Er Diego Costa den ret­te?

SPANIEN OG DIEGO COSTA

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Morten Glinvad

Der var ba­re tre må­ne­der til ti­tel­for­sva­ret, da Spa­ni­ens ver­dens­me­stre gav de­but til den mand, der var ud­set til at væ­re na­tio­nens nye første­an­gri­ber. David Vil­la og Fer­nan­do Tor­res var ik­ke, hvad de hav­de væ­ret. Nu skul­le sce­nen i front over­la­des til den 25-åri­ge Diego Costa, der hav­de ver­den for si­ne fød­der.

Ita­li­en var på besøg i den sid­ste test­kamp, in­den Vi­cen­te del Bosque skul­le ud­ta­ge sin trup til VM i Brasilien. Og ste­det kun­ne ik­ke væ­re bed­re: Vi­cen­te Cal­derón, hjem­me­ba­nen for At­léti­co Madrid, der i den sæ­son spil­le­de med om mester­ska­bet med Diego Costa som den helt sto­re pro­fil.

For­ud var gå­et et lang­va­rigt for­løb for at gø­re Diego Costa spil­le­be­ret­ti­get for Spanien. Han blev født i La­g­ar­to i det nor­døst­li­ge Brasilien, og 13 må­ne­der før de­bu­ten for Spanien hav­de han de­bu­te­ret for det bra­si­li­an­ske lands­hold i to test­kam­pe. Men han var ble­vet for­bi­gå­et til trup­pen til Con­fe­de­ra­tions Cup i 2013 og var skuf­fet over den mang­len­de in­ter­es­se fra fø­de­lan­det, og i takt med at han score­de mål på sam­lebånd for At­léti­co, be­gynd­te det span­ske fod­bold­for­bund at gø­re til­nær­mel­ser for at få ham til at skif­te lands­hold.

I Brasilien him­le­de land­stræ­ner Lu­iz Fe­lipe Sco­la­ri om en il­loy­al spiller, der hav­de vendt ryg­gen til Brasilien, men Diego Costa hav­de truf­fet sit valg: Hans lands­holdskar­ri­e­re lå hos Spanien, og nu hand­le­de det om at in­te­gre­re ham på hol­det in­den Vm-slutrunden i hans fø­de­land.

Men de­bu­ten blev ik­ke pran­gen­de. Spanien vandt 1-0, men Diego Costa hav­de svært ved at fin­de sig til ret­te. Kon­tra­sten til dag­lig­da­gen i Diego Si­meo­nes vel­or­ga­ni­se­re­de og kon­tr­a­spil­len­de At­léti­co var enorm. Og da Vm-trup­pen blev sam­let i maj, mød­te Diego Costa op i en ska­det for­fat­ning efter en dra­ma­tisk af­slut­ning på sæ­so­nen. Han ud­gik på Camp Nou, da At­léti­co sik­re­de sig mester­ska­bet på sid­ste spil­le­dag. Og han ud­gik i Lis­sa­bon, da klub­ben en uge se­ne­re tab­te Cham­pions Le­ague-finalen til na­bo­er­ne fra Re­al Madrid.

Al­li­ge­vel var han i star­top­stil­lin­gen i åb­nings­kam­pen i Salva­dor mod Hol­land, der var en gen­ta­gel­se af Vm-finalen fi­re år for­in­den. De bra­si­li­an­ske til­sku­e­re pif­te­de ad an­gri­be­ren, der blev skif­tet ud efter en ti­me i kam­pen, der end­te med et cho­ke­ren­de 1-5-ne­der­lag til Spanien. I den føl­gen­de kamp mod Chi­le blev han igen skif­tet ud i star­ten af 2. halv­leg uden at ha­ve gjort det sto­re væ­sen af sig. Spanien tab­te igen og var sen­sa­tio­nelt ude af VM efter to kam­pe.

I man­ge må­ne­der hav­de Spanien ar­bej­det på juri­disk og fod­bold­mæs­sigt at in­te­gre­re Diego Costa in­den VM. Nu var det slut, nær­mest in­den det var be­gyndt. Diego Costa-pro­jek­tet var endt som en fi­a­sko.

