KAN GREIPEL STA­DIG VÆ­RE MED?

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

Lotto-sou­dal har et par spæn­den­de nav­ne i To­ny Gal­l­o­pin og Tim Wel­lens. Men in­gen af dem må for­modes at kun­ne kø­re top-klas­se­ment i Tou­ren (end­nu), og Jurgen van den Bro­eck ser ef­ter­hån­den ud til at ha­ve si­ne bed­ste resultater bag sig i Grand Tour-sam­men­hæng. Der­med er der igen fo­kus på An­dre Greipel, der sid­ste år vandt en en­kelt eta­pe i Tour de Fran­ce, og som på det se­ne­ste har vist stør­re og stør­re hold­bar­hed i ku­pe­ret ter­ræn. Der­med kan Greipel på si­ne go­de da­ge må­ske sid­de med på etaper, hvor han på stre­gen skal kæm­pe med Pe­ter Sa­gan og Ale­xan­der Kri­stoff i ste­det for Mark Ca­ven­dish og Mar­cel Kit­tel. For i en ren spurt med al­le su­per­sprin­ter­ne på plads, vir­ker det som om, Greipel må­ske mang­ler lidt i top­far­ten ef­ter­hån­den. ”Go­ril­la­en” fyl­der 33 un­der årets Tour de Fran­ce, og det er før set, at man i den al­der be­gyn­der at mi­ste lidt eks­plo­si­vi­tet. Lotto-sou­dal er og­så et af de få mand­ska­ber med dansk re­præ­sen­ta­tion. Lars Bak skal i hvert fald ef­ter pla­nen kø­re Tour de Fran­ce. Rol­len er som tid­li­ge­re at lig­ge og hen­te ud­bry­de­re ind. Men må­ske kan Bak og de an­dre Lotto-ryt­te­re få lidt of­te­re fri, hvis det bel­gi­ske mand­skab ik­ke læn­ge­re fø­ler sig så for­plig­tet til at ta­ge an­sva­ret i fel­tet. Sker det­te, kan Lars Bak må­ske få lov at kø­re sin egen chan­ce på en af mel­le­me­ta­per­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.