HAV­DE IN­GEN FOR­DEL AF ME­DI­CI­NEN

Tour de France Magasinet - - INDSIGT - BRIAN ASKVIG

Med ta­to­ve­rin­ger­ne skjult un­der en no­bel, lan­gær­met po­los­hirt og de el­lers vil­tre lok­ker pænt kæm­met stil­le­de Brad­ley Wig­gins i sep­tem­ber sid­ste år op til interview om sagen, der har ry­stet Team Sky i sin grund­vold. Si­den har han holdt sin mund, og det har ef­ter­ladt et væld af ube­sva­re­de spørgs­mål. Bbc-in­ter­viewet var nem­lig et af de pæ­ne af slagsen, hvil­ket i det sto­re og he­le til­lod Wig­gins at li­re indstu­de­re­de for­kla­rin­ger af. “Det­te hand­le­de om at hel­bre­de en li­del­se,” sag­de Wig­gins om si­ne TUE'ER, som umid­del­bart før tre Grand Tours til­lod ham at få en ind­sprøjt­ning med en høj do­sis af kor­ti­son­pro­duk­tet Tri­amci­no­lo­ne. “Det­te hand­le­de ik­ke om at sik­re mig en uret­fær­dig for­del. Det var en må­de, hvor­på jeg kun­ne brin­ge mig til­ba­ge på ‘a le­vel playing fi­eld',” sag­de Wig­gins med en of­te brugt me­ta­for i idræts­ver­de­nen.

SKJUL­TE NÅLESTIK

‘ A le­vel playing fi­eld' be­ty­der ‘en jævn ba­ne' og re­fe­re­rer til den ulig­hed, der vil­le op­stå, hvis for ek­sem­pel en fod­bold­kamp blev spil­let på en skrå­ning. An­tido­pin­greg­ler­ne – her­un­der TUE'ER – hand­ler om at ska­be li­ge vil­kår for al­le idræts­u­dø­ve­re. Wig­gins tog selv fat på nåle-pro­ble­ma­tik­ken i in­ter­viewet og men­te, at det kun var na­tur­ligt, at han ik­ke hav­de for­talt sand­he­den i sin selv­bi­o­gra­fi. De­ri hæv­der han, at han al­drig har få­et ind­sprøjt­nin­ger, hvil­ket ha­ck­er­grup­pen Fan­cy Bears i sep­tem­ber af­slø­re­de som en løgn. “Al­le spørgs­mål om nåle var den­gang la­det med do­ping­mi­stan­ke,” sag­de Wig­gins i øjen­syn­lig over­be­vis­ning om, at det der­for var i or­den at ly­ve i bo­gen om de nålestik, han fik i 2011 og 2012. “In­gen har no­gen­sin­de spurgt mig, om jeg har få­et en ind­sprøjt­ning af en læ­ge med hen­blik på at be­hand­le el­ler ku­re­re en syg­domstil­stand,” sag­de Wig­gins og slap for at for­hol­de sig til den kends­ger­ning, at han jo i sin egen bog hav­de rig mu­lig­hed for at for­kla­re sig og få al­le nu­an­cer med. In­ter­viewet, som blev la­vet af Bbc-jour­na­li­sten An­drew Marr, ef­ter­lod ind­tryk af at væ­re et nø­je udtænkt og dyg­tigt ud­ført pr-tri­ck, og man­ge spørgs­mål for­blev ube­sva­re­de. I marts blev Wig­gins på sin bopæl op­søgt af et tv-hold fra BBC, som søg­te hans for­kla­ring på ‘jif­fy bag'- af­fæ­ren, men op­hid­set bort­vi­ste Wig­gins jour­na­li­ster­ne og tru­e­de med at til­kal­de po­li­ti­et.

Tid­li­ge­re Sky-kap­ta­jn Brad­ley Wig­gins for­tal­te i sin selv­bi­o­gra­fi i 2012 om sin mod­vil­je mod nåle, hvil­ket i dag er gen­stand for hef­tig kri­tik ef­ter af­slø­rin­ger­ne af Wig­gins’ brug af kor­ti­so­nind­sprøjt­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.