ALEJAN­DRO VAL­VER­DE MO­VISTAR TEAM

Der er nok in­gen tvivl om, at Val­ver­de som mini­mum får mu­lig­he­den for at kø­re sin egen chan­ce.

Tour de France Magasinet - - PROFILERNE - TEKST: KIM PLESNER

Det bli­ver ik­ke me­get bed­re end Alejan­dro Val­ver­des for­års­sæ­son. Som om den 37-åri­ge spa­ni­er ik­ke hav­de nok sej­re på sin pal­ma­res, så snup­pe­de han li­ge Vu­el­ta Murcia, Ru­ta del Sol, Ka­ta­lo­ni­en Rundt, Ba­sker­lan­det Rundt, Flè­che Wal­lon­ne og Liè­ge-ba­stog­ne-liè­ge. Og med Nairo Quintana ude i et tvivl­s­omt Giro/tour-double eks­pe­ri­ment, hvor Giro d'ita­lia (an­den­plads til Quintana) nok hav­de før­ste­pri­o­ri­tet, er dø­ren må­ske plud­se­lig åb­net på klem for Alejan­dro Val­ver­de som Tour-kap­ta­jn hos Mo­vistar. Der er nok in­gen tvivl om, at han som mini­mum får mu­lig­he­den for at kø­re sin egen chan­ce. Kig­ger man lidt nær­me­re på Val­ver­des re­sul­tat­lis­te, op­da­ger man og­så, at når det dre­jer sig om eta­pe­løb, har spa­ni­e­ren ual­min­de­ligt me­get let­te­re ved at vin­de løb i hjem­lan­det end an­dre ste­der. Så­le­des og­så i for­å­ret, hvor han alt­så vandt de tre stør­ste i Spa­ni­en. Alejan­dro Val­ver­de har ”kun” vun­det en Grand Tour, nem­lig Vu­el­ta a Es­paña i 2009 og han har vun­det he­le ni eta­pe­sej­re i det løb. Men det be­ty­der ik­ke, at han gør det dår­ligt i Tour de France. Sid­ste år blev han num­mer seks, selv­om han kør­te for Quintana og des­u­den skul­le kø­re al­le tre Grand Tours, og for to år si­den blev det til en sam­let tred­je­plads og alt­så en plads på po­di­et sam­men med hold­kam­me­ra­ten Quintana og Chris Froome. No­get af det mest in­ter­es­san­te ved årets Tour bli­ver at se, hvor­dan Mo­vistar gri­ber tin­ge­ne an, og hvil­ken rol­le Alejan­dro Val­ver­de kom­mer til at spil­le. Er han vir­ke­lig at be­trag­te som førsteud­for­drer ef­ter sit im­po­ne­ren­de for­år, el­ler mang­ler han sta­dig li­ge det sid­ste for at kun­ne kom­me helt til tops i et løb som Tour de France?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.