Tysklands titelforsvar

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Martin Davidsen

Mens fle­re af VM- slut­run­dens for­hånds­fa­vo­rit­ter er ken­de­teg­net ved at ha­ve en stor stjer­ne, der skal bæ­re hol­det, er det an­der­le­des med de for­sva­ren­de ver­dens­me­stre. Gen­nem de se­ne­ste 12 år har T ys­kland haft suc­ces med en stærk grup­pe af spil­le­re med fæl­les spil­for­stå­el­se, men selv­om Jo­a­chim Löw igen rå­der over et klas­se­mand­skab, ven­ter der al­li­ge­vel en ud­for­dren­de som­mer for Die Manns­chaft. For hi­sto­ri­en har vist, at det er svært at væ­re re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, så Löw og kom­pag­ni får brug for bå­de holdånd og ev­nen til at væ­re vi­sio­nær.

Det er ik­ke let at væ­re ver­dens­me­ster! Ik­ke si­den Bra­si­li­ens dob­belt­tri­umf i 1958 og 1962 er det lyk­ke­des en na­tion at vin­de VM to gan­ge i træk, og Vm-hi­sto­ri­en har fle­re gan­ge vist, at den for­sva­ren­de ver­dens­me­ster kan få pro­ble­mer.

I 1990 tab­te Ar­gen­ti­na over­ra­sken­de sin før­ste grup­pe­kamp til Ca­mero­un, in­den hol­det al­li­ge­vel nå­e­de finalen, mens Tys­kland i 1994 sen­sa­tio­nelt blev sendt ud af Bul­ga­ri­en i kvart­fi­na­ler­ne. Og i det­te årtu­sin­de har bå­de Frank­rig, Ita­li­en og Spanien lidt den yd­my­ge skæb­ne som ver­dens­me­stre at for­la­de VM al­le­re­de efter grup­pe­spil­let.

Så hvordan skal det gå de for­sva­ren­de ver­dens­me­stre fra Tys­kland i det­te års VM? Hi­sto­ri­en ta­ler ik­ke for en ny tri­umf, men til gen­gæld er der meget an­det, der pe­ger i ret­ning af tysk suc­ces.

Si­den re­vo­lu­tio­nen af tysk fod­bold i be­gyn­del­sen af nul­ler­ne har tysk lands­holds­fod­bold så­le­des va­det fra den ene po­si­ti­ve slut­run­de­be­drift til den an­den.

Bron­ze­me­dal­jer­ne ved Con­fe­de­ra­tions Cup og VM på hjem­me­ba­ne i 2005 og 2006 var start­skud­det, og si­den da har Tys­kland som mini­mum nå­et se­mi­fi­na­len ved hver ene­ste slut­run­de. Det har in­gen an­dre na­tio­ner for­må­et.

Jo­a­chim Löw har væ­ret med he­le vejen. Fra 2004 til 2006 var han as­si­stent for Jür­gen Kl­in­s­mann, men de se­ne­ste 12 år har han haft det pri­mæ­re an­svar for A-lands­hol­det.

Si­den den ty­ske lands­holds­re­vo­lu­tion i 2006 har fod­bol­den har æn­dret sig og for­skel­li­ge na­tio­ner og stilar­ter har haft suc­ces, men Tys­kland og Löw har he­le ti­den for­må­et at føl­ge med ti­den og op­nå re­sul­ta­ter. Mens der er ble­vet skif­tet land­stræ­ner fle­re gan­ge i bå­de Spanien, Bel­gi­en, Frank­rig, Ita­li­en, Eng­land, Brasilien og Ar­gen­ti­na, har Jo­a­chim Löw væ­ret le­de­ren af det ty­ske lands­hold fra år til år. Og hver gang er det lyk­ke­des at få suc­ces.

Löw og re­sten af sta­ben bag det ty­ske lands­hold har for­må­et at væ­re vi­sio­næ­re og om­stil­lings­pa­ra­te; de har he­le ti­den for­må­et at ska­be den ret­te ba­lan­ce på hol­det og ju­ste­ret spil­lesti­len.