For fi­re år si­den kør­te SPANIEN i sid­ste øje­blik bra­si­li­ansk­fød­te DIEGO COSTA i s til­ling som den nye første­an­gri­ber in­den VM. Mis­sio­nen i Brasilien slog fejl, men selv­om det al­drig helt er lyk­ke­des at in­te­gre­re den kan­te­de an­gri­ber på det tek­nisk stær­ke lands­hold, lig­ner Diego Costa også den­ne gang Spa­ni­ens mand i front.

BUMP PÅ VEJEN

Fi­re år se­ne­re står han der nu igen som Spa­ni­ens for­mode­de første­an­gri­ber in­den en Vm-slut­run­de. Meget er sket si­den 2014 for bå­de Diego Costa og det span­ske lands­hold, men al­li­ge­vel er spørgs­må­let det sam­me som den­gang i Brasilien. Kan det la­de sig gø­re at få det op­ti­ma­le ud af Diego Costa på det span­ske lands­hold, el­ler er kon­tra­sten mel­lem lands­hol­dets spil­lestil og hans kva­li­te­ter for sto­re?

I de fi­re år, der er gå­et si­den VM i Brasilien, har først Vi­cen­te del Bosque og nu Ju­len Lope­te­gui for­søgt at lø­se op­ga­ven, men si­den den mis­lyk­ke­de be­gyn­del­se har Diego Cost­as kar­ri­e­re på det span­ske lands­hold væ­ret fyldt med bump på vejen. Si­den han debuterede, har han kun væ­ret på ba­nen i 37 pro­cent af Spa­ni­ens land­skam­pe (18 af 49). Han har of­te meldt af­bud på grund af di­ver­se små­ska­der, hvil­ket har sat gang i spe­ku­la­tio­ner om hans mo­ti­va­tion for lands­hol­det og få­et folk til at tro, at han re­elt hav­de fortr­udt sit valg af Spanien frem for Brasilien. Da han blev ska­det kort in­den EM i 2016, be­slut­te­de del Bosque hur­tigt at ude­la­de ham fra trup­pen, selv­om han mu­lig­vis kun­ne nå at bli­ve klar til slutrunden. Hans vær­di for hol­det var ik­ke stor nok til, at der var grund til at gi­ve ham ek­stra lang snor. Må­ske var det i vir­ke­lig­he­den held i uheld, at Spanien ik­ke skul­le bru­ge tid på problemet Diego Costa un­der EM.

Men også EM end­te som en spansk skuf­fel­se med ne­der­la­get til Ita­li­en i ot­ten­de­dels­fi­na­len. Del Bosque stop­pe­de, og den tid­li­ge­re ung­domsland­stræ­ner Lope­te­gui tog over. Nu skul­le hol­det for­nys, æl­dre spil­le­re som Iker Ca­sil­las og Cesc Fá­bre­gas blev kas­se­ret, og det hav­de ik­ke over­ra­sket no­gen, hvis den nye land­stræ­ner én gang for al­le hav­de kon­klu­de­ret, at Diego Costa og Spa­ni­ens lands­hold var to for­skel­li­ge stør­rel­ser, og sat en de­fi­ni­tiv stop­per for for­sø­get på at gø­re ham til en vær­di­fuld del af hol­det.

Men Lope­te­gui gjor­de det mod­sat­te. Da Vm-kva­li­fi­ka­tio­nen gik i gang, var Diego Costa igen man­den i front. Igen var øn­sket, at den fy­sisk stær­ke og på­gå­en­de an­gri­ber kun­ne væ­re det per­fek­te sup­ple­ment til de man­ge tek­ni­ske midt­ba­ne­spil­le­re. Man­den, der tog sig af det be­skid­te ar­bej­de ved si­den af de ve­l­op­drag­ne og kor­rek­te kom­bi­na­tions­spil­le­re.

”Vi øn­sker, at han skal væ­re lidt sur på ba­nen. Ik­ke meget, men en lil­le smu­le, for så­dan ud­tryk­ker han bedst sin fod­bold,” sag­de Lope­te­gui.

Og den­ne gang så det bed­re ud: Den me­to­disk stær­ke land­stræ­ner fik skabt en bed­re sam­men­hæng mel­lem Diego Costa og re­sten af hol­det. For­stå­el­sen mel­lem ham og med­spil­ler-

ne var bed­re, og han score­de fem mål i de fem kam­pe, han spil­le­de på vejen til Rusland.

