JAKOB FUGLSANGS KLASSEMENTSPLACERINGER I DE TRE GRAND TOURS

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG -

Det er ble­vet til tre an­den­plad­ser på etaper i Tour de France, og han har fle­re gan­ge væ­ret tæt på sto­re re­sul­ta­ter i an­dre løb. Men det er al­drig helt lyk­ke­des. Er det på grund af mang­len­de ev­ner, dræ­be­rin­stinkt el­ler selv­til­lid? Det har Jakob Fuglsang selv gjort sig nog­le over­vej­el­ser om. ”Folk om­kring mig for­tæl­ler mig, at jeg er en me­get bed­re cy­kel­ryt­ter, end jeg tror. De vil mig det vel. Jeg bur­de må­ske for­ven­te no­get me­re af mig selv. Min ma­na­ger si­ger, for hel­ve­de Jakob, du er en af de bed­ste. Du må kun­ne dri­ve det til me­re. Men jeg hav­de al­drig tro­et, at jeg vil­le op­nå så me­get, som jeg nu har gjort,” si­ger Jakob Fuglsang i cy­kel­bo­gen 'Sports­hjer­te', der ud­kom i be­gyn­del­sen af 2017. Al­li­ge­vel er han alt­så ble­vet kap­ta­jn for et af de stør­ste hold i årets Tour de France. ”Det er re­a­li­stisk, at jeg kan for­bed­re min pla­ce­ring fra 2013. Jeg hå­ber og tror på, at jeg kan kø­re mig i top 5,” sag­de Jakob Fuglsang tid­li­ge­re i år til det­te ma­ga­sins sø­ster-pu­bli­ka­tion Bi­ke Sea­son 2017. ”Jeg for­sø­ger at for­be­re­de mig end­nu bed­re end i 2013, og jeg er en ryt­ter med stør­re er­fa­ring. Jeg er en stær­ke­re ryt­ter i dag.” Til som­mer er det ni år si­den, han slog igen­nem i dansk cy­kel­sport og sik­re­de sig en pro­fes­sio­nel kon­trakt. Det er end­nu ik­ke lyk­ke­des at le­ve op til de enor­me for­vent­nin­ger om Tour de France-suc­ces fra de før­ste år på lan­de­ve­je­ne, men i 2017 får han en ny mu­lig­hed. I mel­lem­ti­den har han vist, at han og­så kan le­ve­re go­de præ­sta­tio­ner i en­dagsløb, og der­for kan årets Tour de France bli­ve det sid­ste, hvor Jakob Fuglsang hel­hjer­tet kom­mer til at gå ef­ter en høj pla­ce­ring i klas­se­men­tet. ”Det kan en­de med, at jeg må ind­se, at en sjet­te- el­ler sy­ven­de­plads er, hvad det kan bli­ve til for mig i en Grand Tour, og så må jeg sat­se an­der­le­des.” ”Det hav­de jeg fak­tisk al­le­re­de be­slut­tet, men nu har jeg igen få­et chan­cen for at kø­re Touren som kap­ta­jn, og den lader jeg selv­føl­ge­lig ik­ke gå fra mig,” sag­de Jakob Fuglsang i in­ter­viewet i Bi­ke Sea­son. Nu mang­ler ba­re for­løs­nin­gen i form af det sto­re re­sul­tat for træ­nings­narko­ma­nen i det, der lig­ner sid­ste at­ten­tat på Tour-klas­se­men­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.