Grup­pe G

VM Fodbold 2018 - - Indhold - Tekst: Martin Davidsen

I år skal det væ­re. Ma­te­ri­a­let til suc­ces har væ­ret der læn­ge, men i Marc Wil­mots’ re­ge­rings­tid vi­ste for­vent­nin­gens glæ­de sig at væ­re den største i for­bin­del­se med bå­de VM 2014 og 2016.

Nu er der en ny chan­ce, og det er et ut­ra­di­tio­nelt team, der skal for­lø­se det sto­re bel­gi­ske po­ten­ti­a­le. For da Marc Wil­mots måt­te for­la­de po­sten oven på ne­der­la­get til Wa­les ved VM i 2016, var hans af­lø­ser en over­ra­skel­se.

Span­ske Ro­ber­to Martínez blev an­sat som ny bel­gisk land­stræ­ner, og det var usæd­van­ligt af fle­re år­sa­ger. For det før­ste er Martínez den blot an­den ik­ke-bel­gi­er si­den 1958 til at stå i spid­sen for lands­hol­det. For det an­det er han med si­ne 44 år ung i land­stræ­ner­sam­men­hæng, idet job­bet of­test går til ru­ti­ne­re­de træ­ne­re i kar­ri­e­rens ef­ter­år. Og for det tred­je har Martínez kun er­fa­ring fra mel­lem­klub­ber i Eng­land som Wi­gan, Ever­ton og Swan­sea.

Martínez kan hel­ler ik­ke pra­le af et stort spiller-cv, men det kan hans as­si­stent­træ­ner til gen­gæld. For det er in­gen rin­ge­re end den tid­li­ge­re fran­ske verdensstjerne Thier­ry Hen­ry, der sam­men med Martínez’ fa­ste as­si­stent Gra­e­me Jo­nes, der skal sup­ple­re spa­ni­e­ren på træ­ner­bæn­ken.

Hen­ry har selv prø­vet at vin­de VM, så må­ske kan han til­fø­je det sid­ste kryd­de­ri i den bel­gi­ske gry­de, så det sto­re po­ten­ti­al for­lø­ses.

BEL­GI­EN PUL­JE G

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.