Au­stra­li­en

Australiens 33- åri­ge anfører Mi­le Je­dinak var med et hat­tri­ck i den af­gø­ren­de play­of­f­kamp en væ­sent­lig fak­tor i Australiens kva­li­fi­ka­tion. I Rusland kan hans rol­le bli­ve en smu­le an­der­le­des, for han skal også væ­re med til at sør­ge for, at Christian Eriks

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Sebastian Stanbury

Au­stra­li­er­ne gjor­de alt, hvad de kun­ne for at få Mi­le Je­dinak klar til de sid­ste og alt­af­gø­ren­de Vm-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe. Au­stra­li­en skul­le i novem­ber mø­de Hon­du­ras i to play­of­fop­gør om de sid­ste Vm-bil­let­ter, og der kun­ne bli­ve god brug for den 33-åri­ge an­fø­rers le­de­r­e­gen­ska­ber, ru­ti­ne­re­de midt­ba­ne­spil og ik­ke mindst hans mål. I det asi­a­ti­ske grup­pe­spil hav­de han i 11 kam­pe sco­ret syv gan­ge fra sin po­si­tion på den de­fen­si­ve midt­ba­ne.

Men Mi­le Je­dinak hav­de lø­bet man­ge ki­lo­me­ter gen­nem åre­ne, og krop­pen vær­ke­de. Si­den star­ten af ju­ni må­ned hav­de han spil­let én hel kamp, og det var en land­skamp for Au­stra­li­en. For sit klubhold Aston Vil­la dø­je­de han med ly­ske­pro­ble­mer og spil­le­de kun 45 mi­nut­ter i sæ­so­nens før­ste 13 kam­pe. Så fod­bold­for­bun­det fik flø­jet den højt værds­at­te fy­si­o­te­ra­pe­ut Les Ge­lis til Bir­m­ing­ham, hvor han af Aston Vil­la fik lov til at ar­bej­de med Je­dinak i en uge. Det gav po­te for bå­de klub og land. Midt­ba­ne­spil­le­ren fik co­me­ba­ck og spil­le­de to kam­pe i træk for før­ste gang i mere end et halvt år. Og der­ef­ter rej­ste han med lands­hol­det til de vig­ti­ge Hon­du­ras-kam­pe. På en dår­lig ba­ne i San Pedro Su­la holdt ly­sken til 90 mi­nut­ters fight i den ind­le­den­de 0-0-kamp. Og hjem­me i Syd­ney sør­ge­de an­fø­re­ren for en tur til Rusland til sig selv og al­le hold­kam­me­ra­ter­ne.

Kort efter pau­sen og ved stil­lin­gen 0-0 tryk­ke­de han til et fris­park, der blev ret­tet af på vejen og gik i

mål. Han score­de også til 2-0, da ke­e­pe­ren kun fik det yder­ste af hand­sker­ne på hans straf­fes­park. Og til sidst ful­dend­te han sit hat­tri­ck på end­nu et straf­fes­park, hvor må­l­man­den valg­te sam­me si­de, mens Je­dinak spar­ke­de i mid­ten. Hon­du­ras re­du­ce­re­de i kam­pens slut­ning, men det be­tød ik­ke no­get. Au­stra­li­en vandt 3-1 og skul­le til VM, og i den sid­ste og af­gø­ren­de kamp var hol­dets anfører spil­le­ren i cen­trum. Net­me­di­et Sport360 gik så langt som til at ud­næv­ne ham til en af lan­dets største at­le­ter no­gen­sin­de og sam­men­lig­ne­de ham med iko­ner som cri­ck­et­spil­le­ren Don Brad­man, svøm­mer­ne Dawn Fra­ser og Ian Thor­pe, lø­be­ren Cat­hy Fre­e­man og ten­nis­spil­le­ren Rod La­ver.

