ÅRETS ENE­STE TOURDEBUTANTER

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Syd­afri­kan­ske Mtn-qhu­be­ka er årets ene­ste Tour-de­butant og sam­ti­dig det før­ste hold fra Afri­ka i Tour de Fran­ce (Bar­lowor­ld hav­de bri­tisk li­cens, da hol­det delt­og i sin tid). Men selv­om hol­det er helt nyt i Tour-sam­men­hæng, er der ryt­te­re med re­la­tivt stor Tour-ru­ti­ne på hol­det. For ek­sem­pel Ed­vald Boas­son-ha­gen, Ty­ler Far­rar og Ge­rald Ci­o­lek, der hver især har del­ta­get i fi­re ud­ga­ver af Tour de Fran­ce. Boas­son-ha­gen (2) og Far­rar (1) har end­da og­så prø­vet at vin­de etaper. I det he­le ta­get er Mtn-qhu­be­ka lidt af et over­flø­dig­heds­horn af hur­ti­ge folk. Ud­over Boas­son-ha­gen, Far­rar og Ci­o­lek, fin­der man af­slut­te­re som Theo Bos og Matt Goss. Fæl­les for dem al­le er dog, at de sav­ner top­far­ten til at kun­ne slå de store sprin­ter­ka­no­ner i en mas­ses­purt. I klas­se­ments-hen­se­en­de er Lou­is Me­intjes nok det mest in­ter­es­san­te navn. Men og­så ru­ti­ne­re­de Step­hen Cum­m­ings, der ser ud til at ha­ve fun­det bjerg­be­ne­ne på si­ne gam­le da­ge, skal man må­ske hol­de øje med, når det bli­ver me­re ku­pe­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.