Grup­pe F

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Martin Davidsen

Swed­bank Sta­dion, Malmö, 29. ju­ni 2009: Med en over­be­vi­sen­de ind­sats vin­der det ty­ske U/21-lands­hold med he­le 4-0 over det en­gel­ske dit­to, og der­med kan Tys­kland kal­de sig U/21-eu­ro­pa­me­stre. Gen­nem he­le slutrunden har ty­sker­ne im­po­ne­ret på de sven­ske ba­ner, og man for­nem­mer, at no­get stort er un­der­vejs. Det kul­mi­ne­rer fem år se­ne­re i Rio i Brasilien med et ver­dens­mester­skab. I Brasilien er der seks gen­gan­ge­re fra star­top­stil­lin­gen ved U/21-EM: Mats Hum­mels, Ma­nu­el Neu­er, Be­ne­dikt ­Höwe­des, Jero­me Bo­a­teng, Sa­mi Khe­dira og Mesut Özil.

I år for­ven­tes al­le på nær Höwe­des at væ­re med som bæ­ren­de spil­le­re un­der slutrunden i Rusland, men det kan også bli­ve sid­ste nat med kli­ken for den suc­ces­ful­de 86-88-ge­ne­ra­tion, der også tæl­ler Thomas Mül­ler, som er født i 1989. Om fi­re år vil al­le sam­men væ­re midt i 30’er­ne, og når man tæn­ker på det ta­lent­ful­de kuld, der gen­tog U/21-tri­um­fen i 2017, kan et ge­ne­ra­tions­skif­te meget vel væ­re li­ge om hjør­net.

Spil­le­re som Leroy Sané, Jos­hua Kim­mich og Leon Go­retzka har al­le­re­de mar­ke­ret sig som pro­fi­ler på in­ter­na­tio­nalt ni­veau, og som­me­ren 2018 bli­ver der­for også en in­ter­es­sant slut­run­de med ty­ske bril­ler. For ta­ger den gam­le ge­ne­ra­tion en sid­ste tri­umf el­ler bli­ver Löw og kom­pag­ni straf­fet for ik­ke at ha­ve fo­re­ta­get det ­nød­ven­di­ge ge­ne­ra­tions­skif­te i ti­de?

TYS­KLAND PUL­JE F

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.