”Med sit lan­ge, bu­ske­de skæg, i stil med en an­den au­stralsk le­gen­de – Ned Kel­ly [for­bry­der og op­rø­rer i 1800-tal­let] – var Je­dinak brand­varm på Sta­di­um Au­stra­lia, sce­nen for Fre­e­mans be­drif­ter 17 år for­in­den [un­der OL i Syd­ney i 2000]. Hvis Au­stra­li­en ba­re hav­de vun­det, ville Je­dinak væ­re ble­vet hyl­det for at ha­ve ledt na­tio­nen til det fjer­de VM i træk. Men at gø­re det ved at sco­re hat­tri­ck op­hø­jer ham til et ni­veau med Thor­pe og La­ver, og må­ske end­da Brad­man,” skrev me­di­et.

Selv sag­de Je­dinak, at det var en af de største kam­pe i hans kar­ri­e­re.

”Den er nok dero­pad. Det er den helt sik­kert, alt taget i be­tragt­ning. Jeg er tom for ord med hen­syn til, hvordan jeg har det li­ge nu, men jeg er uen­de­ligt stolt af al­le og af, hvad vi har gjort,” sag­de Je­dinak efter kam­pen, der før­te ham og hol­det til Rusland – og blandt an­det til et mø­de med Dan­mark.

MIDTBANENS INSPECTOR GADGET

Mi­cha­el Jo­hn Je­dinak – ”Mi­le” er et kæ­le­navn, der ud­sprin­ger af hans kro­a­ti­ske rød­der, ef­ter­som hans bedste­for­æl­dre og an­dre ik­ke-en­gelsk­ta­len­de be­kend­te hav­de svært ved at si­ge ”Mi­cha­el” – blev født den 3. au­gust 1984 i Syd­ney. Fod­bol­den trak tid­ligt. Med sin fa­mi­lie tog han om søn­da­gen ind for at se Syd­ney Uni­ted, der li­ge­som fa­mi­li­en Je­dinak hav­de til­knyt­ning til Syd­neys kro­a­ti­ske mi­no­ri­tet. Der blev også spil­let rug­by der, hvor lil­le Mi­le vok­se­de op, men det sag­de ham ik­ke no­get, og som han har for­talt til inews.co.uk, ville han ik­ke ha­ve få­et lov til at væ­re med af si­ne for­æl­dre.

Så det blev fod­bol­den, men han var ik­ke no­get stort ta­lent. Han var 21 år, da Au­stra­li­en i 2006 nå­e­de ot­ten­de­dels­fi­na­len ved VM i Tys­kland, men han spil­le­de for før­nævn­te Syd­ney Uni­ted i New South Wa­les Pre­mi­er Le­ague, en af au­stralsk fod­bolds la­ve­re ræk­ker, og var ik­ke i nær­he­den af lands­hol­det. Der skul­le ar­bej­des for gen­nem­brud­det. Han fik mu­lig­he­den for en prø­ve­træ­ning i Cen­tral Coast Ma­ri­ners, og tre gan­ge om ugen kør­te han de 100 ki­lo­me­ter fra det ve­st­li­ge Syd­ney til Gos­ford uden at få no­get få det. Den de­di­ka­tion over­be­vi­ste Ma­ri­ners, og Je­dinak fik en kon­trakt. Det fortrød klub­bens scout, Lawrie Mck­in­na, ik­ke.

”Jeg ple­je­de at kal­de ham Inspector Gadget. Det skyid­tes, hans ben nå­e­de så man­ge for­skel­li­ge ste­der hen. Han ple­je­de at bry­de spil­let og vin­de så man­ge bol­de med si­ne ta­ck­lin­ger. Det var fak­tisk ret im­po­ne­ren­de,” har Mck­in­na for­talt soc­ce­roos.com.au.

”Hans kva­li­tet er at kun­ne vin­de bol­den på midt­ba­nen og gi­ve den vi­de­re til en an­den. Det gjor­de han 90-95 pro­cent af ti­den. Han spil­le­de spil­let så sim­pelt. Han vandt den, og han af­le­ve­re­de den... Og så do­mi­ne­re­de han spil­let fy­sisk midt på ba­nen.”

