EN HILSEN TIL GENERALEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

af­vik­les i ter­ræn, der lig­ger hø­je­re end det hø­je­ste punkt i Dan­mark, men det for­hin­drer in­gen mo­der­ne sprin­ter i at hæn­ge på og sid­de pa­rat til fi­na­len. Un­der­vejs stry­ger fel­tet gen­nem lands­by­en Co­lom­bey-les-deux-ég­li­ses, hvor sprinterne kan sam­le po­int i kam­pen om den grøn­ne trø­je. På lang af­stand vil by­ens pla­ce­ring let kun­ne fast­slås, idet et enormt Lor­rai­ne­kors – et kors med to tvær­b­jæl­ker – er rejst på det­te sted til min­de om ge­ne­ral Char­les de Gaul­le, som bo­e­de og dø­de her. Ef­ter Na­zi­tys­klands in­va­sion af Frank­rig i 1940 valg­te de Frie Fran­ske un­der Char­les de Gaul­les le­del­se et Lor­rai­ne-kors som sym­bol, og generalen selv blev per­so­ni­fi­ce­rin­gen af den fran­ske mod­stand. De Gaul­le stod i spid­sen for de trop­per, der i au­gust 1944 be­fri­e­de Pa­ris, og han blev si­den re­pu­blik­kens præ­si­dent. Han bo­e­de i Co­lom­bey-les-deux-ég­li­ses til sin død i novem­ber 1970. I 1960 stop­pe­de Tour-fel­tet i lands­by­en for at hil­se på generalen, som hav­de bedt om lov til at mø­de rytterne. Blandt an­dre Ga­sto­ne Nen­ci­ni i den gu­le fø­rer­trø­je fik et hånd­tryk ved den lej­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.