TØJ MED IND­BYG­GET TEK­NO­LO­GI

Tour de France Magasinet - - HOLDENE -

DU­AL CELL ma­te­ri­a­let har få­et sit spe­ci­el­le ud­se­en­de ved hjælp af en tek­no­lo­gi kal­det ca­len­de­ring. Tek­no­lo­gi­en, der stam­mer fra rum­fart­sin­du­stri­en, er en be­ar­bejd­ning, som ska­ber små cir­kel­for­me­de for­høj­nin­ger i ma­te­ri­a­let - kal­det ”ho­neycomb” cel­ler. Ma­te­ri­a­lets for­skel­li­ge ni­veau­er gør, at det træk­ker sig tæt ind til hu­den, og ska­ber en kom­pres­sion.

FD GOLD 100 ma­te­ri­a­let hol­der krop­pen kølig og tør på sam­me tid. Det sik­rer en fan­ta­stisk kom­fort - og­så i in­tens var­me.

Kom­bi­na­tio­nen af de to ma­te­ri­a­ler - DU­AL CELL og FD GOLD 100 - gør tø­jet end­nu let­te­re og me­get ånd­bart.

De nye tek­no­lo­gi­er gi­ver kom­fort og yde­ev­ne i hø­je­ste klas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.