KAN MAN VIR­KE­LIG KØ­RE BÅ­DE GIRO OG TOUR?

De se­ne­ste år har Tour de France væ­ret ud­skre­get til en du­el mel­lem Chris Froome og Nairo Quintana. Den co­lom­bi­an­ske kla­trer har væ­ret den stør­ste kon­kur­rent til den bri­ti­ske ma­ski­ne, men må­ske bli­ver det an­der­le­des i år. For med an­den­plad­sen i Giro d’ita

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: NICOLAI LISBERG

Nairo Quintana er en am­bi­tiøs her­re. Må­ske og­så for am­bi­tiøs. For al­le­re­de in­den Tour de France sky­des i gang den 1. juli i Düs­sel­dorf, er det svært for al­vor at tro, at 2017 bli­ver året, hvor co­lom­bi­a­ne­ren væl­ter Tour-kon­gen Chris Froome af tro­nen. Ik­ke for­di han har væ­ret dår­ligt kø­ren­de ind­til vi­de­re. Tvær­ti­mod. Må­ske har han stå­et lidt i skyg­gen af hold­kam­me­ra­ten Alejan­dro Val­ver­de, der ik­ke kø­rer som de 37 år, han fyld­te i april. Men for­å­ret har budt på Quintana-sej­re i Vol­ta a la Comu­ni­tat Va­len­ci­a­na og Tir­reno-adri­a­ti­co. Re­sul­ta­ter­ne fejl­er in­tet. Nej det, der gør det svært at fo­re­stil­le sig, at Quintana skul­le en­de øverst på po­di­et, er, at han og­så har kørt Giro ind­til søndag 28. maj. Co­lom­bi­a­ne­ren mi­ste­de den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je på sid­ste eta­pe ef­ter at ha­ve ta­get den fra Tom Du­moulin ef­ter 18. eta­pe og måt­te nø­jes med an­den­plad­sen i klas­se­men­tet. Nu er spørgs­må­let, om co­lom­bi­a­ne­ren når at bli­ve klar til Touren. Al­le­re­de i ja­nu­ar i år of­fent­lig­gjor­de Quintana, at hans sto­re mål­sæt­ning var at vin­de bå­de Giro d'ita­lia og Tour de France i sam­me løbsår. En be­drift, le­gen­der som Mi­gu­el In­du­rain, Ber­nard Hi­nault og Ed­dy Merckx tid­li­ge­re har for­må­et, men som in­gen ryt­te­re si­den Marco Pan­ta­ni i 1998 har kun­net gø­re kun­sten ef­ter. Ved hold­præ­sen­ta­tio­nen gjor­de Mo­vistars team­chef, Eu­se­bio Un­zué, en dyd ud af at for­tæl­le pres­sen, at det be­stemt var re­a­li­stisk med to Grand Tour-sej­re. ”Vi har data, der får os til at tro på, at Nairo kan gø­re det godt i beg­ge løb, og vi har hi­sto­ri­en, der for­tæl­ler os, at han of­te er bed­re i det an­det sto­re løb i sæ­so­nen,” lød det ved den lej­lig­hed. Som så­dan et for­nuf­tigt ræ­son­ne­ment, når nu Quintana sid­ste år slut­te­de tre­er i Tour de France, in­den han se­ne­re vandt Vu­el­ta a Es­paña. Men over for Tour de France-ma­ga­si­net 2017 in­drøm­mer co­lom­bi­a­ne­ren (i et interview fo­re­ta­get før Giro­en), at del­ta­gel­sen i Giro­en kan få en be­tyd­ning for hans præ­sta­tion på de fran­ske ve­je. ”Det er svært at si­ge med sik­ker­hed, hvad det præ­cis får af ind­fly­del­se på Touren, da det er før­ste gang, vi gør det på den må­de, men det er klart, at det er en ud­for­dring for os, og det er lidt en sats­ning fra vo­res si­de. Vi tror på, at jeg kan gø­re det godt i to Grand Tours, li­ge­som jeg vi­ste sid­ste år, men det er kor­rekt, at det at kø­re Touren og Vu­el­ta­en ik­ke er det sam­me som det at kø­re Giro­en og Touren,” si­ger Nairo Quintana til Tour de France-ma­ga­si­net 2017. ”Min krop har vist, at den re­sti­tu­e­rer godt mel­lem to sto­re Grand Tours. Der­for tror vi og­så på, at den tid, der er mel­lem Giro­en og Touren, er til­stræk­ke­lig til at an­kom­me til Tour de France i en god for­fat­ning.” Sid­ste år var der 28 da­ge mel­lem Tour de France og Vu­el­ta a Es­paña, mens der i år er 34 da­ge fra den sid­ste eta­pe kø­res i Giro­en, til Touren be­gyn­der i Düs­sel­dorf. At Quintana kun­ne vin­de den span­ske Grand Tour sid­ste år hænger der­for må­ske me­re sam­men med, at fel­tet ik­ke var så stærkt i Vu­el­ta­en som i Tour de France. ”Det er sjæl­dent, man fra star­ten af sæ­so­nen ser sto­re ryt­te­re, der ud­pe­ger Vu­el­ta­en som de­res sto­re mål. Det er me­re et løb for nog­le af de lidt yn­gre ryt­te­re, der får chan­cen for at bli­ve kap­ta­j­ner, og så kom­mer det el­lers lidt an på, hvad de for­skel­li­ge ryt­te­re har til­ba­ge. Sid­ste år hav­de Nairo Quintana et lidt ufor­løst Tour de France, og han så for­ment­lig en mu­lig­hed for at få re­van­che der, mens ek­sem­pel­vis Chris Froome og­så hav­de OL at tæn­ke på in­den,” ly­der det fra Kim Plesner, der dri­ver cy­kel­blog­gen Vel­or­o­pa. I Vu­el­ta a Es­paña lyk­ke­des det Nairo Quintana at stry­ge helt til tops og sik­re sig sin an­den Grand Tour sejr i kar­ri­e­ren. En sejr der pri­mært kom i land, ef­ter co­lom­bi­a­ne­ren på tien­de eta­pe for­må­e­de at sæt­te Chris Froome til vægs, da han med 10 ki­lo­me­ter igen plan­te­de sin ri­val

