Det lan­ge til­løb

VM Fodbold 2018 - - Egypten Pulje A - Tekst: Martin Davidsen

Ta­hrir-plad­sen i Kairo er nok mest be­rømt for at væ­re sam­lings­punkt for de de­mon­stre­ren­de mas­ser i for­bin­del­se med be­gyn­del­sen af det Ara­bi­ske For­år i 2011, men den sto­re plads i den egyp­ti­ske ho­ved­stad lag­de også grund til den enor­me ju­bel efter lands­hol­dets Vm-bil­let kom i hus i ok­to­ber sid­ste år.

Gen­nem fle­re år har Egyp­ten væ­ret en spil­let na­tion pla­get af uro i åre­ne efter de skel­sæt­ten­de be­gi­ven­he­der, som det Ara­bi­ske For­år før­te med sig. Fod­bold­lands­hol­det er imid­ler­tid et sam­len­de ob­jekt, som ska­ber po­si­tiv pas­sion og mas­ser af glæ­de, når det går godt.

Og glæ­de og for­vent­nin­ger er der mas­ser af frem mod som­me­rens VM, for til­lø­bet til del­ta­gel­sen i den største fod­bold­slut­run­de har væ­ret langt. Selv­om Egyp­ten vandt Afri­can Cup of Na­tions i bå­de 1998, 2006, 2008 og 2010, lyk­ke­des det ik­ke at kom­me med til VM.

Sta­dion-tra­ge­di­en i Port Said i fe­bru­ar 2012 med­før­te, at den na­tio­na­le liga var luk­ket i et år, hvil­ket også gav pro­ble­mer for lands­hol­det, men med Hector Cupér som træ­ner og Mo­ha­med Sa­lah som den sto­re stjer­ner er der nu ny op­ti­mis­me i det fod­bold­ga­le land, der er med ved VM for før­ste gang si­den 1990.

Un­der de spæn­den­de uger i som­me­ren 2018 vil det split­te­de egyp­ti­ske folk for en stund bli­ve sam­let til fod­bold­fest på Ta­hrir-plad­sen i Kairo og for­an tv-skær­me overalt i py­ra­mi­der­nes land.

EGYP­TEN PUL­JE A

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.