I ØSTEN STIGER ERIKSEN OP

VM Fodbold 2018 - - Christian Eriksen -

Mens 24 eu­ro­pæ­i­ske na­tio­ner gik og glæ­de­de sig til som­me­rens sto­re Em-slut­run­de, rej­ste det danske lands­hold om på den an­den si­de af jor­den til So­lens Ri­ge.

Åge Ha­rei­de var kom­met til som ny land­stræ­ner i marts, og i Ja­pan skul­le Dan­mark spil­le træ­nings­tur­ne­rin­gen Ki­rin Cup, hvor hol­det skul­le mø­de Bos­ni­en-her­ce­g­ovi­na og Bul­ga­ri­en. Før­ste op­gør end­te 2-2 i en ro­det kamp, mens den an­den kamp end­te som en dansk fest­fo­re­stil­ling for­an 14.226 til­sku­e­re i Osa­ka, hvor Christian Eriksen score­de hat­tri­ck i den danske 4-0-sejr.

”Det er nok en over­set kamp og et over­set hat­tri­ck, men jeg tror, at det har haft stor be­tyd­ning for det, der ske­te i ef­ter­å­ret 2017. Li­ge plud­se­lig stod der ik­ke på min sed­del, at Eriksen kun hav­de sco­ret seks mål for Dan­mark,” si­ger An­dreas Kraul.

Kam­pen mod Bul­ga­ri­en og træ­nings­tur­ne­rin­gen i Ja­pan blev en pro­log for den ud­ga­ve af Christian Eriksen og lands­hol­det, som man se­ne­re kom til at se på det danske lands­hold un­der Åge Ha­rei­de.

”He­le pro­ces­sen om­kring an­sæt­tel­sen af Ha­rei­de, hans tid som land­stræ­ner og den her tur­ne­ring i Ja­pan er så tæt knyt­tet ti­l­e­rik­sen. Det kan på in­gen må­de un­der­ken­des. Da der skul­le fin­des en ny land­stræ­ner efter Morten Ol­sen, tal­te man ik­ke om at fin­de en træ­ner, der kun­ne ind­fø­re et be­stemt sy­stem el­ler væ­re på be­stemt må­de. Man snak­ke­de om at fin­de en træ­ner, der kun­ne for­lø­se Christian Eriksen på det danske fod­bold­lands­hold,” si­ger An­dreas Kraul, der som lands­holdskom­men­ta­tor gen­nem man­ge år har op­le­vet fle­re sider af Christian Eriksen.

”Der er et me­ga­skif­te fra ti­den med Morten Ol­sen, hvor han ik­ke blom­stre­de. Jeg rej­ser med lands­hol­det, når vi skal til kam­pe i ud­lan­det, og man kun­ne of­te se Christian Eriksen væ­re for­knyt i sit an­sigts­ud­tryk og i sin mi­mik, for­di lands­hol­det var ble­vet et sted, der ik­ke var præ­get af lyst og spil­leg­læ­de. Han var hæm­met. Han skul­le sæt­tes fri på lands­hol­det, og den kamp mod Bul­ga­ri­en var en del af den pro­ces. Det har væ­ret Ha­rei­des største suc­ces som land­stræ­ner, at Eriksen har få­et den rol­le, som han har på hol­det nu. Han har skabt en fri­hed til Eriksen og nog­le ram­mer for ham, så han kan age­re mere frit og im­pulsivt. I den sam­men­hæng tror jeg, at tur­ne­rin­gen i Ja­pan be­tød meget for Eriksen selv, for hol­det og for re­la­tio­ner­ne,” si­ger An­dreas Kraul.

Da­to: 7. ju­ni 2016

Sted: Su­i­ta Ci­ty Foot­ball Sta­di­um, Osa­ka, Ja­pan

Land­skamp: 61

Kamp: Dan­mark – Bul­ga­ri­en 4-0, Ki­rin Cup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.