på vej mod La­gos de Cova­don­ga. Sej­ren vi­ste, at Quintana sta­dig kan kø­re fra Froome, når det for al­vor går op ad, men selv er han på­pas­se­lig med at læg­ge al for me­get i den tri­umf for­ud for det­te års Tour de France. ”Al­le løb er for­skel­li­ge. Det er rig­tigt, at jeg slog ham, men må­ske var hans hold i Vu­el­ta­en hel­ler ik­ke li­ge­så stærkt som i Touren. Det vig­tig­ste var, at jeg vi­ste, jeg kun­ne be­sej­re ham i sæ­so­nens an­det sto­re løb, og det har gi­vet mig selv­til­lid i for­hold til at tro på, at jeg og­så kan be­sej­re ham i Touren i år.”

MODENHED OG MINIMERING AF FEJL

I de tre ud­ga­ver af Touren, Nairo Quintana hidtil har kørt, har der teg­net sig et møn­ster. Ik­ke mindst i de to se­ne­ste år, hvor han for al­vor var ud­set til at væ­re ud­for­dre­ren til Chris Froome. Det var ven­tet, at han skul­le an­gri­be, når de nå­e­de bjergene, men problemet har væ­ret, at han har tabt Touren, in­den det over­ho­ve­det er be­gyndt at gå op ad. I 2015 blev han og re­sten af Mo­vistar-hol­det al­le­re­de sat på en flad an­den eta­pe, da de blev fan­get i si­de­vin­den. Slu­kø­ret kom Nairo Quintana og hold­kam­me­ra­ter­ne i mål med et tidstab på 1 mi­nut og 28 se­kun­der. Chris Fro- ome vandt det år med 1 mi­nut og 12 se­kun­der ned til co­lom­bi­a­ne­ren. Det lo­ve­de co­lom­bi­a­ne­ren bod og bed­ring for i et interview med nær­væ­ren­de ma­ga­sin for ét år si­den, og sy­da­me­ri­ka­ne­ren blev da hel­ler ik­ke sat på de an­stren­gen­de sprin­te­r­e­ta­per i den før­ste uge af 2016-lø­bet. Quintana sad fint med frem til den før­ste rig­ti­ge bjer­ge­ta­pe, og co­lom­bi­a­ne­ren kom og­så godt over stig­nin­ger­ne. Men da det så be­gynd­te at gå nedad, over­ra­ske­de Chris Froome ved at an­gri­be på ned­kørs­len og sik­re sig i alt 23 se­kun­ders for­spring til sin ri­val. Et for­spring, der blev skabt, for­di Quintana og re­sten af fa­vo­rit­ter­ne sov i ti­men og for­sy­ne­de sig med vand, da Froome stak af sted. Quintana for­tal­te ef­ter­føl­gen­de, at han un­der det me­ste af Touren dø­je­de med al­ler­gi, men det æn­drer ik­ke ved, at han i de sid­ste par år har be­gå­et gra­ve­ren­de fejl på for­holds­vis simp­le etaper. ”Man læ­rer al­tid no­get fra et løb og de for­be­re­del­ser, man gør dig. Jeg er sta­dig ung, og jeg læ­rer he­le ti­den nye ting, så det vig­tig­ste er, at jeg for­bed­rer mig og læ­rer af de fejl, jeg har be­gå­et. Hvert år læg­ger jeg på og for­bed­rer mit

