RICHIE PORTE BMC RACING TEAM

Tour de France Magasinet - - PROFILERNE - TEKST: KIM PLENSER

De sta­bi­le re­sul­ta­ter hos BMC har gjort, at Porte uden pro­ble­mer har vun­det magt­kam­pen om kap­ta­jn­sta­tus over Tejay Van Gar­de­ren

BMC'S au­stral­ske kap­ta­jn er ef­ter­hån­den ble­vet 32 år gam­mel. Han star­te­de hos Saxo Bank i sin tid, hvor han dog brænd­te lidt ud, in­den han for al­vor fik chan­cen som klas­se­ments­ryt­ter ef­ter sit vil­de gen­nem­brud med sy­ven­de­plad­sen i sit før­ste Giro d'ita­lia i 2010. Lidt det sam­me ske­te hos Team Sky, hvor han al­drig blev bed­re pla­ce­ret i en Grand Tour end en 19. plads i 2013-ud­ga­ven af Tour de France. Da Porte en­de­lig fik sin egen chan­ce i Giro­en 2015, blev hans del­ta­gel­se præ­get af styrt og uheld. Først fik han ulov­lig hjælp af Si­mon Clar­ke fra Ori­ca-mand­ska­bet i for­bin­del­se med en punk­te­ring, og si­den styr­te­de han på 13. eta­pe, hvor han på­drog sig en knæska­de og der­med de­fi­ni­tivt ud­spil­le­de si­ne chan­cer i klas­se­men­tet. Hos BMC er det dog som om Richie Porte har fun­det me­lo­di­en. Si­den an­kom­sten sid­ste år er han kun slut­tet uden­for top-5 i to eta­pe­løb, og fem­te­plad­sen i Tour de France var hans bed­ste Grand Tour-pla­ce­ring no­gen­sin­de. Det mest loven­de var må­ske, at han lig­ne­de den ene­ste, der vir­ke­lig kun­ne bi­de ske­er med Chris Froome i de hø­je bjerge. De sta­bi­le re­sul­ta­ter hos BMC har gjort, at Porte uden pro­ble­mer har vun­det magt­kam­pen om kap­ta­jn­sta­tus over Tejay Van Gar­de­ren. Ame­ri­ka­ne­ren må i år nø­jes med Giro d'ita­lia og lader i det he­le ta­get til at ha­ve set top­pen af kar­ri­e­ren. Hvor­i­mod Richie Porte ser ud til at pe­a­ke i dis­se år. I for­å­ret vandt han Tour Down Un­der og Ro­man­di­et Rundt, mens det blev til en sejr på kon­ge­e­ta­pen i Pa­ris-ni­ce, ef­ter han hav­de smidt klas­se­men­tet al­le­re­de på 2. eta­pe i si­de­vin­den. Her blev det til et tidstab på næ­sten et kvar­ter. Det be­vi­ste end­nu en­gang, at mang­len­de fo­kus må­ske i vir­ke­lig­he­den er Richie Por­tes vær­ste fjen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.