IA­GO AS­PAS

VM Fodbold 2018 - - Diego Costa Spanien -

30 ÅR, CELTA, 8 LAND­SKAM­PE, 4 MÅL

I mid­ten af april ud­gik Ia­go As­pas med en mu­skel­ska­de i en liga­kamp mod Bar­ce­lo­na, og i nog­le uger var spørgs­må­let, om ska­den kun­ne få kon­se­kven­ser for hans for­ven­te­de del­ta­gel­se i den før­ste slut­run­de i kar­ri­e­ren. Men As­pas blev spil­le­klar igen og nå­e­de at få en plads i star­top­stil­lin­gen til sæ­so­nens sid­ste kamp, hvor han na­tur­lig­vis score­de to mål mod Le­van­te. Der­med nå­e­de han op på 22 liga­mål i sæ­so­nen og vandt der­med Tro­feo Zar­ra som den mest scoren­de spa­ni­er i La Liga. Ia­go As­pas kom op gen­nem Cel­tas eg­ne ræk­ker, men brød først igen­nem som 24-årig i sæ­so­nen, hvor Celta i 2012 ryk­ke­de op i La Liga. Et år se­ne­re blev han solgt til Li­ver­pool, men her blev han of­fer for den hår­de kon­kur­ren­ce i an­gre- bet i sæ­so­nen, hvor Lu­is Suárez, Da­ni­el Stur­rid­ge og Ra­he­em Ster­ling var en spek­taku­lær front­trio. Efter en sæ­son uden et ene­ste mål i Pre­mi­er Le­ague blev As­pas ud­le­jet til Se­vil­la, men her stod Car­los Bac­ca og Kévin Ga­meiro i vejen for spil­le­tid. Så efter to mis­lyk­ke­de sæ­so­ner vend­te han i 2015 til­ba­ge til Celta og fandt hur­tigt sig selv igen. Som 29-årig fik han i 2016 de­but på lands­hol­det, da han score­de i en test­kamp i det Eng­land, hvor han blev set som et fl­op. Si­den har han væ­ret fast mand i trup­pen og som re­gel le­ve­ret va­ren med sin på­gå­en­hed, når han har få­et chan­cen.

ALTERNATIV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.