NY VIN PÅ GAM­LE FLASKER

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

TOUR DE FRANCE-RU­TEN var ind­til An­den Ver­denskrig of­te iden­tisk fra år til år, men da star­ten i 1951 blev flyt­tet fra Pa­ris til Metz, be­gynd­te lø­bet for al­vor at gen­nem­gå for­an­dring. Lø­bet har al­tid væ­ret et kom­merci­elt fo­re­ta­gen­de, og ar­ran­gø­rer­ne indså, at der var pen­ge at tje­ne på at flyt­te lø­bet rundt til by­er, der stod pa­rat med sto­re sum­mer for at få ver­dens be­vå­gen­hed. I man­ge år var det al­min­de­ligt nog­le da­ge at af­vik­le to kor­te etaper, og en­dog tre etaper på sam­me dag var un­der­ti­den en re­a­li­tet. Det gav ar­ran­gø­rer­ne pen­ge i kas­sen, men rytterne var ik­ke ube­tin­get be­gej­stre­de. Si­den 1986 har der kun væ­ret af­vik­let en eta­pe dag­ligt. Touren har be­væ­get sig rundt i snart sagt al­le af­kro­ge af Frank­rig og så langt væk som Dublin og Ber­lin, men end­nu er der hvi­de plet­ter på Tour-land­kor­tet at fyl­de ud. I år bli­ver ti nye lo­ka­li­te­ter skre­vet ind i Tour-hi­sto­ri­en. De to før­ste ud­ga­ver af Touren, nem­lig i 1903 og 1904, var iden­ti­ske og be­stod af blot seks etaper, som gik til og fra seks by­er med et an­tal hvi­le­da­ge mel­lem hver eta­pe. Lø­bet be­gynd­te i Pa­ris (Mont­geron) og gik til Ly­on, vi­de­re til Mar­seil­le, Toulou­se, Bor­deaux, Nan­tes og så til­ba­ge til Pa­ris. Dis­se seks by­er har be­va­ret en sær­lig plads i Tour-hi­sto­ri­en, selv om der nu om da­ge kan væ­re langt mel­lem be­sø­ge­ne i vis­se af by­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.