Net­op ev­nen til at for­fi­ne det ty­ske lands­hold og føl­ge med fod­bol­dens ud­vik­ling har Löw frem­hæ­vet som sin for­nem­me­ste op­ga­ve.

”Min op­ga­ve er at væ­re op­mærk­som på sær­li­ge si­tu­a­tio­ner, hol­de mig op­da­te­ret på hvor fod­bol­den er på vej hen og på den se­ne­ste ud­vik­ling. Vi øn­sker al­tid at væ­re trend­set­te­re på en el­ler an­den må­de. Vi skal væ­re en lil­le smu­le for­an de an­dre hold. Det er der­for, vi for­sø­ger at se ind i frem­ti­den. Vi er også vi­sio­næ­re og over­ve­jer nog­le gan­ge nog­le fuld­stæn­dig van­vit­ti­ge ting; også selv­om det kan vir­ke en smu­le ab­surd. Men vi skal prø­ve det af,” sag­de Jo­a­chim Löw sid­ste år i et interview med det ty­ske me­die Deut­sche Wel­le.

I sam­me interview frem­hæ­ve­de Löw også ar­bej­det med at ska­be en på én gang har­monisk, slag­kraf­tig og sul­ten trup, der år efter år har le­ve­ret va­ren til slut­run­de efter slut­run­de.

”Vi øn­sker at be­va­re pres­set kon­se­kvent højt og ska­be en vis kon­kur­ren­ce, for­di det i sid­ste en­de kan gi­ve de ek­stra pro­cen­ter […] At spil­le på hø­je­ste ni­veau kræ­ver en enorm ind­sats, kon­cen­tra­tion og frem for alt vilj­en til ik­ke at gi­ve op. Hvis man får suc­ces, er det kun men­ne­ske­ligt, at man nog­le gan­ge bli­ver lidt mæt. Man kan også mi­ste den sult, som be­ty­der, at an­dre vil væ­re mere am­bi­tiø­se og flå dig ned fra pie­desta­len. Der­for er den svæ­re­ste op­ga­ve al­tid at spil­le på det hø­je ni­veau uden at fal­de ned,” sag­de han i novem­ber.

HOL­DET ER STJER­NEN

Vin­der­men­ta­li­tet, ar­bejds­om­hed og den ret­te blan­ding af fæl­les­skab og kon­kur­ren­ce. Det er må­ske Tysklands største styr­ker. For­u­de ven­ter igen en slut­run­de, hvor Die Manns­chaft net­op er ken­de­teg­net af, at det er hol­det – det sam­le­de mand­skab – der skal bæ­re drøm­men om Vm-suc­ces.

Brasilien har Ney­mar, Ar­gen­ti­na har Mes­si, Portu­gal har Ro­nal­do, Eng­land har Ka­ne og Frank­rig har Griezmann, men Tys­kland har ik­ke en alt­over­skyg­gen­de stjer­ne på hol­det.

Be­va­res, To­ni Kroos, Ma­nu­el Neu­er og Mats Hum­mels er frem­ra­gen­de spil­le­re, men in­gen af dem til­hø­rer ka­te­go­ri­en af re­gu­læ­re ver­dens­stjer­ner. Da Bal­lon d’or skul­le ud­de­les i de­cem­ber 2017, var der in­gen ty­ske­re blandt de 15 mand, der fik flest stem­mer.

På sam­me må­de er det van­ske­ligt at pe­ge på Tysklands største stjer­ne ved det­te VM, for det er den sam­le­de trupkva­li­tet, den fæl­les for­stå­el­se og ik­ke mindst den er­far­ne træ­ner, som er styr­ken på det ty­ske lands­hold.

På den må­de le­ver det ak­tu­el­le lands­hold fint op til tid­li­ge­re ti­ders ty­ske mand­ska­ber, der har væ­ret ken­de­teg­net ved ef­fek­tivt ma­sk­in­fod­bold med fo­kus på sam­men­hold og høj ar­bejds­moral.

