PÅ EN FREMMED PLANET

VM Fodbold 2018 - - VM - Fakta -

Land­stræ­ner Morten Ol­sen hav­de en ræk­ke de­butan­ter med på tu­ren til Østrig, hvor årets før­ste land­skamp skul­le spil­les. Selv­om der var ta­le om en træ­nings­kamp, hav­de op­gø­ret en vis be­tyd­ning, idet det var den før­ste test­kamp frem mod VM. Der var der­for plads til vis­se eks­pe­ri­men­ter, og he­le seks mu­li­ge de­butan­ter var med i trup­pen: Kim Chri­sten­sen, Pe­ter Ny­mann, Martin Ørnskov, Jim Lar­sen, Ra­j­ko Lekic – og Christian Eriksen. Fi­re af dem kom

AF MARTIN DAVIDSEN al­drig på lands­hol­det igen, men den sidst­nævn- te ind­led­te en stor kar­ri­e­re i rødt og hvidt, da han kom på ba­nen i ste­det for Da­ni­el Jen­sen i det 57. mi­nut.

Land­stræ­ne­ren hav­de selv set Christian Eriksen i ak­tion på U/18-lands­hol­det i en træ­nings­kamp mod Frank­rig i Naks­kov nog­le få må­ne­der for­in­den, og da fyn­bo­en hav­de fort­sat med at mar­ke­re sig po­si­tivt på klubhol­det Ajax, måt­te han af­prø­ves på det bed­ste lands­hold. Eriksen var kun 18 år og 17 dage gam­mel, og han spil­le­de sig der­med ind på en fjer­de­plads på li­sten over de yng­ste danske lands­holds­de­butan­ter i hi­sto­ri­en.

Sam­ti­dig fik Eriksen et ind­blik i li­vet som lands­holds­spil­ler, mens den bre­de of­fent­lig­hed også fik set det danske ta­lent i ak­tion for før­ste gang.

En af de nys­ger­ri­ge iagt­ta­ge­re på pres­se­plad­ser­ne på Ernst Hap­pel Sta­dion var An­dreas Kraul, man­ge­årig lands­holdskom­men­ta­tor for Dan­marks Ra­dio.

Land­skamp: 1

Da­to: 3. marts 2010

Sted: Ernst Hap­pel Sta­dion, Wi­en, Østrig

Kamp: Østrig – Dan­mark 2-1, træ­nings­kamp

”""" Jeg kom­men­te­re­de kam­pen, og på et tids­punkt spurg­te de fra stu­di­et i Kø­ben­havn, hvad ham Eriksen hav­de bi­dra­get med. Jeg måt­te sva­re, at han ik­ke li­ge­frem hav­de brændt sta­dion af, men man kun­ne ba­re se på hans ven­din­ger med bol­den og må­den, han tog den til sig på, at det nok skul­le bli­ve godt. Det kun­ne man se på ham fra han var helt lil­le. Den der let­hed, han har i sel­skab med bol­den, er meget sjæl­den. Det skul­le der ik­ke mere end 15-20 mi­nut­ter til, før man lag­de mær­ke til,” si­ger An­dreas Kraul, der pri­mært hu­sker Erik­sens før­ste tur med A-lands­hol­det for en epi­so­de da­gen in­den de­but­kam­pen.

”Det er fra træ­nin­gen på sta­dion da­gen før. Vi stod syv-ot­te danske jour­na­li­ster, og selv­om det var en bro­get ska­re, så var det alt­så nog­le til­for­la­de­li­ge danske jour­na­li­ster. Det var ik­ke en glubsk pres­se­hor­de, men Eriksen var nær­mest ban­ge. Det var en dreng, som ik­ke rig­tig vid­ste, hvordan han skul­le ta­ck­le en si­tu­a­tion, hvor han li­ge plud­se­lig var cen­trum. Al respekt for Ra­j­ko Lekic og Martin Ørnskov, men det var Eriksen, der var HI­STO­RI­EN. Al­le jour­na­li­ster ville ha­ve fat i Eriksen og ha­ve nog­le ord fra ham,” si­ger An­dreas Kraul, som min­des en ung og sky fyn­bo på det sto­re østrig­ske sta­dion.

”Det er en spe­ci­el si­tu­a­tion for så­dan en ung knægt – spe­ci­elt en ty­pe som Eriksen, der fra na­tu­ren er ge­nert, til­ba­ge­hol­den­de og må­ske også sky over­for frem­me­de men­ne­sker. Det var så over­væl­den­de i så ung en al­der at bli­ve til­delt den op­mærk­som­hed. På det tids­punkt var jeg 35 år, og jeg fik nær­mest så­dan en al­fa­der­lig til­gang til ham. ’Ro på, vi vil ba­re gerne hø­re, om du glæ­der dig’. Det var ik­ke li­ge der, at man be­gynd­te at ud­spør­ge ham om, hvad han kun- ne bi­dra­ge med på lands­hol­det. Det var et ungt men­ne­ske, som var rig­tig dyg­tig til fod­bold, men som også skul­le væn­ne sig til, hvad fan­den det var for en planet, han var hav­net på. Det før­ste mø­de med Eriksen i lands­holds­sam­men­hæng hand­le­de lidt om at ta­ge ham om skul­de­ren, for det var meget tid­ligt,” si­ger An­dreas Kraul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.