ni­veau. Mit hold er stærkt, og det er pa­ra­te til at hjæl­pe mig, og det gi­ver mig mas­ser af selv­til­lid for­ud for Touren,” si­ger Nairo Quintana. Og­så Kim Plesner ser den tab­te tid på nog­le af Tourens før­ste etaper som den pri­mæ­re år­sag til, at Quintana ind­til vi­de­re har måt­tet ta­ge til tak­ke med po­di­ets ned­re trin. ”Med den må­de, cy­kel­spor­ten har ud­vik­let sig på, er det ek­stremt vig­tigt, at man ik­ke har de her kon­cen­tra­tions­svigt, som vi har set Quintana ha­ve. Det er svært at sæt­te si­ne kon­kur­ren­ter til vægs i en Grand Tour end tid­li­ge­re, for ud­skil­nin­gen sker ba­gerst i fel­tet. I år skal det blandt an­det igen­nem Luxem­bourg, hvor det umid­del­bart ser fladt ud, men hvor der er en mas­se små, kring­le­de ve­je, der kan ska­be pro­ble­mer. Det er her, Quintana og hol­det skal vi­se, at de har lært af fejl­e­ne fra de tid­li­ge­re år,” ly­der vur­de­rin­gen.

TIL TOUREN SOM HJÆL­PE­RYT­TER?

