HER KOM­MER TOP­RYT­TER­NE I TOUREN FRA

1980-2016

Tour de France Magasinet - - BIG DATA - TEKST: TRO­ELS BA­GER THØ­GER­SEN

Fra det før­ste løb i 1903 til mid­ten af 80'er­ne stod der of­te fran­ske ryt­te­re øverst på po­di­et i Pa­ris med bel­gi­e­re og ita­li­e­ne­re som de to ene­ste na­tio­ner, der jævn­ligt brød den fran­ske do­mi­nans. Og­så på de ef­ter­føl­gen­de plad­ser i top 10 var der man­ge fran­ske ryt­te­re, men si­den mid­ten af 80'er­ne er den fran­ske do­mi­nans på po­di­et ble­vet brudt. In­gen fransk­mand har vun­det Tour de France si­den Ber­nard Hi­nault i 1985. Det har ryt­te­re fra 10 for­skel­li­ge na­tio­ner til gen­gæld, og bå­de i top 10 og øverst på po­di­et i Touren ses den glo­ba­li­se­ring, der har fun­det sted i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport i pe­ri­o­den, og som kan ta­ge yder­li­ge­re fart i de kom­men­de år med nye hold i Mel­le­mø­sten og Ki­na. Til sam­men­lig­ning var det før 1980 kun syv na­tio­ner, der hav­de le­ve­ret Tour-vin­de­re. SPA­NI­EN OG AL­LE DE AN­DRE Si­den 1980 har ryt­te­re fra 28 for­skel­li­ge na­tio­ner slut­tet i top 10 i Tourens klas­se­ment. De tra­di­tio­nel­le cy­kel­na­tio­ner som Frank­rig, Ita­li­en, Spa­ni­en, Belgien og Hol­land do­mi­ne­rer, men fra at sid­de to­talt på lø­bet i år­ti­er, og­så op gen­nem 80'er­ne, er kred­sen af topryttere ble­vet ud­vi­det år­ti for år­ti. I 80'er­ne var der top 10-ryt­te­re fra 13 for­skel­li­ge ryt­te­re, hvil­ket i 90'er­ne steg til 15. Fra 2000 til 2009 var der top 10-ryt­te­re fra 18 for­skel­li­ge na­tio­ner, og i de syv løb si­den 2010 er der ryt­te­re fra 17 for­skel­li­ge lan­de. I top­pen af hie­rar­ki­et sid­der Spa­ni­en sik­kert på tro­nen i det fran­ske løb, selv­om de span­ske ryt­te­re og­så sat­ser hårdt på Vu­el­ta a Es­paña og do­mi­ne­rer det løb med kun mini­mal ind­blan­ding fra fran­ske kon­kur­ren­ter. Span­ske ryt­te­re har ta­get 26 ud af de 100 top 10-pla­ce­rin­ger i de 10 se­ne­ste ud­ga­ver af Tour de France, og med 88 Top 10-pla­ce­rin­ger si­den 1980 er spa­ni­er­ne klart for­an Frank­rigs 64 (hvoraf de 27 kom før 1990) og Ita­li­en, Hol­land og USA med 34, 27 og 20 top­pla­ce­rin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.