FORSKELSBEHANDLINGEN FRIKENDER IKKE FROOME

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Chris Froome er godt gam­mel­dags mug­gen over he­le sin sag om et præ­pa­rat, der fin­des i ast­ma­me­di­cin. Skidt med, at Froome var så langt over græn­se­vær­di­en, da han blev do­ping­te­stet - og ta­get - un­der sid­ste års Vu­el­ta a Es­paña. Han er sur, det sam­me er Team Sky, og et styk­ke ad vej­en for­står jeg den bri­ti­ske ir­ri­ta­tion. Var sa­gen ikke ble­vet læk­ket til den fran­ske avis Le Mon­de i de­cem­ber, var den mu­lig­vis ble­vet af­kla­ret uden of­fent­lig­he­dens kend­skab, hvil­ket fle­re an­dre sa­ger, an­gi­ve­ligt, er ble­vet, ind­til det en­de­gyl­digt stod fast, hvor­vidt do­pin­greg­ler­ne var brudt el­ler ej. Tour de France-ar­ran­gø­ren ASO, og det in­ter­na­tio­na­le cy­kel­for­bund, UCI, har i fle­re år lig­get i krig med hin­an­den, og Froome er ble­vet et af strids­punk­ter­ne med en stor ap­pe­tit i Frank­rig på en ude­luk­kel­se af bri­ten. Hvis man har lidt af en kon­spira­tions­te­o­re­ti­ker i sig, kun­ne det end­da se ud, som om ASO ger­ne vil af med Froome for spæn­din­gens skyld – den ud­læg­ning le­ver i hvert fald i de­le af cy­kel­ver­de­nen. Der er og­så det vig­ti­ge spørgs­mål, om WADA'S græn­se­vær­di over­ho­ve­det gi­ver me­ning, el­ler om den ba­re er en ar­bi­trært fast­sat græn­se uden hold i vir­ke­lig­he­den. Men om­stæn­dig­he­der­ne fri­ta­ger jo ikke Chris Froome for skyld, i hvert fald ikke i for­hold til de gæl­den­de reg­ler. Det vir­ker og­så un­der­ligt, at ita­li­en­ske Ales­san­dro Pe­tac­chi for et år­ti si­den promp­te fik 12 må­ne­ders ka­ran­tæ­ne sam­me for­se­el­se, mens Froomes sag træk­ker ud. Team Sky skal selv­føl­ge­lig stil­les til an­svar, når man har is­ce­ne­sat sig selv som det ær­li­ge og re­ne hold i cy­kel­spor­ten, og det ærg­rer mig dybt, at sa­gen er truk­ket så læn­ge ud, når det dre­jer sig om ver­dens stær­ke­ste Grand Tour-ryt­ter og hans del­ta­gel­se i de selv­sam­me løb. I det­te ma­ga­sin ven­der vi på de føl­gen­de si­der er Froomes sag og det pro­ble­ma­ti­ske i den må­de, an­tido­pin­greg­ler­ne hånd­hæ­ves på, , især når der er ta­le om et mid­del, der ikke har no­gen do­ku­men­te­ret præ­sta­tions­frem­men­de ons­frem­men­de vær­di. Men Tou­ren er trods alt ikke kun Chris Froome, me, og vi var­mer op til lø­bet ved at gi­ve det sto­re over­blik og de­tal­jer­ne om ni af de ryt­te­re, der kan pres­se den bri­ti­ske su­per­stjer­ne. Dan­sker­ne ven­der vi og­så med besøg hos Magnus Cort i Spa­ni­en og en spæn­den­de tur med Jakob Fuglsang på de bro­sten, osten, der på ni­en­de eta­pe vil ska­be ka­os på vej­en ind til Rou­baix så­vel som i klas­se­men­tet. Som no­get ek­stra har vi og­så sam­let vo­res vi­den om Tou­ren og de fa­bel­ag­ti­ge og fryg­te­li­ge hi­sto­ri­er fra det sto­re løb. Det har vi gjort i den 100 si­der lan­ge bog, du fik med det­te ma­ga­sin, så hvis du er sul­ten ul­ten ef­ter ek­stra hi­sto­ri­er, er der fle­re ti­mers læs­ning at ka­ste sig ud i – el­ler mu­lig­he­den ig­he­den for at slå ned på et til­fæl­digt år og få en lil­le, god for­tæl­ling. Vi hå­ber, du ny­der de knap 300 si­ders Tour-hi­sto­ri­er, hi­sto­ri­er, vi har sam­let til dig her – god for­nø­jel­se!

Che­fre­dak­tør Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.