Sam­ti­dig går det fint i spænd med den ge­ne­rel­le ty­ske men­ta­li­tet og de dy­der, der har ken­de­teg­net tysk sport i ny­e­re tid. Et pud­sigt ek­sem­pel er nav­net på den of­fi­ci­el­le Vm-bold, da Tys­kland skul­le af­hol­de VM: ”Team­gei­st”. Og ved VM i 2014 blev hver­ken top­sco­rer­pri­sen el­ler tit­len som tur­ne­rin­gens bed­ste spiller gi­vet til en ty­sker. Men hol­det vandt tur­ne­rin­gen.

I Simon Crit­chleys bog ’ What we think about, when we think about foot­ball’, træk­ker for­fat­te­ren trå­de mel­lem fod­bold, iden­ti­tet og fi­lo­so­fi. I bo­gens ind­led­ning cau­se­rer han blandt an­det over, hvor­for fod­bold kal­des ’det smuk­ke spil’, og her næv­ner han ele­gan­te spil­le­re som Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, Ro­ber­to Bag­gio og An­drés Inies­ta. Men han næv­ner også et hold.

”Jeg tæn­ker også på den simp­le yn­de, som et helt hold kan ska­be; for ek­sem­pel un­der før­ste halv­leg af Tysklands de­struk­tion af Brasilien ved VM i 2014. Det mest im­po­ne­ren­de ved den be­drift var en­kelt­he­den i Tysklands spil: Kon­trol og af­levér, kon­trol og af­levér, løb ind i et om­rå­de, mod­tag bol­den, skyd, scor,” skri­ver Simon Crit­chley i bo­gen.

Uden stjer­nen Ney­mar var Brasilien pris­gi­vet i den be­røm­te se­mi­fi­na­le i 2014, hvor den ty­ske ma­ski­ne fol­de­de sig ud og vandt som et hold – bedst sym­bo­li­se­ret ved, at må­le­ne i 7-1-sej­ren blev sco­ret af fem for­skel­li­ge spil­le­re.

Det var i øv­rigt ik­ke før­ste gang i Vm-hi­sto­ri­en, at det ty­ske kol­lek­tiv ned­lag­de en mod­stan­der bå­ret af en kre­a­tiv verdensstjerne. I 1974 var det Jo­han Cruyf­fs Hol­land, der blev be­sej­ret i finalen, mens det gik ud over Diego Ma­ra­do­nas Ar­gen­ti­na i Vm-finalen 16 år se­ne­re.

Midt­ba­ne­man­den Lo­t­har Mat­t­häus var om­drej­nings­punk­tet på det ty­ske ver­dens­mester­hold i 1990, men selv­om han er be­ryg­tet for sit sto­re ego, frem­hæ­ver han al­li­ge­vel sam­men­hol­det som år­sa­gen til den ty­ske tri­umf den­gang og nu.

”Ved et VM kan holdån­den gø­re en stor for­skel. Jeg har spil­let ved fem Vm-slut­run­der, og jeg kun­ne ty­de­ligt se det, da vi hav­de den bed­ste at­mos­fæ­re i trup­pen. Det var i 1990, da vi vandt. Ved an­dre tur­ne­rin­ger hav­de vi ik­ke en li­ge så god stem­ning – der var man­ge pri­va­te in­ter­es­ser og for­styr­ren­de ting. Al­le de små ting gør en for­skel,” har Lo­t­har Mat­t­häus skre­vet i en klum­me for en­gel­ske Four­fourtwo op til det­te VM.

GRUS

Da Tys­kland sidst skul­le for­sva­re et ver­dens­mester­skab, var det net­op dis­har­moni­en i trup­pen med sto­re stjer­ner som Kl­in­s­mann, Sam­mer og Mat­t­häus, der var med til at for­år­sa­ge et exit i kvart­fi­na­len.

Spørgs­må­let er nu, om Tys­kland kan gø­re det umu­li­ge og ta­ge sin an­den Vm-tri­umf på stri­be og den fem­te i alt? Åre­ne efter Vm-tri­um­fen i Brasilien har i hvert fald budt på yder­li­ge­re suc­ces.

