ET VM-ØJE PÅ DALS­GAARD

VM Fodbold 2018 - - 1986 Kent Nielsen -

Kent Ni­el­sen vil som al­tid føl­ge med i Vm-slutrunden hen over som­me­ren, men han reg­ner ik­ke med at føl­ge det så tæt, som han gerne gjor­de før i ti­den.

”Med så man­ge pul­jer og hold kan det godt væ­re, at toppen er god, men pul­jer­ne er ik­ke sær­lig in­ter­es­san­te. De fle­ste vil med 90 pro­cents sik­ker­hed på for­hånd kun­ne for­tæl­le, hvem der går vi­de­re fra de for­skel­li­ge pul­jer, og der­for sy­nes jeg også, at det er ble­vet ud­van­det. Det har vok­set sig for stort,” si­ger den gam­le lands­holds­for­sva­rer, der har en klar for­vent­ning om, at Dan­mark går vi­de­re.

”Det vil væ­re en skuf­fel­se, hvis de ik­ke går vi­de­re fra pulj­en, og så må man så se, hvad der sker der­fra, hvem man ram­ler ind i,” si­ger Kent Ni­el­sen, der vil hol­de lidt øje med høj­re­ba­ck­en Hen­rik Dals­gaard un­der­vejs i slutrunden.

”Det er jo lidt af egoi­sti­ske år­sa­ger, for jeg har ar­bej­det en del med ham op­pe i AAB og var med til at gø­re ham til høj­re ba­ck.”

”Den­gang var Hen­rik en hæ­der­lig og hur­tig an­gri­ber og kant­spil­ler, men han mang­le­de det sid­ste. Så fik vi i fæl­les­skab den ide, at han skul­le prø­ves af som høj­re ba­ck i de sid­ste syv kam­pe af en sæ­son, så han kun­ne få et ind­tryk af plad­sen. Og det uan­set hvordan han spil­le­de.”

”Men det gik godt, og han fortje­ner stor ros for, at det er gå­et ham, som det er gjort. For han har vir­ke­lig byg­get vi­de­re på tin­ge­ne med bå­de hård­hed og ag­gres­si­vi­tet, så jeg er vir­ke­lig glad på hans veg­ne. Det er et stort styk­ke ar­bej­de, han har ud­ført,” si­ger Kent Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.