TI­TE

VM Fodbold 2018 - - Trænerne De 32 Hold -

Hvad har du æn­dret, si­den du af­lø­ste Dun­ga som Bra­si­li­ens træ­ner?

”Som træ­ner skal jeg væ­re ær­lig og si­ge, at jeg har ar­bej­det vi­de­re på det, Dun­ga op­byg­ge­de. Han be­gynd­te med at spil­le 4-1-4-1 med Re­na­to Au­gu­sto, li­ge­som han sat­se­de på Alis­son som star­ter. Jeg har også en an­del i det i for­hold til spil­ler­nes po­si­tio­ner og bru­gen af for­skel­li­ge brik­ker, men det er vig­tigt at un­der­stre­ge det, jeg ar­ve­de, og at jeg også har byg­get vi­de­re på no­get, der stam­mer fra Lu­iz Fe­lipe Sco­la­ris tid. Og det er ik­ke løs­rev­ne de­le, det he­le hæn­ger i sid­ste en­de sam­men.”

Hvor af­hæn­gigt er hol­det af Ney­mar?

”En ver­dens­klas­se­spil­ler gi­ver hol­det no­get ek­stra og styr­ker det, og Ney­mar er en ver­dens­klas­se­spil­ler. For­vent­nin­ger­ne til Ney­mar er ik­ke men­ne­ske­li­ge. Kra­ve­ne og for­vent­nin­ger­ne bur­de bli­ve lagt på he­le det bra­si­li­an­ske hold og sta­ben om­kring hol­det, ik­ke kun på én spiller. Se­leção de­ler i dag den­ne for­vent­nings­byr­de. Jeg tror ik­ke på det med, at hol­det er af­hæn­gigt. I dag er hol­det vo­res største styr­ke.”

Ga­bri­el Jesus er sær­de­les hur­tig. Hvordan på­vir­ker han hol­dets spil­lestil?

”Jeg hu­sker et ne­der­lag til Pal­meiras, fra den­gang jeg var Cor­int­hi­ans-træ­ner. Jeg sag­de bag­ef­ter, at Ga­bri­el var den ægte va­re.

Han er en stærk og tek­nisk dyg­tig spiller, og Man­che­ster Ci­ty og Brasilien hø­ster nu frug­ter­ne af det for­ry­gen­de ar­bej­de, Pal­meiras gjor­de un­der træ­ner­ne Mar­ce­lo Oli­veira, Oswal­do de Oli­veira og Cuca. Han er hur­tig og spiller ver­ti­kalt, han har en ufor­lig­ne­lig ev­ne til at væ­re med i kom­bi­na­tions­spil­let, og den­ne ev­ne, som er par­ret med en stærk vin­der­vil­je og ar­bej­de for hol­det, har im­po­ne­ret mig i så­vel træ­nin­ger­ne som på det men­ne­ske­li­ge plan i hver­da­gen.”

En svag­hed på hol­det er den plads, ba­ck­er­ne ef­ter­la­der bag sig. Hvad gør du for at ta­ge høj­de for det?

”Hol­det har som hel­hed for­stå­el­se for den en­kel­te spil­lers rol­le. En spiller skal ta­ge løb for si­ne hold­kam­me­ra­ter. Vi har en de­fen­siv or­ga­ni­sa­tion, hvor Ney­mar, Cou­tin­ho og Ga­bri­el del­ta­ger i det de­fen­si­ve ar­bej­de. Se for ek­sem­pel vo­res an­det mål i den før­ste kamp mod Co­lom­bia [ i Vm-kva­li­fi­ka­tio­nen]. Prøv at se må­let igen og be­mærk, at det er Ney­mar, der stjæ­ler bol­den fra mod­stan­de­ren og star­ter den om­stil­ling, der fø­rer til vo­res scor­ing.”

Mod Eng­land og Rusland stod Brasilien over­for fem­mands-for­svar. Kan Brasilien hånd­te­re at spil­le sig gen­nem så­dan­ne for­svar ved VM?

”Jeg mener, at Eng­land og Rusland var go­de tests for os, og i for­be­re­del­ser­ne til slutrunden har vi en kamp mod Østrig, der stil­ler op i et lig­nen­de sy­stem. Det er en for­ma­tion, vi i træ­ner­sta­ben har stu­de­ret, for­di vi tror, at den vil bli­ve brugt un­der VM.”

Spiller 1-7-ne­der­la­get til Tys­kland sta­dig en stor rol­le i de bra­si­li­an­ske ho­ve­d­er?

”1-7-ne­der­la­get til Tys­kland hø­rer til i Bra­si­li­ens hi­sto­rie. Vi skal le­ve med det og over­vin­de det. Det er ik­ke an­der­le­des, end at vi har po­si­ti­ve minder fra hi­sto­ri­en, så­som sej­ren i 2002, og det mod­sat­te med ne­der­la­get i 1950.”

Brasilien er en af fa­vo­rit­ter­ne til som­me­rens VM. Er det en fa­re el­ler en mo­ti­va­tion?

”Brasilien, Spanien, Frank­rig, Tys­kland, Ar­gen­ti­na og Bel­gi­en er mi­ne fa­vo­rit­ter. Jeg vil ik­ke vur­de­re, om det er far­ligt el­ler mo­ti­ve­ren­de. Det kom­mer an på, hvordan man op­fat­ter det. Jeg si­ger, at vi skal ac­cep­te­re fa­vo­ri­trol­len og for­be­re­de os grun­digt. Vi skal væ­re men­talt stær­ke for at kun­ne hånd­te­re al­le for­vent­nin­ger­ne.” Interview af Sa­min­dra Kun­ti

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.