THOMAS PYNDT

Jour­na­list på Tips­bla­det

VM Fodbold 2018 - - Indhold -

HVAD ER DIN STØRSTE VM-OPLEVELSE?

Jeg dæk­ke­de VM i Tys­kland til­ba­ge i 2006 og så den hi­sto­ri­ske fi­na­le i Ber­lin mel­lem Ita­li­en og Frank­rig, der blev Zi­da­nes sid­ste kamp. Det var vildt, men det var fak­tisk end­nu stør­re at se se­mi­fi­na­len mel­lem de ty­ske vær­ter og Ita­li­en på et prop­pet sta­dion i Dort­mund, hvor jeg sad med land­stræ­ner Jür­gen Kl­in­s­mann få me­ter for­an mig og kun­ne føl­ge et frem­ra­gen­de ita­li­ensk hold knu­se de ty­ske drømme. Fa­bio Can­na­va­ro var en yp­per­lig for­svars­le­der, og Del Pi­eros scor­ing til 2-0 var et mål af stor skøn­hed.

HVILKEN VM-KAMP VILLE DU GERNE HA­VE SET LIVE?

So­cra­tes, Zi­co, Eder, Falcao og Ju­ni­or – le­gen­da­ri­ske bra­si­li­an­ske Vm-stjer­ner i for­ry­gen­de of­fen­siv kamp i Bar­ce­lo­na, hvor al­le for­ven­te­de en sejr. Men så duk­ke­de Pa­o­lo Ros­si plud­se­lig op og score­de et hat­tri­ck, så Brasilien røg ud, og Ita­li­en gik vi­de­re mod et sen­sa­tio­nelt ver­dens­mester­skab. Jeg ville gerne ha­ve væ­ret en af de 44.000 til­sku­e­re på Es­pa­ny­ols gam­le hjem­me­ba­ne til den sid­ste kamp i mel­lem­run­den, som Ita­li­en vandt 3-2 den 5. juli 1982.

HVORDAN KLARER DAN­MARK SIG?

Jeg har svært ved at kom­me uden om den gængse op­fat­tel­se, der gi­ver sejr over små peru­a­ne­re og pri­mi­ti­ve au­stra­li­e­re, før den af­gø­ren­de kamp mod Frank­rig. For­hå­bent­lig kan Dan­mark også vin­de den, for el­lers ven­ter Ar­gen­ti­na i 1/8-finalen som den sid­ste kamp for Ha­rei­des ud­valg­te.

HVEM VIN­DER?

Ar­gen­ti­na

HVEM BLI­VER VM-TOPSCORER?

Lio­nel Mes­si

FORTÆL OM DIT BIDRAG TIL MA­GA­SI­NET

Vm-hi­sto­ri­en er lang og ut­ro­lig spæn­den­de, så vi hav­de man­ge ide­er op­pe at ven­de, men vi end­te med en ar­ti­kel om Dan­marks før­ste VM, det be­røm­te i Me­xi­co i 1986 men for­talt af en for­sva­rer, som de fær­re­ste kan hu­ske fra den slut­run­de. Og så var op­lagt at ta­ge en tur til Ikast og sæt­te sig ned med en af de få per­so­ner, der fak­tisk kan for­tæl­le om, hvordan det er at spil­le i en Vm-fi­na­le. En­de­lig har jeg kig­get lidt på Dan­mark til holdsi­der­ne, snak­ket kort med Hen­rik Dals­gaard og la­vet et po­rtræt af den far­li­ge fransk­mand An­to­i­ne Griezmann.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.