LÆN­GE LE­VE FÆDRELANDET

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

Fransk­mænd i hund­redt­u­sind­vis be­væ­ger sig i dag ud i det fri for at se cy­kel­løb på den fran­ske na­tio­nal­dag. Sid­ste år vandt War­ren Bar­gu­il en flot eta­pe­sejr i Py­re­næ­er­ne på den­ne dag, og i år er det de fran­ske sprintere og roul­eurs, der får chance for at bril­le­re. Eta­pen be­teg­nes som flad, selv om ter­ræ­net bøl­ger si­ne ste­der. Fi­na­len kan at­ter bli­ve uven­tet van­ske­lig, hvis vin­den fe­jer ind over ru­ten på de sid­ste ki­lo­me­ter, ad­va­rer løbs­di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me. Dreux er med i Tour de France for før­ste gang, mens Ami­ens for 13. gang er eta­pe­by. Før­ste gang var i 1932, da An­dré Le­ducq vandt en eta­pe her, og en nav­ne­bror, nem­lig den ty­ske go­ril­la An­dré Greipel, er den se­ne­ste, der har tri­um­fe­ret i by­en. Det var i 2015, da han be­sej­re­de Pe­ter Sagan og Mark Ca­ven­dish i spur­ten. Ami­ens Métro­po­le er en in­ter­kom­mu­nal en­hed – alt­så et sam­ar­bej­de mel­lem fle­re kom­mu­ner, her­i­blandt Ami­ens. I alt er 33 kom­mu­ner med i sa­m­ar­bej­det om blandt an­det renova­tion og vand­for­sy­ning. Ami­ens Métro­po­le om­fat­ter 180.000 bor­ge­re. En kom­mu­ne er den mind­ste ad­mi­ni­stra­ti­ve en­hed i Frank­rig, og der fin­des gan­ske man­ge af dem – og til­sva­ren­de man­ge borg­me­stre. Ak­tu­elt er der ikke fær­re end 35.228 kom­mu­ner i Frank­rig. Der­til kom­mer 129 i over­søi­ske be­sid­del­ser. Cir­ka 30 ki­lo­me­ter øst for Ami­ens lig­ger den kom­mu­ne, der har det kor­te­ste navn. Den hed­der gan­ske en­kelt Y.

FOTO: RITZAU SCANPIX/STAFF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.