Si­den 1. ja­nu­ar 2016 har Tys­kland kun tabt én be­ty­den­de land­skamp, nem­lig Em-se­mi­fi­na­len mod Frank­rig for to år si­den. I kva­li­fi­ka­tio­nen til årets slut­run­de vandt Tys­kland al­le si­ne kam­pe, og si­den Vm-gul­det i 2014 er det også ble­vet til Ol-sølv i 2016 samt tri­um­fer ved U/21-EM og Con­fe­de­ra­tions Cup i 2017. Ved al­le dis­se tre tur­ne­rin­ger stil­le­de Tys­kland op uden A-kæ­den og stam­men fra 2014, hvil­ket vid­ner om en enorm bred­de i trup­pen.

Al­li­ge­vel er der ud­for­drin­ger, der kan ka­ste grus i Jo­a­chim Löws ma­ski­ne. For det før­ste er der spørgs­må­let om lands­holds­an­fø­re­ren Ma­nu­el Neu­er. Bay­ern Mün­chen-må­l­man­den har væ­ret ska­det det me­ste af sæ­so­nen og blev først klar­meldt i mid­ten af maj, så det er ik­ke re­a­li­stisk, at han kan nå at ram­me sit top­ni­veau in­den VM. Neu­er var en af­gø­ren­de fak­tor i tri­um­fen i Brasilien for fi­re år si­den, hvor han re­vo­lu­tio­ne­re­de må­l­mands­spil­let med sit swe­e­per-ke­e­per-spil, og med sin enor­me ru­ti­ne er han trods alt et stær­ke­re kort end den el­lers dyg­ti­ge re­ser­ve Marc-an­dré ter Ste­gen.

Sam­ti­dig skal Jo­a­chim Löw lyk­kes med den svæ­re ba­lan­ce mel­lem at hol­de fast i den er­far­ne stam­me fra 2014-suc­ce­sen og kul­det af un­ge spil­le­re, der er på vej frem og al­le­re­de har le­ve­ret go­de re­sul­ta­ter i min­dre lands­hold­s­tur­ne­rin­ger.

Spil­le­re som Phi­lipp La­hm, Miroslav Klo­se og Ba­sti­an Schweinsteiger er for længst for­tid på det ty­ske lands­hold, men kan folk som Sa­mi Khe­dira, Thomas Mül­ler og ska­des­pla­ge­de Jero­me Bo­a­teng sta­dig gø­re en for­skel? El­ler er det tid til at gi­ve yn­gre kræf­ter chan­cen?

Dis­se over­vej­el­ser skal Jo­a­chim Löw gø­re sig, men det æn­drer ik­ke på, at Tys­kland sta­dig er at reg­ne blandt fa­vo­rit­ter­ne til Vm-tit­len sam­men med en hånd­fuld an­dre na­tio­ner. Og det er net­op be­kym­rin­gen i Tys­kland. Det hand­ler ik­ke så meget om kva­li­te­ten af det ty­ske lands­hold, men sna­re­re om kon­kur­ren­ter­ne, der skal for­sø­ge at væl­te ver­dens­me­stre­ne af pin­den. Fle­re iagt­ta­ge­re mener så­le­des, at na­tio­ner som Frank­rig, Brasilien, Bel­gi­en og Eng­land har ud­vik­let sig og ind­hen­tet Tys­kland.

Men der er også op­ti­mi­ster, og en af dem har spil­let 150 land­skam­pe for Tys­kland.

”Jeg vil me­ne, at Tys­kland har den bed­ste holdånd af al­le lan­de,” slår Lo­t­har Mat­t­häus fast i før­om­tal­te klum­me, hvor han frem­hæ­ver for­de­len i, at Jo­a­chim Löw har væ­ret land­stræ­ner gen­nem så man­ge år.

Det er så­le­des Löw, der har skabt lands­holdskar­ri­e­ren for al­le trup­pens spil­le­re, så han vil ny­de stor respekt i trup­pen, li­ge­som han kan træk­ke på sin enor­me er­fa­ring fra de man­ge tid­li­ge­re slut­run­der.

Det lover godt for den ty­ske Vm-del­ta­gel­se, mener Mat­t­häus.

”Det er ik­ke let at vin­de et VM – den mind­ste fejl kan be­ty­de, at man ry­ger ud – men Tys­kland har kva­li­te­ten og er­fa­rin­gen til at vin­de igen.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.