Som Cen­tral Coast Ma­ri­ners-spiller kom han på lands­hol­det, og han kom til ud­lan­det. Først til Tyr­ki­et hos Genç­ler­bir­liği og An­ta­ly­a­spor og der­fra vi­de­re til Eng­land. Gen­nem fem sæ­so­ner i Crystal Pa­la­ce blev han anfører og pu­bli­kums­fa­vo­rit, og han spil­le­de tre år i Pre­mi­er Le­ague, in­den han skif­te­de vi­de­re til Aston Vil­la. I Bir­m­ing­ham har han få­et til­nav­net ” The Beard to be Fea­red”.

NØG­LEROL­LE MOD DAN­MARK

Mi­le Je­dinak har væ­ret til VM med Au­stra­li­en to gan­ge. I 2010 blev han skif­tet ind til det sid­ste kvar­ter i et 4-0-ne­der­lag til Tys­kland, mens han fi­re år se­ne­re fik fuld spil­le­tid og score­de på straf­fes­park mod Hol­land.

I Rusland kan han bli­ve den før­ste au­stra­li­er til at an­fø­re sit land un­der to Vm-slut­run­der, og han an­kom­mer i fin form. I for­å­ret har han und­gå­et de ska­der, der holdt ham ude i sto­re de­le af 2017, og han har vist sin kva­li­tet ved blandt an­det at sco­re det mål, der send­te Aston Vil­la i Cham­pions­hips af­slut­ten­de op­ryk­nings­fi­na­le, som man dog tab­te til Ful­ham.

Én ting er an­fø­rer­bin­det, no­get an­det er det spil­le­mæs­si­ge på ba­nen. Også her vil Je­dinak bli­ve en af­gø­ren­de fi­gur, sand­syn­lig­vis på den de­fen­si­ve midt­ba­ne. Som kva­li­fi­ka­tio­nen vi­ste, er han trods sin po­si­tion blandt hol­dets bed­ste målsco­re­re, og så skal han vi­se nog­le af de Inspector Gadget-tri­cks, som im­po­ne­re­de Lawrie Mck­in­na for et år­ti si­den. Da ABC News i de­cem­ber vur­de­re­de au­stra­li­er­nes pul­je efter lod­træk­nin­gen, be­mær­ke­des det om Dan­mark, at en af nøg­ler­ne til at stop­pe Dan­mark er at stop­pe Christian Eriksen, og for at stop­pe ham, skal man for­hin­dre ham i over­ho­ve­det at få bol­den.

”Mi­ster Je­dinak, vi sto­ler på dig,” skrev ABC News og lag­de op til en po­ten­ti­el du­el mel­lem to midt­ba­ne­spil­le­re, der beg­ge spar­ke­de de­res land til Rusland med hat­tri­cks i den af­gø­ren­de play­off-kamp – men på Cos­mos Are­na i Sa­ma­ra bli­ver det for­ment­lig den enes job at hol­de styr på den an­den.

Au­stra­li­en er ik­ke gå­et vi­de­re fra grup­pen si­den 2006, men down un­der er vur­de­rin­gen, at hol­det i år har de bed­ste mu­lig­he­der si­den tur­ne­rin­gen i Tys­kland. Mi­le Je­dinak er for­sig­tig op­ti­mist.

”Jeg tror, at alt er mu­ligt, hvis vi spiller op til vo­res sæd­van­li­ge ni­veau, et ni­veau vi må­ske kan over­gå. Med vo­res er­fa­ring fra de se­ne­re års tur­ne­rin­ger og af­gø­ren­de kam­pe, kan vi for­hå­bent­lig bru­ge det sam­men med det, vi har lært i kva­li­fi­ka­tio­nen,” har Je­dinak sagt til go­al.com.

Skal det bli­ve til suc­ces, kræ­ver det en god slut­run­de fra an­fø­re­ren, der var så af­gø­ren­de i kva­li­fi­ka­tio­nen. Uden ham hav­de Au­stra­li­en væ­ret mile­vidt fra VM.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.