FODRER RYGTESTRØMMEN

Tour de France Magasinet - - SPILLET OM STJERNERNE - TEKST: BRIAN ASKVIG

Jakob Fuglsang med sin agent, Moreno Ni­co­let­ti, før Tour de France 2015

ser­ne frit spil, og så er det ik­ke ti­den at ta­le om pen­ge. Gør man det, vil man tit kom­me til at for­try­de se­ne­re,” si­ger Le­fe­ve­re. “Som team­ma­na­ger skal man drik­ke et glas champag­ne og fejre sej­ren – og så lø­be langt væk,” si­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re, som i øv­rigt nø­digt ven­ter på, at hans top­ryt­te­res kon­trak­ter ud­lø­ber. Han gen­for­hand­ler dem helst læn­ge før – og langt fra det stres­sfyld­te Tour de France. “Det gæl­der om at væ­re smart. Det gæl­der om at væ­re for­ud­se­en­de. Øn­sker man vir­ke­lig at be­hol­de en ryt­ter, så ven­ter man ik­ke på, at kon­trak­ten ud­lø­ber. Så for­læn­ger man kon­trak­ten, mens den sta­dig har lang lø­be­tid,” si­ger Pa­tri­ck Le­fe­ve­re.

RI­IS HOL­DER ØJE

Bjar­ne Ri­is er en an­den ru­ti­ne­ret ma­na­ger i fel­tet. Han har i nog­le år ar­bej­det på at etab­le­re et hold på øver­ste ni­veau i sporten, og han hol­der kon­stant øje med ryt­ter­mar­ke­det for at væ­re klar den dag, en ho­ved­sponsor mel­der sig. “Har vi en sponsor in­den au­gust, kan vi nå at væ­re klar til 2018. Har vi ik­ke en sponsor, må vi ven­te til 2019. Så en­kelt er det,” si­ger Ri­is, som står i jævn­lig kon­takt med agen­ter og mu­li­ge frem­ti­di­ge ma­te­ri­elsponso­rer. Ri­is føl­ger selv med og ved hvil­ke ryt­ter­ty­per, han vil ha­ve, men han ta­ger og­så imod in­put fra agen­ter, han ken­der godt. “Der er nog­le, jeg sto­ler me­re på end an­dre, og der er nog­le, der har et bed­re ry end an­dre. Og så er der hi­sto­rik­ken – nog­le har jeg go­de er­fa­rin­ger med, og an­dre ik­ke,” si­ger Ri­is. “Jeg gi­der ik­ke at la­ve stu­de­hand­ler, og jeg gi­der ik­ke at væ­re med til de­res smar­te num­re. Selv­føl­ge­lig er der man­ge, der for­sø­ger at få af­sat ryt­te­re, som må­ske ik­ke li­ge har ni­veau­et. Det er kun na­tur­ligt. Det, der gør for­skel­len er må­den, det bli­ver gjort på,” si­ger Ri­is, som nik­ker gen­ken­den­de til be­skri­vel­sen af Tour de France som en kæm­pe mar­keds­plads. “Det er så stort og så man­ge men­ne­sker er in­vol­ve­ret, at det na­tur­lig­vis er at­trak­tivt for al­le at væ­re til ste­de,” si­ger Ri­is. “Al­le vil ger­ne væ­re der, hvor tin­ge­ne sker. Og det gør de i Tour de France.” Tour-ka­ra­va­nen er ty­pisk fuld­tal­lig ons­da­gen før ‘Le Grand Dé­part', og al­le­re­de da bli­ver lø­bet re­elt skudt i gang for de man­ge agen­ter, der er mødt frem for at sik­re de­res kli­en­ter end­nu en sæ­son i det pro­fes­sio­nel­le felt. Agen­ter­nes ar­bej­de føl­ges tæt af Tourens pres­se­kor­ps, som på det tids­punkt end­nu ik­ke har et cy­kel­løb at rap­por­te­re om, og det re­sul­te­rer som re­gel i et væld af nyheds­hi­sto­ri­er om ud­kom­met af de diskre­te for­hand­lin­ger mel­lem team­e­je­re og ryt­te­re. Især frem til før­ste hvi­le­dag fy­ger ryg­ter­ne om hold­skif­ter, og agen­ter­ne bi­dra­ger un­der­ti­den ger­ne til rygtestrømmen. En ryt­ter, der ik­ke har la­vet de sto­re re­sul­ta­ter, kan væ­re tem­me­lig svær at af­sæt­te, men han kan må­ske bli­ve me­re in­ter­es­sant, hvis det for­ly­der, at et af de sto­re hold er in­ter­es­se­ret.

STO­RE HOLD I SPIL

Vel­vil­ligt blev Chris An­ker Sø­ren­sen for ek­sem­pel af sin agent, Moreno Ni­co­let­ti, sat i for­bin­del­se med fle­re hold un­der Touren 2015, da han skul­le fin­de nyt job ef­ter et par mi­se­rab­le år på Team Tin­koff. Astana er in­ter­es­se­ret, for­lød det, og det ty­ske Bora-mand­skab var an­gi­ve­ligt en mu­lig­hed. Der er in­gen tvivl om, at Ni­co­let­ti fak­tisk hav­de dis­ku­te­ret Sø­ren­sens frem­tid med de mu­li­ge ar­bejds­gi­ve­re, men få tur­de dog spå dan­ske­ren en fort­sat kar­ri­e­re på Wor­ld Tour-ni­veau. Sø­ren­sen end­te da og­så med at skri­ve kon­trakt med det fran­ske pro­kon­ti­nen­tal­hold Fortu­neo-vi­tal Con­cept, før han året ef­ter trå­d­te end­nu et skridt ned ad kar­ri­e­re­sti­gen for at kø­re for det dan­ske kon­ti­nen­tal­hold Riwal Plat­form.

FINGRENE VÆK

Og­så team­ma­na­ge­re for­sø­ger un­der­ti­den at bru­ge me­di­er­ne til de­res for­del ved for ek­sem­pel at er­klæ­re, at de er tæt på at nå til enig­hed med en ryt­ter om en kon­trakt. Det får må­ske kon­kur­re­ren­de hold til at sø­ge an­dre mu­lig­he­der. Ek­sem­pel­vis var Astana-boss Ale­xan­dr Vi­no­ku­rov sid­ste år før lø­bets start ivrig ef­ter at næv­ne Michael Valgren som en ryt­ter, han reg­ne­de med at skri­ve kon­trakt med. Først to uger se­ne­re – ef­ter før­ste hvi­le­dag – fik Ek­stra Bla­det be­kræf­tet, at Valgren fak­tisk hav­de ind­gå­et en af­ta­le. Da hav­de ryg­tet om hans af­ta­le med ‘Vi­no' for længst slå­et rod som en kends­ger­ning i fel­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.