Men så blev lands­holdskar­ri­e­ren igen af­spo­ret.

Efter tre år i Chel­sea var Diego Costa sid­ste som­mer kørt sur i for­hol­det til ma­na­ger An­to­nio Con­te og klub­bens le­del­se, og efter et ka­o­tisk for­løb faldt det til sidst på plads, at han som øn­sket kun­ne ven­de til­ba­ge til At­léti­co. Problemet var ba­re, at At­léti­co var un­der­lagt en trans­fer­ka­ran­tæ­ne, og der­for måt­te han ven­te et halvt år, før han kun­ne gø­re co­me­ba­ck.

I ef­ter­å­ret så Lope­te­gui der­for bort fra den inak­ti­ve an­gri­ber, men han var sta­dig i tan­ker­ne, og efter at Diego Costa i ja­nu­ar hav­de gen­op­ta­get kar­ri­e­ren i At­léti­co, var det i marts tid til end­nu et lands­holdsco­me­ba­ck.

"Vi har al­drig lagt skjul på, at han er en spil­ler­ty­pe, som vi godt kan li­de. Det har vi vist ved al­tid at ud­ta­ge ham, når der har væ­ret mu­lig­hed for det,” sag­de Lope­te­gui in­den co­me­ba­ck­et, hvor Diego Costa score­de en en­kelt gang i 6-1-sej­ren over Ar­gen­ti­na.

I GRIEZMANNS SKYG­GE

I Diego Cost­as fra­vær hav­de land­stræ­ne­ren an­vendt fle­re for­skel­li­ge an­gri­be­re i ef­ter­å­rets af­slut­ten­de Vm-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Aritz Adúriz, Rod­ri­go, Ia­go As­pas og Álva­ro Mora­ta blev al­le brugt som fron­tan­gri­ber, men da Spanien i sep­tem­ber spil­le­de den bed­ste kamp un­der Lope­te­gui og be­sej­re­de Ita­li­en 3-0 hjem­me i Madrid, var det uden no­gen de­ci­de­ret an­gri­ber. Da var den spr­ud­len­de Isco for­re­ste mand, som Fá­bre­gas til ti­der var det un­der del Bosque ved det vund­ne EM i 2012.

Lope­te­gui har i det he­le taget vist en langt stør­re tak­tisk flek­si­bi­li­tet end del Bosque og stram­met op på man­ge af prin­cip­per­ne i spil­let. Spanien kan æn­dre an­sigt og sy­stem, men efter at Mora­ta har mi­stet for­men i Chel­sea i 2018 og i sid­ste en­de slet ik­ke blev ud­ta­get til Vm-trup­pen, lig­ger det til, at Diego Costa vil væ­re første­an­gri­ber med slut­run­de­de­butan­ter­ne Ia­go As­pas og Rod­ri­go som al­ter­na­ti­ver.

Spørgs­må­let er så, om pro­jek­tet Diego Costa med fi­re års for­sin­kel­se vil ka­ste mål af sig efter et blan­det for­år i At­léti­co. Han lag­de ud med et mål og et rødt kort i sit liga­co­me­ba­ck mod Ge­ta­fe, og si­den er han fle­re gan­ge ble­vet sat til­ba­ge af mu­skel­ska­der. Syv mål er i un­der­kan­ten af det for­ven­te­de, og kun i glimt har han vist sam­me klas­se som i sin før­ste tid i At­léti­co. Men i re­tur­kam­pen i se­mi­fi­na­len i Eu­ro­pa Le­ague mod Ar­se­nal var han frem­ra­gen­de og blev mat­chvin­der, og fle­re iagt­ta­ge­re har også pe­get på, at Diego Cost­as til­ste­de­væ­rel­se har løf­tet An­to­i­ne Griezmanns spil i for­å­ret.

Der er man­ge hold­nin­ger til den al­tid kon­tro­ver­si­el­le Diego Costa. Men langt de fle­ste er i hvert fald eni­ge om, at Spa­ni­ens mu­lig­he­der ved VM i høj grad afhænger af, om det den­ne gang lyk­kes at gø­re ham til et trum­f­kort i an­gre­bet efter den fejl­slag­ne in­te­gra­tion for fi­re år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.