Med tre po­di­e­plad­ser i Touren er Nairo Quintana iføl­ge de fle­ste eks­per­ter sta­dig den ab­so­lut­te førsteud­for­drer til Chris Froome, især i de kom­men­de år, mens Al­ber­to Con­ta­dor mest næv­nes som en dark hor­se. Ho­ved­per­so­nen selv til­ken­de­gi­ver og­så ger­ne, at bri­ten er den stør­ste hurd­le på vej­en mod tri­umf, men er lidt me­re væ­ven­de, når det gæl­der, hvem der el­lers kan vin­de Touren. ”Iføl­ge pres­sen er det os tre, (Quintana, Froome og Con­ta­dor, red) der har de bed­ste chan­cer. Froome er den stør­ste ri­val, men der er an­dre sto­re ryt­te­re til­ste­de, og me­get af­hæn­ger af, i hvil­ken form de an­kom­mer til Touren. Der er og­så al­tid ska­der og styrt, li­ge­som nog­le kap­ta­j­ner ik­ke har det, der skal til for at kø­re i Touren det år.” For­ment­lig uden at vi­de det åb­ner Quintana med den sid­ste linje i den ud­mel­ding må­ske op for no­get af det, der kan tæn­kes at kom­me til at fyl­de me­get un­der det­te års Tour de France; rol­len som kap­ta­jn på Mo­vistar. For selv­om Nairo Quintana den­ne gang skul­le kom­me godt igen­nem Tourens før­ste uges tid, er det ik­ke sik­kert, vi skal for­ven­te at se ham an­gri­be, når vi når bjergene. Ik­ke for­di han ik­ke har be­ne­ne, men for­di det ik­ke kan ude­luk­kes, at det bli­ver Alejan­dro Val­ver­de, der får lov til at kø­re ind i Frank­rig som kap­ta­jn. Den 37-åri­ge spa­ni­er er vel næp­pe set bed­re end i det­te for­år, hvor han har hen­tet sej­re i Ba­sker­lan­det Rundt, Vu­el­ta a Murcia, Vu­el­ta a An­da­lucía, Vol­ta a Ca­ta­lu­nya, Liè­ge–ba­stog­ne–liè­ge og La Flè­che Wal­lon­ne. Han har tid­li­ge­re vun­det Vu­el­ta­en og slut­tet på po­di­et i bå­de Touren og Giro­en, og så kom­mer han mod­sat Nairo Quintana med helt fri­ske ben. Det­te års ru­te er hel­ler ik­ke li­ge­frem spæk­ket med etaper, der er skræd­der­sy­e­de til at mat­che Qu­in­ta­nas spe­ci­a­le som kla­trer på de al­ler­svæ­re­ste stigninger. Kun tre af etaperne slut­ter opad, og ud­over 18. eta­pe, der slut­ter på Col d'izo­ard med en gen­nem­snits­stig­ning på ni pro­cent, er der kun Peyrag­u­des og La Plan­che des Bel­les Fil­les, hvor Quintana har en op­lagt mu­lig­hed for at an­gri­be Froome. “Jeg tror, at kap­ta­jn­rol­len er no­get, de drøf­ter in­ter­nt hos Mo­vistar. Val­ver­de er spa­ni­e­ren på et spansk hold, og jeg tror, at det en­der med, at Quintana kom­mer til at kø­re for Val­ver­de. Quintana har li­ge­som haft chan­cen for at kø­re ef­ter sej­ren, men er jo ik­ke lyk­ke­des, mens Val­ver­de med det for­år, han har kørt, har gjort sig fortjent til rol­len som kap­ta­jn,” ly­der det fra Kim Plesner. Ind­til vi­de­re er den of­fi­ci­el­le ud­mel­ding fra Mo­vistar fort­sat, at det er Nairo Quintana, der er kap­ta­jn, mens Val­ver­de, ak­ku­rat som de to fo­re­gå­en­de år, skal age­re hjæl­pe­ryt­ter. Uan­set hvad det en­der med, så har vi tid­li­ge­re set, at Val­ver­de, trods løf­te om det mod­sat­te, ik­ke al­tid har vist sig som den mest loy­a­le hjæl­pe­ryt­ter over for sin hold­kam­me­rat. Der­for tror Kim Plesner hel­ler ik­ke på, at co­lom­bi­a­ne­ren kom­mer på po­di­et for fjer­de gang ud af fi­re mu­li­ge. ”Jeg er ik­ke sær­lig op­ti­mi­stisk på Qu­in­ta­nas veg­ne, og i mi­ne øj­ne er Richie Porte den stør­ste kon­kur­rent til Froome. Han kør­te godt sid­ste år, og han skal i gå­seøj­ne ba­re hol­de op med at væ­re uhel­dig med punk­te­rin­ger i fi­na­len og lig­nen­de uheld. I for­års­sæ­so­nen har han nær­mest set stær­ke­re ud end Froome, uden at man skal læg­ge alt for me­get i det. Der­u­d­over er der og­så Tour-de­butan­ten Esteban Chaves, der bli­ver spæn­den­de at føl­ge, li­ge­som Al­ber­to Con­ta­dor al­drig skal af­skri­ves, selv­om han nok ik­ke har en Tour-sejr i sig.” Nairo Quintana si­ger det selv. Han spil­ler højt spil og gambler ved at kø­re klas­se­ment i bå­de Giro­en og Touren. En sats­ning, hvis af­kast vi først ken­der, når fel­tet når Pa­ris og Champs-élysées 23. juli.

”QUINTANA HAR LI­GE­SOM HAFT CHAN­CEN FOR AT KØ­RE EF­TER SEJ­REN, MEN ER JO IK­KE LYK­KE­DES, MENS VAL­VER­DE MED DET FOR­ÅR, HAN HAR KØRT, HAR GJORT SIG FORTJENT TIL ROL­LEN SOM KAP­TA­JN.”

Nairo Quintana vandt i 2014 Giro d’ita­lia men måt­te i 2017-ud­ga­ven af det ita­li­en­ske løb nø­jes med an­den­plad­sen.

Nairo Quintana i sel­skab med Chris Froome un­der Tour de France. An­dre ryt­te­re end Quintana spås i år stør­re chan­cer for at slå Froome.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.