har at gø­re med et ex­cep­tio­nelt ta­lent, som og­så på ver­dens­plan er ene­stå­en­de“, si­ger Dcu-sport­s­chef Lars Bon­de. „I ter­ræn­cyk­ling er han alt­do­mi­ne­ren­de, og han kun­ne – nær­mest uden at træ­ne til det – kø­re li­ge op med de se­je bel­gi­e­re og vin­de VM i cyklecross i sin al­der­s­klas­se selv om han er første­års­ju­ni­or“. Bon­de an­ser det for vig­tigt, at det er An­dreas­sen selv, der dri­ver vær­ket – at han he­le ti­den har hjer­tet med og gør, hvad han fin­der rig­tigst. Om det så en dag bli­ver til en lan­de­vejskar­ri­e­re og en Tour-kar­ri­e­re, tør Bon­de ik­ke spå om. „Ind­til nu er han nær­mest fuld­stæn­digt uprø­vet på lan­de­vej­en, og skif­tet til lan­de- vej­en er ik­ke så let, som det var før­hen. Man kan ik­ke ba­re ta­ge for gi­vet, at Si­mon en dag bli­ver et stort navn på lan­de­vej­en“, si­ger Lars Bon­de. „Mo­un­tain­bi­ke er i de se­ne­ste år ble­vet me­re tek­nisk og me­re kom­pri­me­ret, så de ar­bejds­krav, der li­ge nu ud­for­drer ryt­ter­ne i mo­un­tain­bi­ke, kan ik­ke nød­ven­dig­vis over­fø­res til lan­de­vejs­cyk­ling.“„Ek­sem­pel­vis kør­te Ni­no Schur­ter, som nok er det stør­ste navn i mo­un­tain­bi­ke, sid­ste år nog­le løb på lan­de­vej­en for Ori­caGre­e­ned­ge, og han gik alt­så ik­ke li­ge ind og løb med det he­le“, si­ger Lars Bon­de. Mi­cha­el Ras­mus­sen er min­dre skep­tisk, når det gæl­der An­dreas­sens mu­lig­he­der. Den un­ge ryt­ter er en ener og kan selv be­stem­me, hvor langt han vil nå, me­ner Ras­mus­sen. „Det er kun Si­mons ho­ved, der sæt­ter græn­ser for, hvad han kan op­nå i frem­ti­den. Hans ene­ste be­græns­ning er, hvor me­get han har lyst til at ud­nyt­te sit helt unik­ke ta­lent“, si­ger Mi­cha­el Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.