SÅ VAR AL­LE PÅ DET"

For en pro­fes­sio­nel cy­kel­ryt­ter hand­ler alt om at op­ti­me­re sin præ­sta­tion, og græn­sen går præ­cis der, hvor reg­ler­ne træk­ker den, si­ger Jakob Fuglsang.

Tour de France Magasinet - - JAKOB FUGLSANG - Tekst: Bri­an Askvig Foto: Ta­riq Mik­kel Khan

Det bri­ti­ske stor­hold Team Sky har gjort be­gre­bet ‘ mar­gi­nal gains' be­rømt, men jag­ten på mar­gi­na­le ge­vin­ster har al­tid ek­si­ste­ret i cy­kel­spor­ten, og den fyl­der og­så en del i Jakob Fuglsangs kar­ri­e­re. “Jeg le­der he­le ti­den ef­ter nye må­der at for­bed­re mig på. Hvor kan jeg hen­te den lil­le smu­le ek­stra, som må­ske gør en for­skel i sid­ste en­de? Det gæl­der bå­de mit ud­styr og min fy­sik,” si­ger Jakob Fuglsang. “Men selv­føl­ge­lig er der en græn­se, og græn­sen går der, hvor reg­ler­ne træk­ker den. Der er ting, der lov­li­ge, og der er ting, der ikke er lov­li­ge. Reg­ler­ne træk­ker græn­sen.”

“Hvis det ikke var for­budt at ta­ge epo, vil­le du så gø­re det?”

“Hvis epo ikke var for­budt, så vil­le he­le fel­tet kø­re på epo, og jeg vil ikke ude­luk­ke, at jeg så og­så vil­le gø­re det. En­hver cy­kel­ryt­ter stræ­ber ef­ter at op­ti­me­re sin præ­sta­tions­ev­ne in­den for de gæl­den­de reg­ler, og det gør jeg og­så,” si­ger Fuglsang.

OFREDE FORMUE

I sin selv­bi­o­gra­fi, som net­op er ud­kom­met, le­ve­rer Fuglsang et ek­sem­pel på, hvor langt han vil gå i sin stræ­ben ef­ter per­fek­tion. Ef­ter tre styrt i 2014 var han så ivrig ef­ter at nå sin op­ti­ma­le form, at han be­tal­te over 200.000 kro­ner af egen lom­me for så­kaldt ‘ve­ge­ta­tiv træ­ning', som nord­man­den Jarl-in­ge Clau­sen til­bød ham. Clau­sen hæv­de­de at kun­ne be­fri Fuglsang for smer­ter for­år­sa­get af styr­te­ne, mens han sam­ti­dig vil­le for­bed­re Fuglsangs præ­sta­tions­ev­ne med ti pro­cent. Det op­nå­e­de Fuglsang al­drig, men han for­try­der ikke sin tur ind i ve­go­te­ra­pi­ens ver­den. Be­hand­lings­for­men er en kro­p­s­o­ri­en­te­ret psy­ko­te­ra­pi, der om­fat­ter vej­rtræk­nings­ø­vel­ser og stræ­kø­vel­ser. Smer­ter­ne for­svandt, men Fuglsang ved til da­to ikke, om det skyld­tes Clau­sens øvel­ser el­ler den ind­sprøjt­ning med kor­ti­son, som han og­så ind­hen­te­de til­la­del­se til at få i si­ne be­stræ­bel­ser på at bli­ve smer­ter­ne og sin ska­de kvit. ”Pen­ge­ne sid­der ikke løst hos mig [...] men jeg vil ger­ne in­ve­ste­re i min kar­ri­e­re,” skri­ver Fuglsang i bo­gen. ”Om den her in­ve­ste­ring gav af­kast, ved jeg [...] ikke med sik­ker­hed, men jeg vil­le ikke stå i en si­tu­a­tion, hvor jeg fortrød, at jeg ikke hav­de prø­vet al­le mu­lig­he­der for at bli­ve min ska­de kvit og for at for­bed­re mig.”

SMÅ TING GØR FOR­SKEL­LEN

De øko­no­mi­ske, fa­mi­liæ­re og un­der­ti­den og­så hel­breds­mæs­si­ge ofre, som pro­fes­sio­nel­le cy­kel­ryt­te­re må brin­ge, hvis de vil væ­re med på hø­je­ste ni­veau, er kun vok­set med åre­ne. Træ­nings­lej­re­ne er ble­vet læn­ge­re og af­sav­ne­ne fle­re. “Man gør det for at væ­re med i ga­met. Gør man det ikke, kan man pak­ke sam­men og sæt­te sig hjem i so­fa­en og se cy­kel­løb på tv. Så må man fin­de no­get an­det at la­ve,” si­ger Fuglsang, som i marts fyld­te 33 år. “På ud­styrs­si­den stræ­ber al­le hold i fel­tet ef­ter at få det bed­ste af det bed­ste. Når Team Sky får fem mand i top ti i en en­kelt­start, er det ikke, for­di de al­le fem er blandt de bed­ste en­kelt­start­s­ryt­te­re i ver­den. De er go­de ryt­te­re, men de la­ver og­så go­de re­sul­ta­ter, for­di de har det bed­ste ud­styr, pen­ge kan kø­be.” “Udsty­ret gi­ver må­ske li­ge det sid­ste, der skal til for at la­ve et top­re­sul­tat - men det af­gø­ren­de kan og­så væ­re det, man har spist da­gen før. El­ler det kan væ­re ån­de­drætsø­vel­ser el­ler kon­trol af ‘ heart ra­te va­ri­a­bi­li­ty' (va­ri­a­tion i hjer­te­fre­kvens, red.).” “Det er al­le de små ting, som i pro­fes­sio­nel cyk­ling nu om da­ge gør en for­skel og er med til at af­gø­re, om man vin­der et cy­kel­løb el­ler ej,” si­ger Fuglsang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.