TYSK REDNINGSPLANKE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

er gå­et, si­den Tour de France be­gynd­te i det da­væ­ren­de Vest­ber­lin un­der den kol­de krig, og 20 år er der gå­et, si­den Tys­kland fik sin hidtil ene­ste Tour-vin­der, nem­lig Jan Ul­l­rich. Men Tour-ar­ran­gør ASO har ik­ke valgt Düs­sel­dorf som vært for ’Le Grand Dé­part’ for at mar­ke­re hver­ken det ene el­ler det an­det. Düs­sel­dorf er gan­ske en­kelt valgt, for­di der ik­ke var an­dre, der gad be­ta­le de man­ge mil­li­o­ner eu­ro, det ko­ster at af­hol­de den sto­re fest, som sky­der ver­dens stør­ste cy­kel­løb i gang. Lon­don så læn­ge ud til at bi­de på end­nu en gang ef­ter den stor­slå­e­de suc­ces, som bri­ter­ne op­le­ve­de i Yor­ks­hi­re i 2014 og i ho­ved­sta­den i 2007. Men da reg­ned­ren­ge­ne i Lon­don hav­de gjort de­res ar­bej­de, trak by­sty­ret sin an­søg­ning til­ba­ge. Bri­ti­ske me­di­er rap­por­te­re­de, at me­tro­po­len skul­le pun­ge ud med cir­ka 370 mil­li­o­ner kro­ner for af­vik­lin­gen af lø­bets før­ste tre etaper. Det var der in­gen, der vil­le be­ta­le. I ste­det blev det alt­så Düs­sel­dorf, der fik æren og reg­nin­gen. Hvor stor den bli­ver, ved end­nu in­gen. Iføl­ge me­di­e­rap­por­ter er bud­get­tet på 82 mil­li­o­ner kro­ner. Det dan­ske bud på en Tour-start, som in­klu­de­rer tre etaper, er un­der over­vej­el­se i ASO. Bud­get­tet er på 90 mil­li­o­ner kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.