HEIMIR HALLGRÍMSSON

VM Fodbold 2018 - - Trænerne - Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Hvad er den største for­skel på din tid­li­ge­re med­træ­ner, Lars La­ger­bäck, og dig?

”Det hand­ler om er­fa­ring. Jeg er nok mere even­tyr­ly­sten. Jeg vil gerne prø­ve nye ting, men jeg har også lært meget. Han har en meget klar fi­lo­so­fi om, hvordan han vil gø­re tin­ge­ne, og hvordan hol­det skal spil­le. Jeg vil gerne æn­dre ting mel­lem kam­pe­ne for at over­ra­ske mod­stan­der­ne.”

Mø­des du sta­dig med fan­klub­ben før kam­pe­ne?

”Ja, det gør jeg. Det er no­get sær­ligt, vi har, no­get som ik­ke ret man­ge an­dre lan­de el­ler landstrænere kan gø­re. Der er me­gen respekt mel­lem spil­ler­ne, træ­ner­ne og fan­se­ne. Jeg for­står, hvis an­dre na­tio­ner sy­nes, det er no­get fjol­let no­get at gø­re, men når man kom­mer fra et land, hvor der ik­ke er så man­ge men­ne­sker, har man vis­se for­de­le. Der er kun én re­gel: In­gen må op­ta­ge no­get på mo­bil­te­le­fo­ner el­ler ta­ge bil­le­der. In­tet må op­ta­ges. Der er al­drig si­vet no­get ud, og det er ut­ro­ligt, som ver­den er i dag.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.