AL­BER­TO CON­TA­DOR TREK-SE­GAF­REDO

Con­ta­dor har un­der al­le om­stæn­dig­he­der be­vist, at han sta­dig har sit figh­ter­hjer­te i be­hold. Uan­set hvor sort det ser ud i et løb, kæm­per spa­ni­e­ren til sid­ste blod­s­drå­be.

Tour de France Magasinet - - PROFILERNE - TEKST: KIM PLESNER

I Tour de France sam­men­hæng har Chris Froome ef­ter­hån­den over­ha­let ham, men i en bre­de­re Grand Tour-sam­men­hæng kom­mer in­gen ak­ti­ve ryt­te­re rig­tig i nær­he­den af Al­ber­to Con­ta­dors re­sul­ta­ter de se­ne­ste 10 år. Der­for vil for­vent­nin­ger til nu 34-åri­ge Con­ta­dor al­tid væ­re hø­je. Må­ske ik­ke så hø­je som tid­li­ge­re, men de fle­ste sid­der nok med en for­nem­mel­se af, at han kan fy­re end­nu en stor Grand Tour af, hvis han ram­mer top­for­men på det rig­ti­ge tids­punkt og slip­per for de man­ge ska­der og styrt, der de se­ne­re år har hæm­met hans præ­sta­tio­ner. Con­ta­dor har un­der al­le om­stæn­dig­he­der be­vist, at han sta­dig har sit figh­ter­hjer­te i be­hold. Uan­set hvor sort det ser ud i et løb, kæm­per spa­ni­e­ren til sid­ste blod­s­drå­be. En egen­skab, der har sik­ret ham man­ge fans rundt om­kring i ver­den, trods en kar­ri­e­re, der og­så har haft si­ne skyg­ge­si­der i form af do­ping­u­de­luk­kel­se og –an­kla­ger. In­den den­ne sæ­son skif­te­de Al­ber­to Con­ta­dor fra det nu luk­ke­de Tin­koff-mand­skab til det ame­ri­kan­ske Trek-se­gaf­redo. I Tour de France-sam­men­hæng be­ty­der det, at Con­ta­dor ef­ter al sand­syn­lig­hed får Bauke Mol­le­ma som luksus­hjæl­per, selv­om den stær­ke hol­læn­der selv prø­ver kræf­ter med klas­se­men­tet i Giro d'ita­lia. Des­u­den har for­å­ret vist, at en an­den ny ryt­ter hos Trek-se­gaf­redo, co­lom­bi­a­ne­ren Jarl­in­son Pan­ta­no, som fik lidt af et gen­nem­brud sid­ste år, har væ­ret en stærk løjtnant for Al­ber­to Con­ta­dor i de ugelan­ge eta­pe­løb. Pan­ta­no kan bli­ve en sær­de­les vig­tig stra­te­gisk brik i årets Tour de France, hvis top­for­men alt­så ram­mes li­ge­som sid­ste år, hvor han vandt 15. eta­pe for­an Con­ta­dors tid­li­ge­re hold­kam­me­rat, Ra­fal Ma­j­ka.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.